Càlcul del VALOR REAL per a béns immobles de naturalesa urbana per aplicació de l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, General Tributària (simulador)

Càlcul del VALOR REAL per a béns immobles de naturalesa urbana per aplicació de l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, General Tributària (simulador)