...vull sol·licitar una devolució/rectificació d'autoliquidació?

... vull sol·licitar una devolució o rectificació d'autoliquidació?

Devolució d'ingressos indeguts

Poden sol·licitar devolucions d'ingressos indeguts els obligats tributaris que hagen realitzat un ingrés en el Tresor públic indegudament en ocasió del compliment de les seues obligacions tributàries o del pagament de sancions a la ATV.
 

Rectificació d'autoliquidació

Quan un obligat tributari considere que la presentació de l'autoliquidació d'un tribut gestionat per l'Agència Tributària Valenciana ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació d'aquesta autoliquidació, amb la finalitat d'obtindre la seua devolució.
 
Si el perjudici s'haguera causat en contra d'Agència Tributària Valenciana, perquè l'obligat tributari haguera ingressat de menys amb la seua autoliquidació, haurà de presentar una autoliquidació complementària (consulte l'apartat "Vull presentar una autoliquidació complementària")

 

Quan puc sol·licitar una devolució?

Pot sol·licitar la devolució en els supòsits següents:

 • Quan s'ha produït una duplicitat en el pagament d'un deute tributari o una sanció.

 • Quan la quantitat pagada és superior a l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació

 • Quan s'han ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries una vegada han transcorregut els terminis de prescripció

 • Quan així ho estableix la normativa tributària

Cal tindre en compte que, si l'acte en virtut del qual es va efectuar l'ingrés indegut ja és un acte ferm, només es pot sol·licitar la devolució promovent:

 • Revisió d'actes nuls de ple dret

 • Revocació de l'acte

 • Rectificació d'errors

 • Recurs extraordinari de revisió (davant el Tribunal Econòmic Central)

Quan puc sol·licitar una rectificació d'autoliquidació?

Només podrà fer-se una vegada presentada la corresponent autoliquidació i abans que l'Administració tributària haja practicat la liquidació definitiva o, en defecte d'això, abans que haja prescrit el dret de l'Administració tributària per a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.

L'obligat tributari no podrà sol·licitar la rectificació de la seua autoliquidació quan s'estiga tramitant un procediment de comprovació o investigació l'objecte de la qual incloga l'obligació tributària a la qual es referisca l'autoliquidació presentada, sense perjudici del seu dret a realitzar les al·legacions i presentar els documents que considere oportuns en el procediment que s'estiga tramitant que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan que el tramite.

Quan l'Administració tributària haja practicat una liquidació provisional, l'obligat tributari podrà sol·licitar la rectificació de la seua autoliquidació únicament si la liquidació provisional ha sigut practicada per consideració o motiu diferent del que s'invoque en la sol·licitud de l'obligat tributari.

Es considerarà que entre la sol·licitud de rectificació i la liquidació provisional concorre consideració o motiu diferent quan la sol·licitud de rectificació afecte elements de l'obligació tributària que no hagen sigut regularitzats mitjançant la liquidació provisional.

Contingut del dret a la devolució

Es pot sol·licitar la devolució de la quantitat constituïda per l'import de l'ingrés indegut al costat dels recàrrecs i interessos satisfets per la persona obligada, així com l'interés de demora reportat des de la data en què es va fer l'ingrés fins hui en què s'ordena el pagament.

Les dilacions en el procediment per causa imputable a l'interessat no es tenen en compte a l'efecte de la meritació d'aquests interessos.

Procediment

La sol·licitud de devolució pot presentar-se en qualsevol moment abans de la prescripció del dret a obtindre la devolució. Aquest dret prescriu als quatre anys (art. 66 i següents de la Llei General Tributària) a comptar des de:

 • El dia en què es va realitzar l'ingrés indegut

 • L'endemà a la finalització del termini per a presentar l'autoliquidació, si l'ingrés indegut es va realitzar dins d'aquest termini

 • L'endemà a aquell en què siga ferm la sentència o la resolució administrativa que declare improcedent l'acte impugnat.

La sol·licitud ha de contindre les següents dades:

 • Nom i cognoms o raó social i NIF de l'obligat, i si escau, del seu representant.

 • Òrgan al qual es dirigeix

 • Identificació del deute indegudament ingressat. S'ha d'indicar el número d'autoliquidació/liquidació, l'import ingressat, l'import que se sol·licita

 • Fets, raons i petició en què es concrete la sol·licitud

 • Número de compte corrent on es rebrà la devolució de l'ingrés. Si es reconeix el dret a la devolució, el pagament de la quantitat a retornar es realitzarà mitjançant transferència bancària en el compte que l'obligat tributari o el seu representant legal autoritzat indiquen com de la seua titularitat, sense que l'obligat tributari puga exigir cap responsabilitat en el cas en què la devolució s'envie al número de compte bancària per ell designat.

El tràmit es pot realitzar de forma:

 • Telemàtica, mitjançant el model 756

 • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial davant la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia en el servei de Registre General.

En la tramitació de l'expedient, l'òrgan competent comprovarà les circumstàncies que determinen la procedència de la devolució/rectificació.

Si l'expedient es tramita en la seu de l'Agència Tributària Valenciana a València, o en les seues Delegacions de Castelló o Alacant, pot efectuar la posada de manifest de l'expedient o qualsevol consulta relacionada amb el mateix durant el tràmit d'al·legacions de manera telefònica, mitjançant cita prèvia en el servei d'atenció telefònica.

La presentació d'al·legacions o l'atenció al requeriment efectuat pot realitzar-se de forma:

 • Telemàtica, a través del Registre electrònic de la ATV (Tràmit Z)

 • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial davant la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia en el servei de Registre General.

Per a més informació, consulte l'apartat Vull presentar documentació o al·legacions.

La sol·licitud de devolució ha de resoldre's en el termini de 6 mesos comptats des del dia de presentació. Si en aquest termini la sol·licitud no ha sigut resolta, s'entén desestimada. Tant contra la resolució expressa com contra la resolució presumpta, es pot interposar recurs potestatiu de reposició o reclamació economicoadministrativa.