...Vull sol·licitar un ajornament o fraccionament?

Vull sol·licitar un ajornament o fraccionament

Els deutes que es troben en període voluntari o executiu podran ajornar-se o fraccionar-se en els termes que es fixen reglamentàriament i prèvia sol·licitud del deutor, quan la seua situació economicofinancera li impedisca, de manera transitòria, efectuar el pagament en els terminis establits.

S'ha de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació necessària que continga les dades exigides per la normativa en els terminis previstos legalment.

Una vegada concedit l'ajornament o fraccionament, si desitja cancel·lar el deute de forma anticipada, MAI utilitze un model d'autoliquidació. Haurà de contactar amb el departament de recaptació. Més detalls en l'apartat "Puc cancel·lar anticipadament un ajornament o fraccionament?"

Terminis, documentació i efectes

Quan?

En el cas de deutes derivats d'una autoliquidació, la sol·licitud d'ajornament o fraccionament ha de presentar-se dins del termini establit en la normativa pròpia de cada tribut, el mateix dia de la presentació de l'autoliquidació.

Per part seua, quan el deute deriva d'una liquidació practicada per l'Administració, s'ha de diferenciar:

 • Deute en període voluntari → la sol·licitud ha de presentar-se dins del termini assenyalat per a l'ingrés de la liquidació. Consulte els terminis ací.
 • Deute en període executiu → la sol·licitud pot presentar-se en qualsevol moment abans que es notifique l'acord d'alienació de béns embargats.

Com presentar la sol·licitud i quina documentació s'ha d'adjuntar?

En el cas dels tributs i les autoliquidacions, pot sol·licitar cita prèvia per a realitzar la presentació en l'ATV.

Si es tracta de liquidacions practicades per l'administració, pot presentar-ho pels mateixos mitjans que qualsevol altra sol·licitud, si desitja fer-ho en l'ATV, pot fer-ho telemàticament o  sol·licitar cita prèvia.

Els models per a sol·licitar l'ajornament o fraccionament són:

 • Model 720. Deutes inferiors o iguals a 50.000 €. No s'exigeixen garanties per a estes sol·licituds d'ajornament o fraccionament.
 • Model 721. Deutes superiors a 50.000 €

 

La sol·licitud ha d'incloure la següent informació:

 • El nom i cognoms o raó social, NIF i domicili de l'obligat al pagament i, si escau, del representant.
 • El domicili designat a efecte de notificacions.
 • La identificació completa del deute, indicant almenys el seu import, concepte i data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari.
 • La causa que motiva la sol·licitud, és a dir, la dificultat transitòria economicofinancera que impedeix efectuar el pagament.
 • Els terminis i altres condicions que se sol·liciten.
 • L'ordre de domiciliació bancària, indicant el número de codi compte client (ccc) i les dades de l'entitat on ha d'efectuar-se el càrrec en compte dels venciments que s'acorden.
 • La garantia que s'ofereix, si per la quantia (superior a 50.000 euros) no s'està dispensat de prestar-la.
 • Lloc, data i signatura del sol·licitant.

 

A aquesta sol·licitud s'acompanyarà la següent documentació, d'acord amb l'article 46 del Reglament General de Recaptació:

 • Fotocòpia del DNI de les persones interessades.
 • Documentació acreditativa, en el seu cas, de la representació.
 • En cas de sol·licitar-se l'ajornament/fraccionament d'un deute derivat d'una autoliquidació, fotocòpia d'esta declaració, llevat que l'interessat no estiga obligat a presentar-la per obrar ja en poder de l'Administració; i en este cas, s'assenyalarà el dia i procediment en què la va presentar.
 • Documentació relativa a la garantia aportada. No s'exigeixen garanties per a les sol·licituds d'ajornament/fraccionament de pagament dels deutes l'import en conjunt dels quals no excedisca de 50.000 euros.
 • Documentació acreditativa de les dificultats transitòries de tresoreria. No existeix una relació tancada de documents acreditatius. Per exemple: documents com ara l'última declaració d'IRPF presentada, nòmines, contracte de treball, certificat d'estar desocupat, certificat que no cobra prestacions...
 • Documentació acreditativa de la titularitat, cotitularitat o autorització en el compte bancari designat a l'efecte de domiciliació (certificat de l'entitat financera, segell de l'entitat financera en el model d'ordre de domiciliació o còpia de la llibreta en la qual conste el número de compte i titular).

 

Aspectes importants del procediment 

 • No poden ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes tributaris als quals es refereix l'article 65.2 Llei General Tributària.
 • Llevat que una norma ho preveja de manera expressa, l'ajornament/fraccionament del deute reporten interessos de demora des de la data de venciment del termini voluntari d'ingrés.
 • Per a garantir els ajornaments o fraccionaments del deute tributari, l'Administració tributària podrà exigir que es constituïsca al seu favor aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.
 • Si no és possible obtindre eixe aval o certificat o la seua aportació compromet la viabilitat de l'activitat econòmica es podran admetre garanties que consistisquen en hipoteca, peça, fiança personal i solidària o una altra que s'estime suficient.
 • El termini per a considerar desestimada la sol·licitud d'ajornament/fraccionament per silenci administratiu és de 6 mesos.
 • El pagament de l'ajornament/fraccionament es fa mitjançant domiciliació bancària.
 • Informació del procediment
 

Puc cancel·lar anticipadament un ajornament o fraccionament?

Si, però MAI utilitzant un model d'autoliquidació, contacte prèviament amb l'administració conforme els següents casos:

 • Si la sol·licitud encara no ha sigut resolta per l'òrgan competent:

Es contactarà amb el departament de Recaptació i s'identificarà l'expedient en tramitació i s'aportarà un correu electrònic vàlid per a l'enviament de carta de pagament manual (model 025).

Una vegada que s'acredite el pagament, després de la recepció del justificant de l'ingrés en el Departament de Recaptació, es remetrà resolució d'arxiu per ingrés juntament amb  la liquidació d'interessos de demora (model 018) per al seu pagament en els terminis que se li indicaran.

 • Si ja existeix una resolució notificada amb un calendari de pagaments, podrà avançar-se el pagament d'un, diversos o tots els venciments concedits:

Es contactarà el departament de Recaptació, s'identificarà l'expedient i s'aportarà un correu electrònic vàlid per a l'enviament de carta de pagament manual.

A més s'haurà d'indicar la data prevista d'ingrés per al càlcul dels interessos de demora associats. La carta de pagament (model 024) inclourà els interessos de demora calculats fins a aqueix dia i només serà vàlida per a la data indicada. Una vegada que es realitze el pagament es remetrà al departament de recaptació justificant de l'ingrés realitzat per a l'arxivament de l'expedient i la no emissió del càrrec de domiciliació dels venciments afectats.

Ajornaments i fraccionaments específics en l'Impost sobre Successions i Donacions

Sense perjudici de les especialitats previstes en la normativa pròpia de l'impost, seran aplicables les normes generals sobre ajornaments i fraccionaments contingudes en el Reglament General de Recaptació. No obstant això, es preveuen suposats especials d'ajornaments i fraccionaments en l'àmbit d'aquest impost.

És important que recorde que aquestes sol·licituds d'ajornament o fraccionament no poden formular-se respecte de deutes que es troben en període executiu.

Els supòsits especials són:

AJORNAMENTS:

Objecte

Deutes derivats d'autoliquidacions/liquidacions per causa de mort

Causa

No existisca inventariat efectiu o béns de fàcil realització suficients per al pagament de l'impost

Termini d'ajornament

S'ajorna el pagament fins a un any

Garantia

No cal prestar garantia

Interessos

Es reporten els interessos de demora corresponents

Documentació 

S'ha d'acreditar que no existeix inventariat entre els béns del causant, efectiu o béns de fàcil realització per al pagament del deute.

Models

732. Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una autoliquidació per termini de fins a un any

Objecte: 

Ajornar deutes derivats d'autoliquidacions per termini de fins a un any

 

Dins dels cinc primers mesos del termini reglamentari de presentació (és a dir, 5 primers mesos des de la defunció).

 

731. Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una liquidació administrativa per termini de fins a un any

Objecte: 

Ajornar deutes derivats de liquidacions practicades per l'Administració, per termini de fins a un any

Termini de presentació: 

Abans que expire el termini reglamentari de pagament 

 

Objecte

Deutes derivats d'autoliquidacions o liquidacions girades a conseqüència de transmissió per herència, llegat o donació d'una empresa individual que exercisca una activitat industrial, comercial, artesanal, agrícola o professional, i de participacions en entitats a les quals siga aplicable l'exempció de l'art. 4.Huit.Dos de la Llei de l'Impost sobre Patrimoni

Sol·licitud

A petició del subjecte passiu, abans d'expirar el termini de presentació de l'autoliquidació o el termini reglamentari de pagament de la liquidació

Termini d'ajornament

5 anys

Garantia

S'ha de constituir caució suficient

Interessos

No es reporten interessos de demora

Model

736. Sol·licitud d'ajornament d'autoliquidacions/liquidacions en cas de transmissió d'empreses individuals

Documentació

Compromís de constituir la garantia suficient

 

Objecte

Deutes derivats d'autoliquidacions o liquidacions girades a conseqüència de transmissió hereditària de l'habitatge habitual d'una persona

Requisit

Causahavent: cònjuge, ascendent o descendent del causant, o bé parent col·lateral major de 65 anys que haguera conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció

Sol·licitud

A petició del subjecte passiu, abans d'expirar el termini de presentació de l'autoliquidació o el termini reglamentari de pagament de la liquidació

Termini d'ajornament

5 any

Garantia

S'ha de constituir caució suficient

Interessos

No es reporten interessos de demora

Model

736. Sol·licitud d'ajornament d'autoliquidacions/liquidacions en cas de transmissió d'empreses individuals i de l'habitatge habitual.

Documentació

Compromís de constituir la garantia suficient

Acabat el termini d'ajornament de cinc anys, podrà fraccionar-se el pagament en 10 terminis semestrals, amb el corresponent abonament de l'interés legal dels diners durant el temps de fraccionament. S'emprarà el model 737 de fraccionament d'autoliquidacions/liquidacions en cas de transmissió d'empreses individuals i de l'habitatge habitual.

 

Objecte

Deutes derivats d'autoliquidacions/liquidacions per causa de mort

Causa

 • No existisca inventariat efectiu o béns de fàcil realització suficients per al pagament de l'impost I
 • Causahavents (hereus, legatari) desconeguts

Termini d'ajornament

S'ajorna fins que foren coneguts els causahavents de la successió

Garantia

S'ha de prestar garantia suficient per a cobrir l'import del deute principal i interessos de demora, més un 25% de la suma de totes dues partides. La concessió definitiva del fraccionament queda subordinada a la constitució de la garantia.

Interessos

Es reporten els interessos de demora corresponents

Documentació

S'ha d'acreditar que no existeix inventariat entre els béns del causant, efectiu o béns de fàcil realització per al pagament del deute.
 
També s'ha d'aportar compromís de constituir la garantia corresponent.

Model

738. Sol·licitud d'ajornament d'autoliquidacions/liquidacions en cas de causahavents desconeguts

Termini de presentació

Si es tracta de l'ajornament d'una autoliquidació, dins dels cinc primers mesos del termini reglamentari de presentació (és a dir, 5 primers mesos des de la defunció).
 
Si es tracta de l'ajornament d'una liquidació practicada per l'Administració, abans que expire el termini reglamentari de pagament (inserir enllaç a terminis d'ingrés de liquidació)

Sol·licitud

La sol·liciten els administradors o posseïdors dels béns hereditaris

 

FRACCIONAMENTS:

Objecte

Deutes derivats d'autoliquidacions/liquidacions per causa de mort

Causa

No existisca inventariat efectiu o béns de fàcil realització suficients per al pagament de l'impost

Termini de fraccionament

Es fracciona el pagament fins a 5 anualitats

Garantia

S'ha de prestar garantia suficient per a cobrir l'import del deute principal i interessos de demora, més un 25% de la suma de totes dues partides. La concessió definitiva del fraccionament queda subordinada a la constitució de la garantia.

Interessos

Es reporten els interessos de demora corresponents

Documentació

S'ha d'acreditar que no existeix inventariat entre els béns del causant, efectiu o béns de fàcil realització per al pagament del deute.
 
També s'ha d'aportar compromís de constituir la garantia corresponent.

Models

734. Sol·licitud de fraccionament de deutes derivats d'una autoliquidació per termini no superior a 5 anualitats

Objecte: 

Fraccionar deutes derivats d'autoliquidacions per termini no superior a 5 anualitats

Termini de presentació:

Dins dels cinc primers mesos del termini reglamentari de presentació (és a dir, 5 primers mesos des de la defunció).

 

733. Sol·licitud de fraccionament de deutes derivats d'una liquidació administrativa per termini no superior a 5 anualitats

Objecte:

Fraccionar deutes derivats de liquidacions practicades per l'Administració, per termini no superior a 5 anualitats

Termini de presentació:

Abans que expire el termini reglamentari de pagament (inserir enllaç a terminis d'ingrés de liquidació)

 

Objecte

Assegurances sobre la vida en els quals el causant siga, al seu torn, el contractant del segur individual o l'assegurat en l'assegurança col·lectiva

Requisit

L'import de l'assegurança de vida es perceba en forma de renda

Sol·licitud

A petició del beneficiari, abans d'expirar el termini de presentació de l'autoliquidació o el termini reglamentari de pagament de la liquidació

Termini de fraccionament

 • Renda temporal: nombre d'anys en què es percep la pensió
 • Renda vitalícia: màxim 15 anys

Garantia

No s'exigeix la constitució de garantia

Interessos

No es reporten interessos de demora

Model

735. Sol·licitud de fraccionament de la quota derivada de les quantitats percebudes en forma de renda per contractes d'assegurança sobre la vida

Documentació

S'ha d'acreditar el nombre d'anys en què es percep la renda temporal, o la condició de renda vitalícia, en el seu cas.

 

Informació del procediment

Ajornaments i fraccionaments específics en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats

Són aplicables les normes generals d'ajornaments i fraccionaments contingudes en el Reglament General de Recaptació.

No obstant això, es preveu un supòsit especial de fraccionament en l'àmbit del ITPAJD amb les condicions següents:

 • 3 anualitats com a màxim

 • Deutes derivats de l'adquisició d'habitatges que complisquen els següents requisits:

  • Superfície útil no superior a 120 metres quadrats.

  • Destinades al domicili habitual i permanent del subjecte passiu. Per a la consideració d'habitatge habitual s'estarà al concepte recollit en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (article 41bis del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

 • Han de ser sol·licitats abans que expire el termini de presentació de l'autoliquidació o de pagament de la liquidació

 • Reporten el corresponent interés de demora

 

Aquests fraccionaments queden sense efecte, sense necessitat de requeriment previ, quan:

 • S'aliene, totalment o parcialment, l'habitatge objecte de la transmissió

 • Quan el contribuent deixe de satisfer una anualitat en el termini màxim de 15 dies següents al venciment

 

La sol·licitud de fraccionament en aquest supòsit específic s'ha de presentar a través dels models:

724. Sol·licitud de fraccionament d'AUTOLIQUIDACIÓ

725. Sol·licitud de fraccionament de LIQUIDACIÓ

 

Hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

 • Identificació completa de l'interessat, i en el seu cas, del seu representant

 • Identificació del deute a fraccionar

 • Acreditació de tractar-se de l'habitatge habitual del subjecte passiu

 • Fotocòpia de l'escriptura pública o document privat de transmissió de l'habitatge

 

Aquesta especialitat no és aplicable en cas de deutes en període executiu.

 

Informació del procediment