...Vull recórrer?

Vull recórrer

Els obligats tributaris tenen la possibilitat -complint els requisits de forma i terminis exigits per la normativa- de recórrer determinats actes de l'Administració en via administrativa a través de dos mitjans: el recurs de reposició i la reclamació economicoadministrativa.

El recurs de reposició és un recurs potestatiu, voluntari, que s'interposa amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa. No obstant això, si la persona interessada presenta un recurs de reposició, no podrà presentar reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s'haja resolt de manera expressa o es puga considerar desestimat per silenci administratiu.

Quan en el termini establit per a recórrer s'interposen recurs de reposició i reclamació economicoadministrativa que tinguen com a objecte el mateix acte, es tramitarà el presentat en primer lloc i es declara inadmissible el segon.

 

Recurs de reposició

Davant quin òrgan presente el recurs?

El recurs de reposició s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte, que és també el competent per a resoldre'l.

Per a la interposició d'aquest recurs, vosté pot emprar el model aprovat per la Generalitat Valenciana (model 749) o bé presentar un escrit que especifique de què es tracta i continga les dades exigides per la normativa tributària. Ha de constar:

 • Identificació de l'acte: recurs de reposició

 • Òrgan destinatari

 • Dades de la persona interessada (recurrent), i en el seu cas, del representant

 • Identificació de l'acte impugnat (òrgan que ho va dictar, acte que s'impugna, núm. d'expedient, data de notificació, concepte)

 • Al·legacions que s'efectuen

 • Documentació que s'adjunta

 • Data i signatura

 • En el seu cas, sol·licitud de suspensió

 

A la sol·licitud haurà d'acompanyar la documentació en què es fonamente la seua pretensió i en el seu cas, la que formalitze la garantia aportada o acredite la representació.

Aquest model/escrit, juntament amb la documentació oportuna, podrà presentar-se de forma:

 • Telemàtica, a través del Registre electrònic de la ATV (Tràmit Z), o
 • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial davant la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia en el servei de Registre General.

 

Termini per a recórrer

El termini per a presentar recurs de reposició és d'1 mes a partir de l'endemà a la notificació de l'acte objecte de recurs, o de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

 

Actes que es poden recórrer

Amb caràcter general, són impugnables:

 • Els que provisional o definitivament reconeguen o deneguen un dret o declaren una obligació o deure

 • Els actes de tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons de l'assumpte o posen terme al procediment

En relació amb l'Agència Tributària Valenciana, es poden impugnar, en particular:

 • Liquidacions o sancions dictades per la  ATV relatives a qualsevol impost que l'Agència gestione.

 • Provisions de constrenyiment relatives a deutes en període executiu gestionades per la ATV

 • Resolucions que haja emés i notificat la ATV

 

Tramitació del procediment

El termini màxim per a notificar la resolució del recurs és d'1 mes des de l'endemà a la seua presentació. Transcorregut aquest termini sense que l'Administració haja notificat la resolució, l'interessat pot considerar desestimada la seua pretensió, a l'efecte d'interposar la reclamació economicoadministrativa procedent.

Contra la resolució d'un recurs de reposició no pot interposar-se de nou aquest recurs.

 

Suspensió de l'acte impugnat

La mera interposició d'un recurs de reposició no suspén l'execució de l'acte impugnat. L'interessat pot sol·licitar la suspensió en els casos següents:

 • Quan s'aporte alguna de les garanties següents:
  • Depòsit de diners o valors públics

  • Aval o fiança de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució

  • Fiança personal i solidària d'altres contribuents de reconeguda solvència per als supòsits establits en la normativa tributària

S'ha de garantir l'import de l'acte recorregut, els interessos de demora que genere la suspensió i els recàrrecs que puguen procedir en el moment de sol·licitud de la suspensió.

 • Sense necessitat d'aportar garantia, quan s'aprecie que en dictar-ho s'ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet

En el cas de sancions objecte de recurs de reposició, la seua execució queda automàticament suspesa en període voluntari sense necessitat d'aportar la garantia fins que siguen fermes en via administrativa.

 

Reclamació econòmic-administrativa

Òrgans competents

Els òrgans competents per a resoldre la reclamació són:

 • Tribunals econòmic-administratius, quan l'acte impugnat s'ha dictat en relació amb un tribut estatal la gestió del qual està cedida a la Comunitat Valenciana (exemple: Impost sobre Successions i Donacions).

 • El Jurat Económic-Administratiu de la Generalitat, quan la reclamació tinga per objecte un tribut propi de la Comunitat Valenciana.

Per a una correcta identificació de l'acte administratiu objecte d'impugnació, cal adjuntar a l'escrit d'interposició de reclamació una còpia de l'acte que es vol recórrer.

La reclamació econòmic-administrativa es pot interposar presencialment (mitjançant cita prèvia) o a través de mitjans telemàtics.

 

Actes que es poden recórrer

Amb caràcter general, són impugnables:

 1. Els que provisional o definitivament reconeguen o deneguen un dret o declaren una obligació o deure

 2. Els actes de tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons de l'assumpte o posen terme al procediment

 3. En relació amb l'Agència Tributària Valenciana, es poden impugnar, en particular:

 4. Liquidacions provisionals o definitives

 5. Resolucions expresses o presumptes derivades d'una sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació o comunicació de dades

 6. Comprovacions de valor de rendes, productes, béns, drets i despeses, així com els actes de fixació de valors, rendiments i bases, quan la normativa tributària ho establisca

 7. Actes que deneguen o reconeguen exempcions, beneficis o incentius fiscals

 8. Actes que aproven o deneguen plans especials d'amortització

 9. Actes que determinen el règim tributari aplicable a un obligat tributari, quan siguen determinants de futures obligacions, fins i tot formals, al seu càrrec

 10. Actes dictats en el procediment de recaptació

 11. Actes respecte als que la normativa tributària així ho establisca

 12. Actes que imposen sancions

 

Tramitació i terminis

El termini per a la interposició d'aquesta reclamació és d'1 mes comptat a partir del següent a la notificació de l'acte objecte de recurs, o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

La interposició s'efectuarà mitjançant escrit de sol·licitud en el qual consten les dades següents:

 • Identificació de l'acte: reclamació economicoadministrativa

 • Òrgan destinatari

 • Dades de la persona interessada (recurrent), i en el seu cas, del representant

 • Identificació de l'acte impugnat (òrgan que ho va dictar, acte que s'impugna, núm. d'expedient, data de notificació, concepte)

 • Al·legacions que s'efectuen

 • Documentació que s'adjunta

 • Data i signatura

 • En el seu cas, sol·licitud de suspensió

S'interposa dirigit al tribunal econòmic administratiu competent (TEAR, TEAC o Jurat económic-administratiu) davant l'òrgan de l'administració que va dictar l'acte recorregut, el qual remetrà l'escrit d'interposició al citat tribunal.

El tribunal, una vegada rebut i, en el seu cas, completat l'expedient, el posarà de manifest als interessats que hagen comparegut en la reclamació i no hagen formulat al·legacions en l'escrit d'interposició o les hagen formulades però amb la sol·licitud expressa d'aquest tràmit, per termini comú d'un mes en què han de presentar l'escrit d'al·legacions amb aportació de les proves oportunes.

El termini màxim per a notificar la resolució és d'un any comptat des de la interposició de la reclamació. Transcorregut aquest termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, l'interessat podrà considerar desestimada la reclamació a fi d'interposar el recurs procedent.

 

Suspensió de l'acte impugnat

L'execució de l'acte impugnat quedarà suspesa automàticament a instàncies de la persona interessada si es garanteix l'import d'aquest acte, els interessos de demora que genere la suspensió i els recàrrecs que puguen procedir.

Les garanties necessàries per a obtindre la suspensió automàtica seran exclusivament les següents:

 • Depòsit de diners o valors públics

 • Aval o fiança de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució

 • Fiança personal i solidària d'altres contribuents de reconeguda solvència per als supòsits establits en la normativa tributària

Si la impugnació afecta a una sanció tributària, la seua execució quedarà suspesa automàticament sense necessitat d'aportar garanties.

Quan l'interessat no puga aportar les garanties necessàries per a obtindre la suspensió, s'acordarà la suspensió prèvia prestació d'altres garanties que es consideren suficients.

També es pot suspendre l'execució de l'acte amb dispensa total o parcial de garanties quan l'execució puga causar perjudicis de reparació difícil o impossible, o quan s'aprecie que en dictar l'acte s'ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet.