... vull que em notifiquen electrònicament?

...vull que em notifiquen electrònicament?

El sistema de notificacions electròniques permet a qualsevol persona física o jurídica, rebre i gestionar les notificacions electròniques que practique l'Agència Tributària Valenciana.

Aquest servei és gratuït i voluntari llevat que la norma establisca la notificació electrònica de manera obligatòria.

De conformitat amb l'article 5 del Decret 39/2021, de 12 de març, del Consell, de regulació de les notificacions i comunicacions administratives electròniques de la'gència Tributària Valenciana, aquelles persones no obligades a rebre les notificacions electròniques poden sol·licitar a l'Agència Tributària Valenciana la recepció de les mateixes per aquest mitjà.

Com puc accedir a les meues notificacions electròniques?

Pot consultar les notificacions que ha rebut en la Carpeta Ciutadana de la Generalitat Valenciana , disponible en la Seu Electròinica de la Generalitat o en la Direcció Electrònica Habilitada Única
Per a accedir al contingut de la notificació electrònica haurà d'acceptar-la prèviament.
Una vegada acceptada, podrà accedir al contingut i descarregar en el seu ordinador la documentació rebuda, així com el justificant corresponent.
Tinga en compte que, si vosté està donat d'alta en el cens de notificacions electròniques, transcorreguts 10 dies naturals des de la posada a disposició sense haver acceptat la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.

 

Quins efectes tenen les notificacions electròniques?

Les notificacions que es practiquen a través de l'accés al mòdul de notificacions electròniques de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana s'entendran produïdes en el moment de l'accés al contingut de l'acte notificat, o bé pel transcurs el termini de 10 dies naturals des de la seua posada a disposició sense que s'haja accedit a aquesta.


El sistema de notificació electrònica acredita la data i hora en què es produeix la posada a la disposició de l'interessat de l'acte objecte de notificació. Igualment, el sistema acredita la data de l'accés del destinatari al contingut del document notificat o en què la notificació es va considerar rebutjada per haver transcorregut el termini legalment establit.

Durant quant temps puc accedir a una notificació?

Les notificacions estaran disponibles durant 10 dies naturals des de la seua posada a disposició. D'acord amb l'article 43. 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Passat aqueix temps, si no ha accedit al contingut de la notificació, aquesta s'entendrà com rebutjada i ja no podrà accedir al seu contingut a través de les eines de notificacions.

Com sé que he rebut una notificació electrònica?

Pot entrar en la seua Carpeta Ciutadana per a consultar les seues notificacions pendents.
No obstant això, en la pròpia Carpeta Ciutadana de la Generalitat Valenciana té la possibilitat de proporcionar el seu correu electrònic, d'aquesta manera, cada vegada que l'Agència Tributària Valenciana posa a la seua disposició una notificació electrònica, se li enviarà a l'adreça de correu electrònic que vosté haja comunicat en el mòdul de notificacions electròniques de la seu electrònica de Generalitat un avís, informant-lo de la posada a la disposició d'una notificació en la seu electrònica.
Tinga en compte que la falta de pràctica d'aquest avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.

Qui pot accedir al contingut de la notificació?

L'accés a les notificacions electròniques pot realitzar-lo directament la persona obligada o una altra persona per a la qual s'haja acreditat la seua representació amb la corresponent inscripció en el Registre electrònic de representació regulat en el Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.


Per a garantir la seguretat del sistema, en tots dos casos és necessari l'acreditació de la personalitat de qui accedeix al contingut dels documents que es notifiquen, la qual cosa s'aconsegueix mitjançant la utilització dels certificats electrònics admesos o Cl@ve (tant PIN com permanent). Una vegada que l'usuari/a se ha identificat, accedirà al contingut de la notificació electrònica.


Els certificats admesos per a l'accés a les notificacions són els inclosos en la Llista de confiança de presentadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, i en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana en l'apartat Sistemes de Signatura Electrònica admesos i/o usats en la Seu.

Més informació: tràmit per a atorgar o revocar la representació

La inclusió en el cens és definitiva?

Les persones o entitats obligades seran excloses del cens de persones i entitats destinatàries de notificacions electròniques quan deixaren de concórrer en elles les circumstàncies que van determinar la seua inclusió en aquest, sempre que així ho sol·liciten expressament.
Les persones o entitats que voluntàriament s'hagueren inscrit en el cens, podran sol·licitar la seua baixa en el mateix en qualsevol moment, exposant els motius que li porten a sol·licitar aquesta baixa.
En qualsevol cas, la petició de baixa en el cens haurà d'efectuar-se per mitjà de sol·licitud específica presentada per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, plataforma de tramitació.
L'òrgan competent disposarà del termini d'un mes per a resoldre sobre la sol·licitud.

Puc indicar uns dies en què no puguen posar-se a la meua disposició notificacions electròniques?

Si. Podrà assenyalar un màxim de 30 dies naturals per any natural en els quals l'Agència Tributària Valenciana no podrà posar notificacions a la seua disposició en el mòdul de notificacions de la seu electrònica de la Generalitat. Els dies assenyalats seran de lliure elecció, i s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia en què vaja a fer efecte. Una vegada assenyalats, podran ser objecte de modificació mitjançant sol·licitud expressa.

Què ocorre si rep una notificació en paper i també per via electrònica?

Amb caràcter general, les persones i entitats incloses en el Cens notificacions electròniques rebran per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions que efectue l'Agència Tributària Valenciana.


No obstant això, podran practicar-se les notificacions pels mitjans no electrònics en els següents supòsits:

 

  1. Quan la comunicació o notificació es realitze en ocasió de la compareixença espontània de la persona obligada o el seu representant en les oficines de l'ATV i sol·licite la comunicació o notificació personal en aqueix moment.
  2. Quan la comunicació o notificació electrònica resulte incompatible amb la immediatesa o celeritat que requerisca l'actuació administrativa per a assegurar la seua eficàcia.
  3. Quan les comunicacions i notificacions hagueren sigut posades a la disposició de qui preste el servei de notificacions postals per al seu lliurament a les persones obligades amb antelació a la data en què l'ATV tinga constància de la comunicació de la seua inclusió en el Cens de notificacions electròniques.

Si en alguns d'aquests supòsits l'ATV arribara a practicar la comunicació o notificació per mitjans electrònics i no electrònics, s'entendran produïts tots els efectes a partir de la primera de les comunicacions o notificacions correctament efectuada.