...Vull presentar una autoliquidació complementària?

...vull presentar una autoliquidació complementària?

Les autoliquidacions complementàries tenen com a finalitat completar o modificar les presentades amb anterioritat i es podran presentar quan d'elles resulte un import a ingressar superior al de l'autoliquidació anterior.
 
Es poden presentar dins del termini establit per a la seua presentació (per a conéixer els terminis de presentació de cadascun dels Impostos, consulte l'apartat Tributs); o amb posterioritat a la finalització d'aquest termini, sempre que no haja prescrit el dret de l'Administració per a determinar el deute tributari. En aquest últim cas tindran el caràcter d'extemporànies

Impost sobre Successions i Donacions

En cas d'haver de presentar una autoliquidació complementària en l'àmbit d'aquest Impost, haurà d'emplenar i presentar el corresponent model d'autoliquidació segons la modalitat de què es tracte (model 650 en el cas de Successions, i model 651 en el cas de Donacions), seguint les indicacions següents:
 
 
MODEL 650: SUCCESSIONS
  • Casella 58: marcant una X

  • Casella 59: indicant el número d'autoliquidació presentada anteriorment i de la qual és complementària la que ara es presenta. Aquesta informació és fonamental perquè l'autoliquidació complementària puga tramitar-se com a tal i associar-se de manera correcta a l'expedient-

  • Casella 60: marcant amb una X quan el motiu de presentació de l'autoliquidació complementària és un augment de la base imposable

  • Casella 61: marcant amb una X quan el motiu de presentació de l'autoliquidació complementària siga la pèrdua de beneficis fiscals per incompliment dels requisits establits per a la seua aplicació.

 
MODEL 651: DONACIONS
  • Casella 48. marcant una X

  • Casella 49: indicant el número d'autoliquidació presentada anteriorment i de la qual és complementària la que ara es presenta. Aquesta informació és fonamental perquè l'autoliquidació complementària puga tramitar-se com a tal i associar-se de manera correcta a l'expedient.

  • Casella 50 i 51, marcarà la X en el motiu que procedisca

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

En aquest cas, presentarà un nou model 600 seguint les indicacions següents:

  • Casella 74: haurà de marcar-la amb una X

  • És molt important que emplene les caselles 741, 742 i 743 indicant el numere d'autoliquidació anteriorment presentada, la seua data de presentació i import. Aquesta informació és fonamental per a poder tramitar la seua autoliquidació complementària de manera correcta.