...Vull atorgar representació?

Vull atorgar representació

Els obligats tributaris poden actuar davant l'Administració en el seu propi nom i representació, o mitjançant una tercera persona designada com a representant. D'aquesta manera, la representació és el poder que se li concedeix a una persona per a actuar en nom i per compte d'una altra persona, per la qual cosa els seus actes tenen efectes jurídics sobre qui l'atorga.

Es preveuen dos tipus de representació en la Llei General Tributària:

 • Legal. És la representació que es preveu per a les persones que manquen de capacitat d'obrar, les persones jurídiques i els ens sense personalitat de l'article 35.4 Llei General Tributària.

Amb caràcter general, és la relativa als menors d'edat o les societats.

 • Voluntària. És l'atorgada per l'obligat tributari amb capacitat d'obrar, perquè el seu representant li assistisca en les seues relacions amb l'Administració tributària.

És la que, amb caràcter general, es concedeix als assessors fiscals, gestors o advocats perquè realitzen els tràmits oportuns davant l'Administració tributària en nom de l'obligat tributari.

Perquè la representació tinga efectes, la persona representant ha d'acceptar de manera expressa.

Pot utilitzar per a això el registre de representants si disposa de certificat digital, o bé utilitzar els models normalitzats. Disposa de mes informació en els apartats a continuació.

Com atorgue la representació? Mitjans

Per a atorgar la representació els mitjans admesos són els següents:

 1. Certificat d'inscripció de la representació en un registre públic

 2. Còpia del document públic en el qual consta l'atorgament (escriptura pública d'atorgament de poders…)

 3. Còpia del document privat en el qual conste l'atorgament, amb les signatures legitimades notarialment

 4. Emplenant el model de representació que l'Agència Tributària Valenciana posa a la seua disposició. A la seua dreta trobarà enllaç als models, comprove que el que selecciona és l'adequat per a la mena de procediment de què es tracte.

 5. Compareixença de l'obligat tributari i la persona representant davant l'Agència Tributària Valenciana. S'ha d'estendre diligència on conste l'atorgament de la representació.

 6. Per qualsevol altre mig vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.

En qualsevol cas, juntament amb algun d'aquests mitjans d'atorgament de la representació, s'ha d'aportar la documentació acreditativa de la identitat de l'obligat tributari així com de la persona designada com a representant, i en el cas de persones jurídiques, còpia de l'escriptura pública de nomenament de les persones administradores segellada per l'entitat.

Quan cal acreditar la representació?

El/la representant ha d'acreditar la representació quan actuant en nom del representat/a:

 • Interpose un recurs o una reclamació o desistisca d'ells

 • Renuncie a drets en nom de la persona representada.

 • Assumisca o reconega obligacions en nom de la persona representada.

 • Sol·licite una devolució d'ingressos indeguts o reembossament de quantitats.

 • Sol·licite informació tributària sobre l'expedient de la persona interessada.

En l'àmbit tributari, l'accés als expedients administratius està limitat als obligats tributaris que són part en els propis procediments (articles 99.4 i 99.5 de la Llei General Tributària).

Conformement al que s'estableix en els articles 34 i 95 de la Llei General Tributària, les dades tributàries tenen caràcter reservat i no poden ser cedits a persones diferents del propi obligat tributari. L'Administració tributària està obligada a garantir la confidencialitat d'aquesta informació. El personal al servei de l'Administració tributària està obligat al més estricte i complet sigil. La infracció d'aquest deure de sigil es qualifica com falta disciplinària molt greu.

 • Acudisca a les oficines municipals a recollir notificacions de liquidacions tributàries o altres relatives a les actuacions del procediment de constrenyiment (provisions de constrenyiment, diligències d'embargament, etc..).

 • En els restants suposats en què siga necessària la signatura del/la interessat/a per a una determinada actuació. Requereixen signatura els següents tràmits:

  • Formular sol·licituds

  • Presentar declaracions responsables o comunicacions

  • Interposar recursos

  • Desistir d'accions

  • Renunciar a drets

Per a actes i gestions de mer tràmit no és necessari acreditar la representació. Tampoc, quan la mateixa s'haja fet constar en l'imprés d'autoliquidació o en l'escrit de sol·licitud que inicia un procediment.

 

Contingut dels documents d'atorgament de la representació

Els documents mitjançant els quals els interessats atorguen la seua representació, han de contindre, com a mínim, la següent informació:

 • Nom i cognoms o raó social, número d'identificació fiscal i domicili tant de la persona interessada com de la designada com a representant.

 • Signatura de l'interessat i del representant, llevat que es tracte de document públic.

 • Contingut de la representació, amb indicació de la seua amplitud (si és general per a tots els expedients i actuacions o està limitada a determinats tipus d'actuacions o expedients, així com si és indefinida o es limita a un termini de temps determinat)

 • Lloc i data de l'atorgament.

Registre de Representants

L'objectiu del Registre de Representants és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic d'igual forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

L'existència d'aquest Registre permet que els procediments administratius que, d'acord amb la legislació sobre Administració electrònica es poden realitzar de manera electrònica, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'unes altres. S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minvament de la possibilitat de ser representat per via electrònica d'igual forma que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.

Per a consultar més informació sobre com atorgar la representació, consulte aquest enllaç: https://atv.gva.es/es/representant_accv.