...Vull demanar una còpia de la meua autoliquidació o de l'expedient?

...vull demanar una còpia de la meua autoliquidació o de l'expedient?

Vosté pot:

 • Sol·licitar una còpia d'una autoliquidació presentada. Li recordem que té a la seua disposició en la pàgina web de l'Agència, en la seua Oficina Virtual, l'opció de reimprimir els models que haja generat a través dels sistemes d'ajuda en línia, des del 10/10/2019.

 • Obtindre a la seua costa, prèvia sol·licitud, còpia dels documents que figuren en l'expedient del qual vosté siga part, en els següents casos:

  • Tractant-se d'un expedient en curs: durant la posada de manifest de l'expedient en el tràmit d'al·legacions o d'audiència, llevat que afecten interessos de tercers o a la intimitat d'altres persones o que així ho dispose la normativa vigent.

  • Tractant-se d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud: quan es realitze l'accés a arxius i registres administratius

  • Tractant-se del procediment de constrenyiment: en qualsevol moment d'aquest.

Recorde que si en l'expedient consten més subjectes passius, únicament se li entregarà la documentació referida a les seues dades.

La sol·licitud pot formular-se pel subjecte passiu o pel seu representant amb la corresponent autorització, de forma:

 • Telemàtica, a través del Registre electrònic de la ATV (Tràmit Z), o

 • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial davant la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia en el servei de Registre General.

Les còpies seran posades a la seua disposició

 • Presencialment en el dia i hora assenyalats a aquest efecte, per a això és necessari que en la seua sol·licitud indique el seu telèfon per a contactar-li; o

 • Telemàticament, en la seua carpeta ciutadana.