Impost sobre successions i donacions

Visualització de contingut web

Vull declarar una herència

A continuació trobarà els aspectes més destacats de la tributació d'aquesta operació de successió mortis causa.

Model d'autoliquidació i com presentar-la

ha de presentar un modelo 650, seguint els passos següents. Trobarà més informació i els tràmits adients en Oficina Virtual.

 

 1. Emplenar en línia el model 650 amb l'assistent Sar@ o la confecció mitjançant descàrrega del model oficial en PDF.
 2. Pagar l'impost en els casos que resulte quota a pagar, a través de la passarel·la de pagaments a la qual et condueix el propi programa d'ajuda o de manera presencial en una entitat col·laboradora prèvia impressió del model emplenat,
 3. Presentar el model 650, pagat en el seu cas, juntament amb la documentació requerida telemàticament o davant l'oficina competent (si és la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia).

En quina oficina he de presentar l'autoliquidació?

L'oficina competent per a la presentació de l'autoliquidació és l'oficina o Delegació situada en la localitat en la qual tenia la seua residència habitual el causant. Pot efectuar una consulta interactiva de les oficines liquidadores competents, segons la mena d'operació a realitzar.

Documentació a aportar juntament amb l'autoliquidació

A.- En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut formalitzat en una Escriptura d'Acceptació d'Herència ja no serà necessari aportar l'original i còpia simple d'aquest. Si no ha sigut autoritzat notarialment haurà d'aportar-se el document privat i la seua còpia, en el qual conste o es relacione l'acte o contracte que origine el tribut, que haurà de contindre els següents extrems:
 
- Dades identificatives del mort/s i hereu/s (NIF o NIE, nom i cognoms, domicili on tenia la residència habitual el mort i data de naixement).
 
- Parentiu entre el mort/s i hereu/s.
 
- Domicili per a la pràctica de notificacions.
 
- Relació detallada dels béns i drets adquirits que integren l'increment del patrimoni gravat, amb expressió del valor real que atribueixen a cadascun i del seu caràcter de guanys o privatiu.
 
- Relació detallada de les càrregues, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite (veure en "enllaços" el valor de referència a efectes fiscals per a immobles de naturalesa urbana i rústica).
 
B.- Còpia del Certificat de defunció del causant.
 
C.- Còpia del Certificat General d'Actes d'Última Voluntat.
 
D.- Còpia autoritzada de les disposicions testamentàries si n'hi haguera o, en defecte d'això, testimoniatge de la declaració d'hereus. En el cas de successió intestada, si no estiguera feta la declaració judicial d'hereus, es presentarà una relació dels presumptes hereus amb expressió del seu parentiu amb el causant, juntament amb l'acreditació d'haver iniciat el procediment judicial corresponent.
 
E.- Relació del patrimoni preexistent dels subjectes passius a la data de la meritació. Quan el patrimoni siga inferior a 390.657,87 euros, així com quan siga superior a 3.936.629,28 euros, bastarà amb presentar un escrit en el qual es declare aquesta circumstància.
 
 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLAREN EN L'HERÈNCIA:
 
 
1.- En el cas d'aplicació de beneficis fiscals associats al parentiu o discapacitat:
 
- Còpia del Llibre de família o certificat literal de naixement,
 
- Còpia del certificat en què s'indique el grau de minusvalidesa que pateix l'interessat, expedit per l'òrgan competent.
 
 
2.- Còpia del rebut de l'IBI i del títol d'adquisició pel causant dels béns immobles inclosos en la successió, o en defecte d'això Certificat *Catastrall.
 
3.- Exemplar dels contractes d'assegurança concertats pel causant o certificació expedida per l'entitat asseguradora en el cas de l'assegurança col·lectiva, encara que hagueren sigut objecte, amb anterioritat, de liquidació parcial a compte per pòlisses d'assegurança.
 
4.- Còpia de la documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació) corresponent als vehicles inclosos en la successió.
 
5.- Justificació documental de les càrregues, gravàmens, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite.
 
6.- Justificació documental del valor teòric de les participacions en el capital d'entitats jurídiques els títols de les quals no cotitzen en Borsa.
 
7.- Justificació documental dels saldos de comptes d'entitats financeres.
 
8.- Documentació acreditativa en la qual consten els moviments efectuats fins a un any abans de la defunció respecte de cadascun dels béns que s'indiquen a continuació dels que fora titular el causant l'any natural anterior a la seua defunció:
 
a) Depòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
 
b) Deute públic, obligacions, bons i altres valors equivalents, negociats en mercats organitzats.
 
c)Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), negociades en mercats organitzats.
 
d) Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats.
 
S'exceptua d'aquesta obligació als subjectes passius inclosos en els Grups I i II de parentiu quan la seua base imposable siga igual o inferior a 100.000 euros.
 
9.- En els supòsits de consolidació del domini:
 
- Còpia del document on es va produir el desmembrament del domini,
 
- Còpia del NIF de l'usufructuari.
 
- En el cas que l'usdefruit s'haguera extingit per defunció de l'usufructuari, s'adjuntarà original i còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.

Termini de presentació

6 mesos des del dia de la defunció del causant o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de la defunció.

Quan es tracte de l'extinció d'un usdefruit per causa diferent a la defunció de l'usufructuari, el termini de presentació és d'1 mes a comptar des del dia en què es produïsca l'extinció de l'usdefruit, tenint en compte que en l'extinció de l'usdefruit s'exigirà l'Impost segons el títol de constitució.

Llevat que específicament s'establisca una altra cosa, quan amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits al fet que estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haguera produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

 

Pròrroga del termini de presentació

Durant els cinc primers mesos des de la defunció es pot sol·licitar una pròrroga del termini de presentació per altres 6 mesos més, de manera tal que el termini de presentació és de 12 mesos des de la defunció, però amb l'obligació d'abonar els interessos de demora pel termini prorrogat.

La documentació que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud és:

1. Certificat de defunció del causant.

2. Relació de noms i direccions d'hereus declarats o presumptes, fent constar el grau de parentiu en el moment de la defunció.

3. La situació i el valor aproximat dels béns i drets que componen l'herència.

4. El motiu de la sol·licitud.

Pot utilitzar el model 739 i es presenta en l'oficina competent per a la presentació de l'autoliquidació, de forma:

- Telemàtica, a través del Registre electrònic de l'ATV.

- Presencial. Recorde que si opta per la presentació presencial i l'oficina competent és la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia.

S'entén concedida la pròrroga si transcorre un mes sense contestació per part de l'Administració. 

Es pot suspendre el termini de presentació?

Els terminis de presentació se suspenen únicament per litigi o procediment de divisió judicial de l'herència. En aquest cas, els hereus informaran l'Administració d'aquesta situació, presentant un escrit sol·licitant la suspensió dels terminis de presentació en la delegació o oficina liquidadora corresponent, de forma:

- Telemàtica, a través del Registre electrònic de l'ATV.

- Presencial. Recorde que si opta per la presentació presencial i l'oficina competent és la seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia.

La suspensió dura fins que siga ferma la resolució definitiva que pose terme al procediment judicial. L'endemà a la fermesa judicial continuarà el termini interromput de 6 mesos per a la presentació de l'herència davant l'Administració tributària. 

Fets pels quals s'ha de liquidar l'ISD en la modalitat Successions

 

Són fets imposables de l'Impost, i per tant, existeix obligació de declarar:

 • Adquisició de béns per herència

 • Adquisició de béns per llegat
   
 • Adquisició de béns per qualsevol altre títol successori. D'acord amb l'art. 11 del Reglament de l'ISD, es consideren títols successoris:

  • Donació per causa de mort

  • Contractes o pactes successoris

  • Els que atribuïsquen el dret a la percepció de les quantitats assignades pels testadors als marmessors per la realització dels seus treballs com a tals, quan excedisquen del que s'estableix pels usos i costums o del 10% del valor comprovat del cabal hereditari.

  • Quantitats que les empreses i entitats entreguen als familiars d'empleats morts, amb ànim de liberalitat, i sempre que no hagen de tributar com a segur ni per l'IRPF

 • Contractes d'assegurança sobre la vida: percepció de quantitats pels beneficiaris d'assegurances sobre la vida, quan el contractant siga persona diferent del beneficiari.

 

 

Subjecte passiu

Està obligat al pagament de l'Impost, la persona física que:

 • Adquireix béns o drets per herència (hereu), llegat (legatari) o un altre títol successori

 • Persones beneficiàries d'assegurances de vida. Consulte la secció "Assegurances de vida".

Recorde que, si algun dels adquirents és una persona jurídica, l'operació tributa per l'Impost de societats i no queda subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions.

 

Meritació

En general, és la data de defunció del causant o assegurat. Si l'adquisició de l'herència està afectada per l'existència d'una condició, un terme, un fideïcomís o qualsevol altra limitació, la data de la meritació equival a la data en què aquestes limitacions desapareguen.

Recorde que la data de meritació és la data en què s'entén realitzat el fet imposable, i per tant, en la qual comença el còmput dels terminis per a presentar l'autoliquidació pagada, si escau.

 

Base Imposable

És el valor net de l'adquisició individual de cada persona (hereu, legatari…).

Aspectes que Vosté ha de tindre en compte en la determinació de la base imposable:

 • Valor net de l'adquisició = valor real dels béns i drets – càrregues deduïbles.

  Són càrregues deduïbles, les que complisquen els requisits següents:

  • Càrregues o gravàmens de naturalesa perpètua, temporal o redimibles.
  • Apareguen directament establits sobre els béns.
  • Disminuïsquen realment la seua capital o valor.

Exemple són els censos o les pensions.

No tenen la consideració de càrregues deduïbles les que constitueixen una obligació personal de l'adquirent, ni les que no suposen una disminució del valor del transmés, com les hipoteques i les peces. No obstant això, sense perjudici, en el seu cas, que els deutes que garantisquen puguen ser deduïdes si concorren els requisits de l'article 13 LISD.

 • Així mateix, cal tindre en compte que són també deduïbles els següents deutes i despeses següents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUTES

DEDUÏBLES

Deutes que deixe contretes el causant de la successió sempre que la seua existència s'acredite mitjançant:

 • Document públic

 • Document privat que reunisca els requisits de l'article 1227 Codi Civil

 • Es justifique d'una altra manera l'existència del deute

No són deduïbles els deutes que ho foren a favor dels hereus o dels legataris de part alíquota i dels cònjuges, ascendents, descendents o germans d'aquells encara que renuncien a l'herència.

Quantitats que deguera el causant per raó de tributs de l'Estat, les Comunitats Autònomes o de Corporacions Locals o per deutes de la Seguretat Social i que se satisfacen pels hereus, marmessors o administradors del cabal hereditari, encara que corresponguen a liquidacions girades després de la defunció. Per exemple, IBI, IRPF...

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES

DEDUÏBLES

Despeses que s'ocasionen en el litigi en interés comú de tots els hereus per la representació legítima de les testamentaries o abintestats, quan aquestes adquirisquen caràcter litigiós. És necessari que aquestes despeses resulten complidament justificades amb testimoniatge de les actuacions.

Excepció (no són deduïbles): despeses d'administració del cabal relicte.

Despeses d'última malaltia quan es justifiquen.

Despeses d'enterrament i funeral, sempre que:

 • Es justifiquen

 • Guarden la deguda proporció amb el cabal hereditari, conforme als usos i costums de la localitat

 

 • A més dels béns existents a nom del causant en el moment de defunció, s'han d'incloure altres béns (béns addicionables) que no constaven de la seua titularitat, com els següents:

  • Hagen pertangut al causant fins a un any abans de la defunció, llevat que entre els béns de l'herència hi haja altres béns que els substituïsquen.

  • Els béns i drets que durant els tres anys anteriors a la defunció havien sigut adquirits per la persona difunta en usdefruit, a títol onerós, i en nua propietat per les persones hereves, legatàries, parents dins del tercer grau o cònjuge de qualsevol d'ells o de la persona causant.

  • Els béns i drets que la persona difunta havia transmés a títol onerós, durant els quatre anys anteriors a la defunció, amb la reserva d'usdefruit d'aquest bé o d'un altre bé, o un altre dret vitalici. Està l'excepció dels contractes de renda vitalícia amb una entitat dedicada a aquests negocis.

  • Els valors i efectes depositats, en supòsits d'endós.

 

 • Així mateix, forma part de la base imposable l'aixovar domèstic, el valor del qual es presumeix en el 3% de l'import d'aquells béns susceptibles de generar aixovar. En tot cas són béns susceptibles de generar o tindre associat aixovar domèstic aquells que, per la seua naturalesa i ús personal, poden tindre associats "mobles, estris, útils, efectes personals i de la llar, utensilis domèstics i robes d'ús comú".

  Els béns que clarament poden generar aixovar domèstic són:

  • L'habitatge habitual

  • Els immobles urbans afectes a l'ús personal (segones residències i altres no destinats lloguer o a una activitat econòmica).

  • Les instal·lacions desmuntables d'ús personal (no destinats al lloguer o a una activitat econòmica).

  • Els immobles rústics d'ús personal (horts per a consum familiar i altres immobles rústics que no generen rendes del capital immobiliari o rendes de l'activitat econòmica), en tant que tenen associats útils, ferramentes i eines de treball.

  • Els vehicles, embarcacions i aeronaus (autocaravanes o altres vehicles o embarcacions amb habitacles) i semovents (per exemple, cavalls de munta) d'ús personal, en tant puguen tindre associats elements, com arreus, complements, mobles i útils.

Cal tindre en compte que s'admet prova en contra, sempre que es prove fefaentment la seua inexistència o que el seu valor és inferior al que resulte d'aplicar el percentatge anterior.

En el càlcul de l'aixovar no es té en compte les donacions acumulades, els llegats, els béns addicionables o les quantitats que procedisquen d'assegurances de vida.

 

Base liquidable

És el resultat d'aplicar a la base imposable les reduccions que corresponguen sempre que es complisquen els requisits i condicions previstos en la normativa.

Per a consultar les reduccions en l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions, consulte l'apartat Beneficis Fiscals.

Deute tributari

La quota íntegra és el resultat d'aplicar sobre la base liquidable la tarifa, calculada segons l'escala de l'impost que siga vigent el dia que s'esdevinga l'impost.

NO SALE LA TABLA

La quota tributària s'obté aplicant sobre la quota íntegra obtinguda d'acord amb el càlcul anterior, el coeficient multiplicador que corresponga en funció de la quantia del patrimoni preexistent de la persona adquirent i del grup de parentiu que tinga amb el transmitent, d'acord amb la taula següent:

 

Patrimoni preexistent de l'adquirent

 

(en euros)

Grup

I

(adquirents descendents i adoptats menors de 21 anys)

II

(adquirents descendents i adoptats de 21 anys o més, cònjuge, ascendents i adoptants)

III

(adquirents col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat)

IV

(adquirents col·laterals de quart grau i graus més distants, i estranys)

0 a 390.657,88

1,00

1,5882

2,00

390.657,88 a 1.965.309,58

1,05

1,6676

2,10

1.965.309,58 a 3.936.629,28

1,1

1,7471

2,20

Més de 3.936.629,28

1,2

1,9059

2,40

Article 12 de la Llei 13/1997

Per a consultar els Beneficis Fiscals en la Comunitat Valenciana respecte a l'ISD consulte ací (enlace al apartado BF, tarea de la DGT). 

Puc ajornar o fraccionar el pagament de l'impost?

Per a la informació relacionada amb els ajornaments i fraccionaments consulte la secció "Què fer si...vull un ajornament o fraccionament?" (enlace)