Visualització de contingut web

Vull declarar una donació

A continuació trobarà els aspectes més destacats d'aquesta adquisició lucrativa inter vivos. No obstant això, recorde que existeixen altres negocis jurídics pels quals s'adquireix de manera gratuïta i que queden subjectes a l'Impost.

Model d'autoliquidació i com tramitar la presentació

S'ha de presentar un model 651, seguint els passos descrits a l'Oficina Virtual.

 

 

En quina oficina he de presentar exactament?

Quan haja de presentar en la Comunitat Valenciana, l'autoliquidació es presentarà:

 • Donació de bé immoble  → Delegació de l'ATV o Oficina Liquidadora del Districte Hipotecari en el qual se situe el bé immoble.

  Si es donen diversos immobles, en el lloc en el qual, d'acord amb les normes de l'Impost sobre Patrimoni, radiquen els immobles que tinguen major valor. Si tingueren el mateix, valor, en qualsevol de les oficines en les quals estiga situat algun dels immobles, previ acord dels subjectes passius si són varis.

 • Donació de béns que no siguen immobles → Delegació de l'ATV o Oficina Liquidadora de Districte Hipotecari en la qual residisca l'adquirent dels béns.

 • Donació de béns immobles i altres de diferent naturalesa → l'autoliquidació es presenta:

  • Si la suma de valor de tots els immobles és igual o superior a la resta de béns transmesos → oficina en la qual radiquen els immobles de major valor

  • Si la suma de valor de tots els immobles és inferior a la resta de béns transmesos → oficina on tinga la seua residència habitual l'adquirent de béns no immobles de major valor

   

Si vol consultar l'oficina liquidadora competent així com les dades de contacte d'aquesta, polse ací.

 

 

Documentació a presentar juntament amb l'autoliquidació

En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment ja no és necessari aportar el document notarial i còpia simple d'aquest. No obstant això, no oblide que per a poder aplicar-se els beneficis fiscals per parentiu contemplats en la normativa autonòmica és necessari que la donació es formalitze en document notarial.

Si no ha sigut autoritzat notarialment haurà d'aportar-se el document privat i la seua còpia, en el qual conste o es relacione l'acte o contracte que origine el tribut, que haurà de contindre els següents extrems:

 • Dades identificatives del donant i del donatari (NIF o NIE, nom i cognoms, domicili i data de naixement)

 • Parentiu entre el donant i donatari

 • Domicili per a la pràctica de notificacions

 • Relació detallada dels béns i drets adquirits que integren l'increment del patrimoni gravat, amb expressió del valor real que atribueixen a cadascun

 • Relació detallada de les càrregues, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite. També haurà d'acompanyar l'autoliquidació de l'original i còpia de la justificació documental de les càrregues, gravàmens, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite.

 • En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE.

 • Relació del patrimoni preexistent dels subjectes passius a la data de la meritació. Quan el patrimoni siga inferior a 390.657,87 euros, així com quan siga superior a 3.936.629,28 euros, bastarà amb presentar un escrit en el qual es declare aquesta circumstància.

 

En cas que considere que són aplicables algun dels beneficis fiscals associats a parentiu o discapacitat, també haurà de presentar:

 • Original i còpia del Llibre de família o Certificat literal de naixement

 • Original i còpia del certificat en què s'indique el grau de minusvalidesa que pateix l'interessat, expedit per l'òrgan competent.

 

Quan en la donació es trobe inclòs un vehicle, haurà d'aportar la còpia de la documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació).

 

Termini de presentació

Un mes comptat des del dia en què tinga lloc l'acte o contracte de donació.
 
Recorde que l'opció de sol·licitar pròrroga en el termini de presentació únicament és possible en el supòsit d'herències, no en el de donacions.
 

Llevat que específicament s'establisca una altra cosa, quan amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits al fet que estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haguera produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

 

Meritació

Dia en què tinga lloc l'acte o contracte de donació.
 
Si l'adquisició dels béns donats està afectada per l'existència d'una condició, un terme o qualsevol altra limitació, la data de la meritació equival a la data en què aquestes limitacions desapareguen.
 

Recorde que la data de meritació és la data en què s'entén realitzat el fet imposable, i per tant, en la qual comença el còmput dels terminis per a presentar l'autoliquidació pagada, si escau.

 

Subjecte passiu

 

Donatari (el que rep la donació), o l'afavorit per l'operació en els negocis jurídics equiparables quan siguen persones físiques.

Tinga en compte que si aquestes operacions les realitza una persona jurídica (societat, empresa,...), tributen en l'Impost de societats.

 

Base imposable

Valor net dels béns i drets adquirits per cada donatari, entés com el seu valor real minorat per l'import de les càrregues i deutes deduïbles.

Càrregues deduïbles

 

Són deduïbles les càrregues que reunisquen els següents requisits:

 • Tinguen naturalesa perpètua, temporal o redimibles

 • Apareguen directament establides sobre els béns

 • Disminuïsquen realment el seu capital o valor

No tenen tal consideració les càrregues que constituïsquen obligació personal de l'adquirent, ni les que, com les hipoteques i les penyores, no suposen disminució del valor del transmés. Això, sense perjudici que els deutes que garantisquen puguen ser deduïdes si compleixen els requisits de l'apartat següent.

Deutes deduïbles

 

Han d'estar garantides amb drets reals que recaiguen sobre els béns transmesos i l'adquirent ha d'haver assumit fefaentment l'obligació de pagar el deute garantit.
 

Si no assumeix aqueixa obligació, el deute no serà deduïble. Si l'adquirent acredita el pagament del deute pel seu compte dins del termini de prescripció podrà sol·licitar la devolució de la porció de la quota tributària corresponent a aquest import.


 

Base liquidable

És el resultat d'aplicar a la base imposable les reduccions que corresponguen sempre que es complisquen els requisits i condicions previstos en la normativa.

 

Per a consultar les reduccions en l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions, consulte l'apartat Beneficis Fiscals.

 

Deute tributari

La quota íntegra és el resultat d'aplicar sobre la base liquidable la tarifa, calculada segons l'escala de l'impost que siga vigent el dia que es merite l'impost.

Base liquidable (fins €) Quota liquidable (€) Resta base liquidable (fins €) Tipus aplicable (%)
0 0 7.993,46 7'65
7.993,46 611,50 7.668,91 8'50
15.662,38 1.263,36 7.831,19 9'35
23.493,56 1.995,58 7.831,19 10'20
31.324,75 2.794,36 7.831,19 11'05
39.155,94 3.659,70 7.831,19 11,90
46.987,13 4.591,61 7.831,19 12'75
54.818,31 5.590,09 7.831,19 13'60
62.649,50 6.655,13 7.831,19 14'45
70.480,69 7.786,74 7.831,19 15'30
78.311,88 8.984,91 39.095,84 16'15
117.407,71 15.298,89 39.095,84 18'70
156.503,55 22.609,81 78.191,67 21'25
234.695,23 39.225,54 156.263,15 25'50
390.958,37 79.072,64 390.958,37 29'75
781.916,75 195.382,76 En avant 34'00

 

La quota tributària s'obté aplicant sobre la quota íntegra obtinguda d'acord amb el càlcul anterior, el coeficient multiplicador que corresponga en funció de la quantia del patrimoni preexistent de la persona adquirent i del grup de parentiu que tinga amb el transmitent, d'acord amb la taula següent:

Grups

 

Patrimoni preexistent de l'adquirent

 

(en euros)

Grup

I

(adquirents descendents i adoptats menors de 21 anys)

II

(adquirents descendents i adoptats de 21 anys o més, cònjuge, ascendents i adoptants)

III

(adquirents col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat)

IV

(adquirents col·laterals de quart grau i graus més distants, i estranys)

0 a 390.657,88

1,00

1,5882

2,00

390.657,88 a 1.965.309,58

1,05

1,6676

2,10

1.965.309,58 a 3.936.629,28

1,1

1,7471

2,20

Más de 3.936.629,28

1,2

1,9059

2,40

Article 12 de la Llei 13/1997

Per a consultar els Beneficis Fiscals en la Comunitat Valenciana respecte a l'ISD consulte ací

 

Puc sol·licitar un ajornament o fraccionament?

Si vol consultar la possibilitat de sol·licitar ajornament o fraccionament de l'Impost, trobarà més informació ací.