Visualització de contingut web

Soc beneficiari d'una assegurança de vida

L'Impost sobre Successions i Donacions grava la percepció de quantitats per part de persones físiques beneficiàries de contractes d'assegurances sobre la vida, quan la persona contractant del segur siga diferent a la beneficiària.

Amb la finalitat de cobrar l'assegurança sobre la vida sense esperar la tramitació de l'herència, és habitual practicar una autoliquidació parcial de l'Impost pel valor de la pòlissa.

Les entitats asseguradores no poden fer efectiu el pagament de la pòlissa si no es justifica haver autoliquidat l'Impost.

Fet imposable

Queda subjecta a l'Impost:

 • La percepció de quantitats per part de les persones beneficiàries de contractes d'assegurances sobre la vida a conseqüència de la defunció de la persona contractant assegurada (segur individual) o de la persona assegurada (assegurança col·lectiva), quan la persona contractant o l'assegurada, segons el cas, és una persona diferent de la beneficiària

 • Percepció de quantitats d'una assegurança d'accidents quan tinga la seua causa en la defunció de la persona assegurada

 

Recorde que el tractament fiscal de les prestacions de les assegurances de vida depén de qui siga el beneficiari. Quan el contractant (o prenedor) del segur és la mateixa persona que el beneficiari, la prestació estarà subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Quan el prenedor del segur no és la mateixa persona que el beneficiari, la tributació es realitza segons l'Impost sobre Successions i Donacions, com a successió.

També és possible que es produïsca fet imposable en el cas d'assegurances de vida per a cas de supervivència de la persona assegurada (assegurança col·lectiva) i en cas de defunció de la persona assegurada que siga diferent de la contractant (assegurança individual). En aquests casos, l'Impost s'autoliquida per la modalitat de Donacions i es merita el dia en què la primera o única quantitat a percebre és exigible per la persona beneficiària (enllaç a Donacions).

Subjectes passius

Els beneficiaris de les assegurances de vida. És a dir, qui percep la prestació derivada d'un contracte d'assegurança de vida o d'accidents. 

Base imposable

Import percebut per la persona beneficiària.

Si la prestació consisteix en un capital, el valor que s'ha de declarar és la quantitat que s'adquireix.

Si el que es percep és una prestació periòdica o vitalícia, serà el valor actual de les rendes futures.

En tots dos casos, l'entitat asseguradora ha de certificar la quantitat a percebre.

 

Aquesta quantitat se suma a la resta de béns i drets de l'herència que corresponen a la persona beneficiària, a l'import de la qual s'acumula.

 

Per a les reduccions, tarifa, coeficient multiplicador i deute tributari, consulte aquests apartats en la secció "Successions" (enllaç). 

Meritació

Dia de la defunció de l'assegurat, o quan adquirisca fermesa la declaració de defunció de l'absent.

 

Model d'autoliquidació i com presentar-la

Haurà de presentar el model 650. Més informació sobre la presentació en la secció de "Successions" (enllaç)

Documentació a aportar juntament amb l'autoliquidació

A més de la documentació que haja de presentar a conseqüència de l'adquisició de béns per herència, llegat o qualsevol altre títol successori (veure) Enllaç a la pàgina de Successions haurà d'acompanyar l'autoliquidació de la següent documentació:

 • Relació descriptiva de pòlisses d'assegurances (document privat o model 742)

 • Còpia de la pòlissa d'assegurança o certificat de la companyia asseguradora que haurà de contindre les dades següents:

  • Data del contracte d'assegurança

  • Import de la indemnització

  • Identitat dels beneficiaris

 • NIF del difunt i dels beneficiaris

 • Certificat de defunció

 • Llibre de Família

 • Si els beneficiaris són els hereus, haurà d'incorporar:

  • Còpia del testament

  • Còpia del certificat d'últimes voluntats

  • Acta de declaració d'hereus

    

Termini de presentació

Sis mesos des de la defunció del causant.

Consulte els supòsits i condicions en els quals es pot sol·licitar una pròrroga de la presentació en la secció de "Successions" (enllaç).