Visualització de contingut web

Vull declarar una consolidació de domini, després de l'extinció d'un usdefruit

Quan l'adquisició de la nua propietat es realitza de manera onerosa, és necessari consolidar el domini en el moment de l'extinció de l'usdefruit.
 
El desmembre del domini dels béns es produeix, per exemple, quan s'adquirisca per compravenda la nua propietat i el venedor es reserve l'usdefruit del venut, o quan dos compradors adquirisquen separadament la nua propietat i l'usdefruit d'un mateix bé. Així, ens trobarem amb dos tipus de persones:
 
  • Usufructuàries, que són els qui poden gaudir dels béns. 

 

  • Nues propietàries, que són els qui adquireixen la propietat d'aqueixos mateixos béns, sense possibilitat de gaudir-los fins que muiren els usufructuaris, en el cas d'usdefruits vitalicis, o es complisca el termini, en el cas d'usdefruits temporals, moment en el qual consolidaran el domini.
 
Per tant, en ocasió de la defunció d'un usufructuari o del compliment del termini d'un usdefruit haurà de presentar-se pel nus propietari un model 600
 
Així doncs, la consolidació del domini s'autoliquida en document diferent al de l'herència. El programa d'ajuda a l'emplenament li guiarà en el seu emplenament.
 
Tinga en compte a més que:
 
  • Es tributa d'acord amb el valor atribuït a l'usdefruit en el moment de la consolidació i amb el tipus de gravamen vigent en el moment de la consolidació. És possible que el valor de l'usdefruit i el tipus de gravamen en el moment del desmembrament del domini siga diferent del valor i tipus aplicable en el moment de la consolidació, ja que es valora en moments diferents en el temps.

 

  • El subjecte passiu és la persona que consolida el domini (nu propietari). El transmitent és l'usufructuari i la data de meritació és la data de la defunció de l'usufructuari o la data en la qual es compleix el termini de l'usdefruit.

Fet imposable

Són operacions subjectes a aqueixa modalitat:
 
Transmissions oneroses per actes inter vivos de tota mena de béns i drets que integren el patrimoni de les persones físiques o jurídiques.
 
Tinga en compte que s'equiparen a transmissions de béns, a l'efecte d'aquest Impost:
 
  • Adjudicacions en pagament i per a pagament de deutes
  • Excessos d'adjudicació declarats
  • Expedients de domini, actes de notorietat i actes complementàries de documents per a la immatriculació de finques
  • Constitució de drets reals

On he de presentar

Per a verificar si ha de presentar el model 600 per la consolidació del domini en la C.Valenciana i l'oficina liquidadora competent faça clic en aquest enllaç.