...vull comunicar la desqualificació d'una VPO?

Vull comunicar la desqualificació d'una VPO?

OBJECTE DEL TRÀMIT

que un habitatge qualificat com a VPO deixe de ser-ho. El tràmit es gestiona en la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de València, no obstant això, s'haurà de procedir per qui vulga desqualificar l'habitatge, al pagament dels beneficis fiscals que en el seu moment va obtindre l'habitatge per ser VPO, que es gestiona, una part, en l'Agència Tributària Valenciana i l'altra a l'Ajuntament.

Òrgans que intervenen

 • Registre de la propietat corresponent
 • Direccions Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Ajuntament
 • Agència Tributària Valenciana

Passos a seguir

 1. CAL SOL·LICITAR EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT:
  • Certificació literal de la finca a desqualificar.
  • Certificació literal de la finca matriu en la qual consten l'adquisició del terreny pel promotor, la declaració d'obra nova i la divisió horitzontal.

  NOTA: és important que en la documentació obtinguda en el Registre consten i siguen llegibles les dades numèriques necessàries per a efectuar el càlcul corresponent.

 2. Una vegada obtinguda la documentació del punt 1r, cal tramitar EN LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA DE VALÈNCIA el següent:
 3. La Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de València notifica per ESCRIT al sol·licitant que, procedirà a la desqualificació, previ pagament dels impostos corresponents (davant l'Agència Tributària Valenciana i l'Ajuntament) i les instruccions a seguir.

 4. Una vegada rebuda la notificació, s'ha de presentar en l'Agència Tributària Valenciana el model 748 emplenat (pot accedir al mateix en la botonera de la dreta), al qual se li adjuntarà la següent documentació:
  • Certificació literal de la finca a desqualificar.
  • Certificació literal de la finca matriu en la qual consten l'adquisició del terreny pel promotor, la declaració d'obra nova i la divisió horitzontal.
  • Còpia de la cèdula de qualificació definitiva de la finca.
  • La notificació del punt 3r.

  NOTA: és important indicar una adreça de correu electrònic.

  NOTA: és important que en la documentació obtinguda en el Registre consten i siguen llegibles les dades numèriques necessàries per a efectuar el càlcul corresponent.

  Com es presenta en l'Agència Tributària Valenciana el model 748 juntament amb la documentació adjunta? Hi ha dues opcions:

  • Telemàtica (opció recomanada), a través del Registre electrònic de l'ATV (Tràmit Z). Pot accedir al mateix en la botonera de la dreta.
  • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que, si opta per la presentació presencial davant la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, es recomana sol·licitar cita prèvia en el servici de Registre General. Pot accedir a la mateixa en la botonera de la dreta.
 5. Una vegada rebut el model 748 i la documentació adjunta en l'Agència Tributària Valenciana, esta es posarà en contacte amb vosté per via de correu d'electrònic on se li remetrà:
  • Els models 600 a emplenar.
  • Les instruccions per a emplenar-los.
  • Informe de resolució amb els imports a ingressar (els càlculs realitzats per l'Administració).
 6. Una vegada emplenats els models 600 pel sol·licitant segons les instruccions rebudes, cal anar a una Entitat Col·laboradora de l'Agència Tributària Valenciana i pagar-los.

 7. Una vegada pagats els models 600, es demana cita prèvia en el servici de PARTICULARS – Presentació d'autoliquidacions. El dia de la cita, s'haurà de portar la següent documentació de manera física:
  • Models 600 pagats.
  • Informe de resolució amb els imports a ingressar.
  • Model 40000 i notificació enviada por Habitatge.
  • Còpia de la cèdula de qualificació definitiva de la finca.
  • DNI del sol·licitant de la desqualificació.
 8. Una vegada realitzat el tràmit del punt anterior, haurà de dirigir-se novament a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de València en la qual s'està tramitant l'expedient de desqualificació perquè li indiquen els següents passos a seguir.