vehicles

Què he de fer si em compre un vehicle usat?

Quan es compra un vehicle de segona mà, el primer a tindre en compte és: qui me'l ven?

  • Si me'l ven una empresa

Aquesta transmissió està subjecta a l'IVA. L'empresa ha d'emetre una factura l'import total de la qual ha d'incloure l'impost que s'ha de pagar.

En aquest cas no s'ha de pagar l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i, per tant, no heu de confeccionar cap imprés d'autoliquidació ni efectuar cap tràmit en oficines de l'ATV.

El justificant del pagament de l'impost és la factura mateixa, document que heu d'aportar juntament amb la resta de documentació que us exigisquen a la Direcció de Trànsit.

  • Si me'l ven un particular

La transmissió està subjecta al concepte transmissions patrimonials oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Abans d'anar a la Direcció de Trànsit a canviar el titular del vehicle heu d'obtindre un justificant d'haver abonat aquest impost a les oficines d'assistència tributària de l'ATV de València, Castelló i Alacant.

No obstant això, si el vehicle està subjecte a quota fixa, una vegada formalitzada l'autoliquidació, no hi ha obligació de presentar-la davant de l'Administració tributària de la Generalitat. En aquest cas, per a tramitar el canvi de titularitat del vehicle davant de l'òrgan competent en matèria de trànsit, hi ha prou amb l'acreditacó del pagament per mitjà d'ingrés a favor de la Generalitat.

L'impost l'ha d'abonar el comprador, en la comunitat autònoma on tinga la residència habitual.

Quin és el valor fiscal si compre un vehicle usat a un particular?

El valor fiscal del vehicle és el valor real del vehicle en la data de meritació (data del contracte de compravenda).

Si no apareix el vehicle a la llista inclòs en la simulació del model 620, el valor fiscal que han de consignar els interessats ha de ser el del contracte de compravenda i l'Administració podrà, si és el cas, girar una liquidació complementària després de la pràctica d'una comprovació de valors.

Quant he de pagar si compre un vehicle usat a un particular?

QUADRE RESUM TIPUS VEHÍCLES

Article 13 Tres Llei 13/1997

T I P US  D E  V E H I C L E
TURISMES , VEHICULES MIXTOS ADAPTABLES I TOT TERRENYS MOTOCICLETES I CICLOMOTORS VEHICLES HISTÒRICS

RESTA DE VEHICLES

Excepte els específicament indicats

(camions, furgonetes,autocaravanes, quads, etc.)

REQUISITS VALOR ANTIGUITAT Cilindrada (cc) QUOTA FIXA o TIPUS DE GRAVAMEN Cilindrada (cc) QUOTA FIXA o TIPUS DE GRAVAMEN TIPUS DE GRAVAMEN TIPUS DE GRAVAMEN
< 20.000€ > 12 anys     ≤ 250 10 € 6% 6%
≤ 1.500 40 €  > 250 i ≤ 550 20 €
>1.500 e ≤ 2.000 60 € > 550 i ≤ 750 35 €
>2.000 140 € 750 55 €
5 anys > i ≤ 12 anys     ≤ 250 30 €
≤ 1.500 120 €  > 250 i ≤ 550 60 €
>1.500 e ≤ 2.000 180 € > 550 i ≤ 750 90 €
>2.000 280 € 750 140 €
≤ 5 anys ≤ 2.000 6% ≤ 2.000 6%
> 2.000 8% > 2.000 8%
≥ 20.000€ Qualsevol Qualsevol 8% Qualsevol 8% 8% 6%

NOTA: Els vehicles que tinguen la  consideració d'antiguitats d'acord amb la Llei 19/1991, aniran en tot cas al 8%.

Què he de fer si em regalen un vehicle?

Documentació que s'ha d'acompanyar amb la fotocòpia de la documentació del vehicle (permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica).

  • L'adquisició d'un vehicle usat de forma gratuïta, per mitjà de donació, està subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions, que s'ha d'autoliquidar a l'oficina de l'ATV que corresponga, segons la residència habitual de la persona que rep el vehicle (donatari).
  • A més, s'ha de presentar l'autoliquidació de l'impost en el model 651 (donacions). Vegeu models.
  • Documentació que s'ha d'aportar.

Quin és el valor fiscal si em regalen un vehicle?

El valor fiscal és el valor real del vehicle en la data de meritació (data del contracte de donació).

Quant he de pagar si em regalen un vehicle?

Base liquidable (fins a €) Quota liquidable (€) Resta base liquidable (fins a €) Tipus aplicable (%)
0 0 7.993,46 7'65
7.993,46 611,50 7.668,91 8'50
15.662,38 1.263,36 7.831,19 9'35
23.493,56 1.995,58 7.831,19 10'20
31.324,75 2.794,36 7.831,19 11'05
39.155,94 3.659,70 7.831,19 11,90
46.987,13 4.591,61 7.831,19 12'75
54.818,31 5.590,09 7.831,19 13'60
62.649,50 6.655,13 7.831,19 14'45
70.480,69 7.786,74 7.831,19 15'30
78.311,88 8.984,91 39.095,84 16'15
117.407,71 15.298,89 39.095,84 18'70
156.503,55 22.609,81 78.191,67 21'25
234.695,23 39.225,54 156.263,15 25'50
390.958,37 79.072,64 390.958,37 29'75
781.916,75 195.382,76 En avant 34'00

 

Què he de fer si herete un vehicle?

  • Si declare conjuntament amb la resta de béns

L'adquisició d'un vehicle per herència està subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions, que s'ha d'autoliquidar a l'oficina de la ATV quan el mort haguera residit a la Comunitat Valenciana el major període de temps dels últims 5 anys anteriors, comptats des del dia anterior a la meritació.

Conegueu la documentació que s'ha d'aportar. A aquesta documentació heu d'afegir la fotocòpia de la documentació del vehicle (permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica).

  • Si és una addició

Si és una addició a l'herència ja presentada s'ha de seguir el mateix procediment.

Quin és el valor fiscal si herete un vehicle?

Quant he de pagar si herete un vehicle?

Base liquidable (fins a €) Quota liquidable (€) Resta base liquidable (fins a €) Tipus aplicable (%)
0 0 7.993,46 7'65
7.993,46 611,50 7.668,91 8'50
15.662,38 1.263,36 7.831,19 9'35
23.493,56 1.995,58 7.831,19 10'20
31.324,75 2.794,36 7.831,19 11'05
39.155,94 3.659,70 7.831,19 11,90
46.987,13 4.591,61 7.831,19 12'75
54.818,31 5.590,09 7.831,19 13'60
62.649,50 6.655,13 7.831,19 14'45
70.480,69 7.786,74 7.831,19 15'30
78.311,88 8.984,91 39.095,84 16'15
117.407,71 15.298,89 39.095,84 18'70
156.503,55 22.609,81 78.191,67 21'25
234.695,23 39.225,54 156.263,15 25'50
390.958,37 79.072,64 390.958,37 29'75
781.916,75 195.382,76 En avant 34'00