Visualització de contingut web

Constituiré una societat

Fet imposable

Constitució d'una societat. Consulte en Operacions Societàries les entitats que s'equiparen a una societat a l'efecte d'aquest Impost.

Subjecte passiu

La societat constituïda. Recorde que fa falta demanar el NIF a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) amb l'imprés 036 abans de pagar i presentar l'autoliquidació.

Meritació

Dia en què es formalitze l'acte subjecte a gravamen.

Base imposable

Si es tracta d'una societat que limita la responsabilitat dels socis (exemple: societat anònima), la base imposable és l'import nominal fixat inicialment. Aquest import s'amplia amb l'addició de primes d'emissió, si escau, exigides.

Si es tracta d'una societat diferent de les anteriors, la base imposable es fixa en el valor net de l'aportació. El mateix, és el valor dels béns i drets aportats, minorat per les càrregues i despeses que foren deduïbles. 

Atés que no existeixen reduccions aplicables a la base imposable, aquesta serà també la base liquidable. 

Tipus impositiu i quota tributària

La quota tributària s'obté aplicant a la base liquidable el tipus de gravamen de l'1%.

Model d'autoliquidació

Model 600. Recorde que fa falta demanar el NIF a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) amb l'imprés 036 abans de pagar i presentar l'autoliquidació.

Termini de presentació

Un mes des que es causa l'acte subjecte a gravamen.