...una providència d'apremi?

M'han notificat una provisió de constrenyiment

Cal tindre en compte que la gestió de la recaptació es duu a terme en dos períodes:

 • Voluntari En el cas de deutes derivats d'autoliquidacions, aquest termini el determina la norma pròpia de cada tribut (Veure Tributs). I en el cas dels deutes derivats de liquidacions notificades per l'Administració, el termini el determina l'article 62.2 LGT (Veure M'han notificat una liquidació).

 • Executiu → una vegada transcorregut el període voluntari de pagament, s'inicia el període executiu:

  • Liquidacions i sancions fermes notificades prèviament i no ingressades dins del termini de pagament voluntari → l'endemà a la finalització del termini voluntari d'ingrés.

  • Autoliquidacions:

   • Presentades dins del termini, però sense realitzar l'ingrés o sol·licitar ajornament/fraccionament → l'endemà a la finalització del termini voluntari que estableix la normativa de cada tribut.

   • Presentades fora de termini sense ingrés ni sol·licitud d'ajornament/fraccionament → l'endemà a la presentació de l'autoliquidació

En aquest període executiu, el pagament del deute pot produir-se voluntàriament per l'obligat a això (amb la corresponent meritació de recàrrecs i interessos, en el seu cas), o bé a instàncies de l'Administració mitjançant el procediment de constrenyiment.

Si vosté ha rebut la notificació d'una provisió de constrenyiment, significa que el deute ja es trobava en el període executiu i que s'inicia el procediment de constrenyiment.

 

Informació sobre l'origen del deute

En cas que no puga identificar a què correspon el deute, pot consultar més informació sol·licitant cita prèvia o mitjançant formulari de contacte amb el departament de Recaptació.

 
No sempre es tractarà d'un deute contret amb l'Agència Tributària Valenciana.

Terminis de pagament

Els terminis per al pagament del deute a la qual es refereix la provisió de constrenyiment s'estableixen en l'article 62.5 Llei General Tributària i que depenen de quan ha sigut notificada aquesta provisió:

Dia en què es notifica la provisió

Termini d'ingrés

Entre el dia 1 i el dia 15 de cada mes

Des que es rep la liquidació fins al dia 20 del mateix mes

 

Exemple: Si rep una liquidació l'1 de gener, el termini d'ingrés finalitza el 20 de gener

Entre el dia 16 i l'últim dia de cada mes

Des que es rep la liquidació fins al dia 5 del mes següent

 

Exemple: Si rep una liquidació el 16 de gener, el termini d'ingrés finalitza el 5 de febrer

En cas de no ser hàbil l'últim dia de termini, es considera que este finalitza l'immediat hàbil següent. 

Si no s'ingressa el deute tributari dins d'estos terminis, la recaptació s'efectuarà de manera coercitiva per la via de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.

Procediment de constrenyiment

És un procediment d'execució forçosa a través del qual l'Administració, amb suport del títol executiu dictat per ella mateixa, procedeix a la realització efectiva del seu crèdit mitjançant l'execució individualitzada sobre el patrimoni del deutor.

S'inicia amb la notificació de la provisió de constrenyiment (títol executiu) a la persona deutora, en la qual s'identifica el deute pendent i se li requereix perquè efectue el pagament dins del termini establit.

Després d'aquesta notificació, l'obligat tributari disposa dels terminis d'ingrés previstos anteriorment.

S'adverteix que, en cas de no efectuar-se l'ingrés, es procedeix a l'embargament dels béns, seguint l'ordre i procediment previst legalment.

Aquest procediment acaba:

 • Amb el pagament del deute

 • Acord que declara el crèdit incobrable totalment o parcialment, una vegada declarades fallides la persona obligada al pagament i les altres responsables. En aquests casos, el procediment es pot reprendre, dins del termini de prescripció, quan es tinga coneixement de la solvència de la persona deutora o responsables.

 • Acord d'extinció del deute per qualsevol altra causa legal

Recàrrecs del període executiu

Amb l'inici del període executiu es produeix la meritació del recàrrec del període executiu que corresponga d'entre els següents:

Moment en què es realitza el pagament

Tipus de recàrrec

Recàrrec

Es paga la totalitat del deute abans que es notifique la provisió de constrenyiment

Executiu

5%

Es paga la totalitat del deute i el propi recàrrec dins dels terminis oberts amb la notificació de la provisió

Reduït

10%

Una altra situació diferent a les anteriors*

Ordinari

20%

A més es reporten interessos de demora. Aquests interessos es computen des de l'inici del període executiu, fins a la data de pagament.

* El recàrrec del 20% s'esdevinga tant si l'ingrés es realitza fora dels terminis establits, com si l'ingrés efectuat no es correspon amb les quantitats indicades en cada cas.

Ajornament o fraccionament

La sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període executiu es pot presentar en qualsevol moment, sempre que no s'haja produït una notificació d'acord d'alienació de béns embargats.
 
Per a conéixer més informació sobre els ajornaments i fraccionaments, consulte ací.

Motius d'oposició contra la provisió de constrenyiment

Només seran admissibles els següents motius d'oposició:

 • Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament

 • Sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari, i altres causes de suspensió del procediment de recaptació

 • Falta de notificació de la liquidació

 • Anul·lació de la liquidació

 • Error o omissió en el contingut de la provisió que impedisca la identificació del deutor o del deute constret

Així, els motius d'oposició tenen caràcter taxat, devent l'interessat fundar la seua oposició a l'acte en algun dels assenyalats.

La manera de fer valdre qualsevol dels motius anteriors serà, amb caràcter potestatiu i previ a la reclamació economicoadministrativa: la interposició d'un recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació. Contra la resolució del recurs de reposició podrà interposar-se, davant l'òrgan economicoadministratiu competent, reclamació economicoadministrativa en el termini d'un mes, a comptar-se des de l'endemà al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució.