... una liquidació?

M'han notificat una liquidació

Una liquidació és l'acte mitjançant el qual, l'Administració realitza les operacions de quantificació necessàries i determina l'import del deute tributari que ha de satisfer el contribuent.

Si ha rebut una liquidació, pot:

  • Pagar-la, dins dels terminis establits legalment. Aquests terminis depenen del dia en què es notifique la liquidació d'acord amb el quadre següent (article 62 de la Llei General Tributària):

Dia en què es notifica la liquidació

 Termini d'ingrés voluntari

Entre el dia 1 i el dia 15 de cada mes

Des que es rep la liquidació fins al dia 20 del mes següent

 

Exemple: Si rep una liquidació l'1 de gener, el termini d'ingrés finalitza el 20 de febrer

Entre el dia 16 i l'últim dia de cada mes

Des que es rep la liquidació fins al dia 5 del segon mes posterior

 

Exemple: Si rep una liquidació el 16 de gener, el termini d'ingrés finalitza el 5 de març

En cas de no ser hàbil l'últim dia de termini, es considera que aquest finalitza l'immediat hàbil següent.

En cas de no complir amb els terminis anteriorment previstos, s'inicia el període executiu per al deute liquidat l'endemà al venciment d'aquest termini.

Recorde que, amb els requisits i en la forma determinada legalment, es pot ajornar o fraccionar el pagament del deute derivat d'una liquidació. Per a conéixer més sobre aquesta opció, consulte l'apartat Vull sol·licitar un ajornament/fraccionament.

  • Recórrer-la, si està disconforme amb el seu contingut. Consulte l'apartat "Vull recórrer" per a obtindre més informació.