... un requeriment?

M'han notificat un requeriment

L'Agència Tributària Valenciana pot, dins del procediment tributari, efectuar requeriments d'informació. Normalment, comporta la presentació de determinada documentació necessària per a la resolució d'un expedient.

Vosté pot atendre el requeriment de forma:

  • Telemàtica, a través del tràmit "Contestar a requeriments o efectuar al·legacions", o

  • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial no s'exigeix cita prèvia per a presentar documents en les oficines de registre, però pot acudir amb cita.

Per a més informació, consulte l'apartat "Vull presentar documentació o al·legacions".

El termini per a contestar el requeriment és el que s'indique en el propi document, i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a 10 dies hàbils.

D'acord amb l'article 203 de la Llei General Tributària, constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària. Entre altres conductes, té tal consideració el no atendre algun requeriment degudament notificat.