Visualització de contingut web

Comprovació de valor per l’art. 57.1.e de la Llei 58/2003, general tributària, mitjançant el sistema de dictamen de perits de l’Administració