Visualització de contingut web

Comprovació de valor per l'art. 57.1.b de la Llei 58/2003, general tributària, per aplicació d'un coeficient multiplicador al valor cadastral

Càlcul del VALOR

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2021

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2020

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2019

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2018

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2017

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2016

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2015

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2014

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2013