Visualització de contingut web

Requisits previs per a utilitzar el sistema

Per a utilitzar la modalitat de "pagament telemàtic genèric" l'ordenant del pagament, que podrà ser la persona obligada al pagament o una persona diferent, ha de reunir els requisits següents:

1. Disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

 Aquests certificats digitals s'usen per a:

  • Accedir al sistema.
  • Realitzar la petició de càrrec en compte.

Per a obtindre qualsevol d'aquests dispositius de creació de signatura podeu dirigir-vos als punts de registre següents:

2. L'usuari propietari del certificat ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament el càrrec en línia. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servei que presta la Generalitat.

Es pot consultar la llista d'entitats que tenen habilitada la realització del càrrec en línia: On i com puc pagar?

3. Requeriments tècnics.

  • Microsoft Windows XP o superior, Linux.
  • Adobe Acrobat Reader.
  • MSEdge, Mozilla Firefox o Chrome.
  • Resolució de pantalla 800 x 600 o superior.
  • Connexió a Internet.
  • Tindre instal·lat el programa Autofirma.
  • Registrar en el vostre navegador el certificat electrònic que s'utilitze.