Visualització de contingut web

Normativa

  • Resolució de 21 d'abril de 2010, de la directora general de Tributs, per la qual resol incloure l'acció "pagament telemàtic genèric" en la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana.
  • Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'inclou l'opció de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit associades a comptes oberts en entitats col·laboradores, dins del "pagament telemàtic genèric", i s'actualitza la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió de les quals és competència de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8153, de 20/10/2017).
  • Correcció d'errades de la Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc (DOGV núm. 8160, de 31/10/2017).
  • Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana.