Visualització de contingut web

Document justificatiu del pagament

Una vegada efectuat el pagament, el sistema permet generar un justificant de pagament amb totes les dades que resulten del càrrec en compte, incloent-hi la data d’'operació i l'NRC o número de referència complet, que relaciona de forma unívoca el número de justificant de l’'autoliquidació amb l'’import ingressat.

S'’ha de conservar el justificant de pagament. Aquest justificant serà vàlid únicament a l'efecte del pagament, per la qual cosa heu de complir, si és el cas, l'’obligació de presentar l'’autoliquidació, juntament amb la documentació addicional que siga exigible i amb el justificant de pagament, tant per a la formalització per via telemàtica com presencial al centre gestor competent de la Generalitat, en els terminis assenyalats legalment o reglamentàriament, d'’acord amb el que disposa la normativa que siga aplicable al concepte tributari a què corresponga l’'ingrés efectuat.

*NRC: número de referència complet. Codi de 22 posicions que conté informació sobre el pagament d'’un tribut i que justifica que s'ha efectuat.