Visualització de contingut web

Consulta i sol·licituds d'informació

Model 746 - Consulta tributària

Sol·licitud de valoració de béns immobles a l'empara de l'art. 90 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre

Model 748 - Sol·licitud d'informació en el supòsit de desqualificació d'habitatges protegits