Visualització de contingut web

Què és Sar@ 5 - 620, qui pot utilitzar-lo, quins avantatges té?

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, conscient de les possibilitats que obrin les noves tecnologies per a oferir un millor servei als ciutadans, té habilitat un sistema de presentació telemàtica de declaracions liquidacions tributàries en lots davant de l'Administració tributària valenciana, desenvolupat especialment per als col·lectius professionals de grans presentadors de documents amb transcendència tributària, que permet la tramitació electrònica massiva dels documents de manera àgil.

L'aplicació la pot utilitzar qualsevol professional que obtinga la credencial d'usuari corresponent, a l'empara d'un conveni subscrit amb el col·lectiu professional a què pertanga, per a la col·laboració social amb la Generalitat en matèria tributària.

 • Sar@ 5 - 620

L'avantatge principal d'aquest sistema rau en el fet que permet una tramitació més ràpida i efectiva, ja que es poden fer tots els passos en un de sol, sense necessitat de cues ni desplaçaments per a:

 • L'obtenció dels models.
 • El pagament de les autoliquidacions generades.
 • La presentació telemàtica, amb l'obtenció del justificant corresponent.
 • L'aportació de la documentació necessària.

Però, a més, possibilita la tramitació de les declaracions tributàries de la GVA des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al marge de l'horari presencial d'atenció al contribuent.

Nota:

Si bé aquesta aportació de documentació és opcional en una primera fase, en un futur serà obligatòria per a l'obtenció del justificant de presentació, complint les següents regles de negoci respecte a la documentació:

 • Si és una Embarcació, s'haurà d'aportar:
 • Contracte de compravenda.
 • Document de característiques tècniques de l'embarcació. (Original i còpia del Rol o document expedit en la Comandància de Marina en què consten les característiques tècniques de l'embarcació).
 • Si és per a vehicles i ciclomotors:
 • Contracte de compravenda.
 • Permís de Circulació del vehicle. En defecte d'això, es podrà acompanyar informe de la Prefectura provincial de trànsit, en el cas de vehicles, o original i còpia de l'alta de l'Ajuntament, en el cas de ciclomotors no matriculats.
 • Targeta d'inspecció tècnica del Vehicle. Obligatori només si el vehicle no s'ha trobat en la Base de dades de la Direcció general de trànsit. (Plaques Verdes, vehicles d'importació, etc..).

 

 • Sar@ 2 - 620 (Grans presentadors).


Aquest aplicatiu és el mateix que Sar@ 2 - 620 per a particulars, amb les excepcions següents:

 • L'accés s'efectua amb certificat digital (heu d'estar acreditats en Sar@ 5 - 620).
 • S'habilita l'opció d'altres marques en vehicles.
 • S'habiliten el motiu de No subjecció "Altres causes de no subjecció".
 • S'habilita en les lleis especials. Art. 45.I.A el motiu "Altres supòsits".
 • No es permet el pagament de forma telemàtica, si no és pel sistema Sar@ 5 - 620 (no es pot pagar per mitjà de l'aplicació pagament telemàtic genèric de les autoliquidacions generades per mitjà del sistema Sar@ 2 - 620 - Grans presentadors).