Visualització de contingut web

Procediment per a utilitzar Sar@ 5 - 620 i com donar-se d’alta en el sistema

 1. Per a poder presentar declaracions en nom de tercers mitjançant adhesió a conveni, ha de posar-se en contacte amb el seu col·legi, associació o entitat perquè procedisca a donar d'alta el seu usuari autoritzat en el registre de representants de l'ACCV

  Relació de col·legis, associacions professionals i entitats que han subscrit un conveni de col·laboració amb la Generalitat.

 2. Ús del sistema:
  • Accés i identificació mitjançant certificat digital de la Generalitat i enviament de lots en fitxers en format XML d'acord amb les especificacions indicades en el document Esquemes de validació XML. Les taules de dades necessàries per a la generació de l'XML del model 620 us serviran d'ajuda per a omplir els valors de l'XML. A més, per a accedir al sistema, el professional ha de tindre instal·lats a l'ordinador el programari i els pluggins amb les versions necessàries indicades en l'apartat requisits tècnics.
  • El sistema tramitarà cada autoliquidació del fitxer, farà el càrrec en el compte indicat i generarà l'expedient tributari.
  • Una vegada tramitat es generarà un fitxer XML de resposta, que contindrà una llista dels expedients generats correctament, i a continuació els justificants que s'han d'imprimir. Els justificants donaran acreditació plena de la presentació davant de l'Administració tributària valenciana als efectes que siguen procedents davant d'altres organismes o registres públics.
 3. Presentació posterior agrupada de la documentació annexa a les dependències tributàries juntament amb la llista generada per l'aplicació. Els justificants s'han de lliurar ordenats de la mateixa manera que en la llista.
 4. Les persones o entitats que efectuen la presentació telemàtica, adherides al conveni de col·laboració corresponent per a la presentació de documents amb transcendència tributària davant de l'Administració tributària de la Generalitat, han de tindre la representació suficient dels contribuents en el nom dels quals actuen, en els termes establits en l'article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquest efecte, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic podrà instar aquests, en qualsevol moment, a acreditar la seua representació.