Visualització de contingut web

Alta en el sistema

S'han de complir els requisits següents:

  1. Sol·licitud i obtenció de la credencial d'usuari:
    Els professionals que desitgen utilitzar el sistema de presentació telemàtica de declaracions tributàries per lots davant la Generalitat, el sol·licitaran al seu col·legi, entitat o associació que prèviament haja subscrit conveni.
     
  2. Sol·licitud i obtenció de certificat de signatura electrònica de la Generalitat.

    A més de l'autorització de la credencial de la Direcció General de Tributs i Joc, els usuaris hauran de disposar del certificat digital de la Generalitat per identificar-se en el sistema, regulada pel Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7425, de 17/12/2014), per a identificar-s'hi.

    Per a obtindre'l, s'ha de sol·licitar en qualsevol punt de registre d'usuari (PRU).

  3. Designació d'una entitat financera per al pagament:

    El professional que efectue el tràmit ha de ser client i realitzar els càrrecs en un compte d'una de les entitats financeres col·laboradores que tinga disponible el càrrec en línia a través de la passarel·la de pagaments de la GVA. Entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs.

  4. Requeriments tècnics del sistema:

    Necessari Internet Explorer 6 o Mozilla Firefox 2 (o superiors).

    El sistema informàtic que use el professional ha de ser capaç de generar la informació electrònica en format XML, d'acord amb les especificacions indicades en el document d'especificació.

    A més, per a accedir al sistema, el professional ha de tindre instal·lats en el seu ordinador el programari i els pluggins amb les versions necessàries indicades en l'apartat corresponent.