Visualització de contingut web

Què és Sar@ 5 - 600, qui pot utilitzar-lo, quins avantatges té?

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, conscient de les possibilitats que obrin les noves tecnologies per a oferir un millor servei als ciutadans, va aprovar, mitjançant una resolució de 10 d'abril del 2007, un sistema de presentació per mitjans telemàtics de les declaracions corresponents a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que podrà ser utilitzat pels professionals que habitualment tramiten aquestes declaracions per compte de tercers. La disposició es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5523, de 30 de maig de 2007.

S'habilita un sistema agregat o per lots per a la presentació i el pagament, a través de mitjans telemàtics, d'aquestes declaracions tributàries, que permetrà crear unes vies segures i estables per al desenvolupament de les relacions dels professionals amb l'Administració tributària de la Generalitat.

L'aplicació pot ser utilitzada per:

  • Els professionals adherits als convenis de col·laboració subscrits entre les entitats, institucions i organismes representatius dels seus interessos i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que habiliten, dins del seu àmbit material, a realitzar l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • Les pròpies entitats, institucions i organismes representatius de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals que hagen subscrit el corresponent conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

El principal avantatge del sistema SAR@, al qual pertany, radica que permet una tramitació més ràpida i efectiva, i es poden efectuar tots els passos en un només, sense necessitat de cues ni desplaçaments per a:

  • L'obtenció dels models.
  • El pagament de les autoliquidacions generades.
  • La presentació a les dependències tributàries, amb l'obtenció del justificant corresponent.

Però, a més, possibilita la tramitació de les declaracions tributàries de la GVA des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al marge de l'horari presencial d'atenció al contribuent.