Visualització de contingut web

Procediment per a utilitzar Sar@ 5 - 600 i com donar-se d’alta en el sistema

 1. Per a poder presentar declaracions en nom de tercers mitjançant adhesió a conveni, ha de posar-se en contacte amb el seu col·legi, associació o entitat perquè procedisca a donar d'alta el seu usuari autoritzat en el registre de representants de l'ACCV

  Relació de col·legis, associacions professionals i entitats que han subscrit un conveni de col·laboració amb la Generalitat.

 2. Sol·licitud d'alta en el sistema.Presentar dita credencial d'alta junt amb el document d'adhessió del punt 1 d'este procediment vía telemàtica.
 3. Confecció del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats:
  • Accés i identificació per mitjà de certificat digital de la Generalitat i enviament de lots en fitxers en format XML d'acord amb les especificacions indicades en el document d'especificació i els esquemes de validació XML. Les taules de dades necessàries per a la generació de l'XML del model 600 us serviran d'ajuda per a omplir els valors de l'XML.
   A més, per a accedir al sistema, el professional ha de tindre instal·lats al seu ordinador el programari i els plugins amb les versions necessàries indicades en l'apartat "Requisits tècnics".
  • El sistema permet l'enviament de les autoliquidacions de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats quan el document que continga el fet imposable tinga la condició de document notarial.
  • Els usuaris del sistema han d'elaborar el model d'autoliquidació des de les seues pròpies aplicacions, que generaran un arxiu en format XML, amb les especificacions habilitades per la Conselleria, disponibles en l'adreça següent:
   Especificació XML 600.
  • Així mateix, també poden emprar a aquest efecte la utilitat "Confecció en línia" del model 600, disponible en l'adreça telemàtica de la conselleria competent en matèria d'hisenda, seleccionant la finestra "Portal tributari".
 4. La presentació i el pagament telemàtics, a través del sistema passarel·la de pagaments de la Generalitat, s'ha de fer dins del termini d'autoliquidació establit en el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documents, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig.
 5. Enviament d'un missatge de resposta pel servidor de la Generalitat:
  • L'aplicació informàtica tornarà al presentador la relació de models presentats i/o rebutjats, agrupats per data d'enviament i centre gestor competent per a recepcionar la documentació addicional i emetre el justificant de pagament i presentació, amb indicació del número d'autoliquidació, import ingressat i número d'expedient o, si és el cas, dels documents amb errors. En la relació s'inclouen altres dades com la data de meritació, dades notarials (notari i protocol) i NIF/CIF del subjecte o subjectes passius.
  • El format de la còpia impresa de la relació de models presentats i rebutjats s'estableix en l'annex A de la Resolució de 10 d'abril del 2007.
 6. Tractament de la documentació addicional:
  • Si el fet imposable està documentat mitjançant document notarial, la notaria remetrà al sistema Sara5 aquest document i si està degudament emplenat i així ho indica el presentador en el sistema, proporcionarà el justificant de presentació.
  • El professional que haja realitzat els enviaments o, si és el cas, l'entitat, associació o organisme de què forme part, ha de presentar a cada centre gestor (delegació de l'Agència Tributària Valenciana o oficina liquidadora de districte hipotecari competent) la relació de models d'autoliquidació presentats per mitjà d'aquest sistema, juntament amb els documents que continguen el fet imposable, original i còpia simple, de conformitat amb la normativa vigent, en el termini que es determine per a cada un dels convenis (amb caràcter general serà de 15 dies naturals des que es va efectuar la presentació telemàtica del model d'autoliquidació). L'oficina gestora competent tornarà el document original, acompanyat del justificant de presentació i pagament, juntament amb un altre exemplar del justificant destinat al registre, el jutjat o l'oficina pública. Els models de justificant de presentació telemàtica i, si és el cas, ingrés, emesos per l'Administració tributària, una vegada s'ha presentat el document que conté el fet imposable, es troben establits en l'annex B de la Resolució de 10 d'abril del 2007, de la directora eera de Tributs.
 7. Les persones o entitats que efectuen la presentació telemàtica, adherides al conveni de col·laboració corresponent per a la presentació de documents amb transcendència tributària davant de l'Administració tributària de la Generalitat, han de tindre la representació suficient dels contribuents en el nom dels quals actuen, en els termes establits en l'article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquest efecte, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic pot instar d'aquests, en qualsevol moment, l'acreditació de la seua representació.