Visualització de contingut web

Alta en el sistema

S'han de complir els requisits següents:

 1. Sol·licitud i obtenció de la credencial d'usuari: Els professionals que desitgen utilitzar el sistema de presentació telemàtica de declaracions tributàries per lots davant la Generalitat, el sol·licitaran al seu col·legi, entitat o associació que prèviament haja subscrit conveni, presentant-li emplenat el model d'adhesió que podrà obtindre ací.
   
 2. Sol·licitud i obtenció de certificat de signatura electrònica de la Generalitat:

  Els professionals, o, si és el cas, el representant de les entitats, institucions i organismes anteriors que efectuen els enviaments, han de disposar del certificat emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425 de 17/12/2014), o per qualsevol altre organisme certificador amb què la Generalitat haja subscrit el conveni corresponent d'establiment de relacions de confiança, en la mesura que puguen acceptar-se en el sistema SAR@.

  Per a obtindre'l, s'ha de sol·licitar en qualsevol punt de registre d'usuari (PRU).

 3. Designació d'una entitat financera per al pagament (passarel·la de pagaments):

  Els professionals, o, si és el cas, el representant de les associacions anteriors, que efectuen els enviaments, han de ser titulars o autoritzats d'un compte en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat, que complisquen les exigències tècniques i operatives del sistema de passarel·la de pagaments de la Generalitat. Com a autoritzat també es permet el càrrec en compte. Entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs.

 4. Requeriments tècnics del sistema:

  Necessari Internet Explorer 6 (o superiors) o Mozilla Firefox 2 (o superiors).

  El sistema informàtic del qual faça ús el professional ha de ser capaç de generar la informació electrònica en format XML, d'acord amb les especificacions indicades en el document d'especificació:

  A més, per a accedir al sistema, el professional ha de tindre instal·lats al seu ordinador el programari i els plugins amb les versions necessàries indicades en l'apartat corresponent.