Visualització de contingut web

Preguntes freqüents i bústia electrònica

Preguntes freqüents i bústia electrònica

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

600 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats

610 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

615 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària o siguen endossables a l'ordre

620 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Transmissions patrimonials oneroses. Declaració liquidació per compravenda de determinats mitjans de transport usats entre particulars

630 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava les lletres de canvi