Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

9678 - Taxa per Autoritzacions Sanitàries de Centres i Serveis Sanitaris

9679 - Taxa per Altres Actuacions Administratives en Matèria de Sanitat. Expedició de Duplicats de la Targeta Sanitària Individual

9686 - Taxa per la Realització d'Anàlisis de Laboratoris de Salut Pública

9688 - Taxa per Inspecció i Control d'Animals i els Seus Productes

9780 - Taxa per Serveis Sanitaris. Grup I. Estudis i informes previs a l'autorització d'obres de nova construcció o reforma (sempre que siguen necessaris, en virtut de norma legal o reglamentària, per a l'obtenció de l'autorització sanitària de funcionament o inscripció en algun registre sanitari de les obres)

9781 - Taxa per Serveis Sanitaris. Grup II. Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries de locals i establiments

9782 - Taxa per Serveis Sanitaris. Policia funerària

9784 - Taxa per Serveis Sanitaris. Altres actuacions administratives

9785 - Taxa per Serveis Sanitaris. Laboratoris, indústries farmacèutiques i altres

9786 - Taxa per Serveis Sanitaris. Serveis inherents a productes sanitaris

9789 - Taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat. Biocides

9896 - Atenció farmacèutica

9897 - Acreditació activitats de formació

9898 - Empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris

9970 - Taxa per Impartició de Cursos Organitzats per la Conselleria de Sanitat

9979 - Taxa per Serveis Sanitaris. Adjudicació obertura farmàcies