Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

9753 - Taxa per Accés a les Titulacions per al Govern de Motos Nàutiques i Expedició del Títol Corresponent. Article 292 Llei 12/1997

9757 - Taxa per Autorització d'Activitats Esportives Aquàtiques

9768 - Taxa per Accés a les Titulacions per al Govern de les Embarcacions i Expedició dels Títols Corresponents. Article 292 Llei 12/1997

9820 - Taxa d'Ordenació del Transport per Carretera

9824 - Taxa per Serveis Administratius

9825 - Taxes per Serveis de Venda d'Impresos de Control de l'Edificació

9826 - Taxes pel Servei del Control de Qualitat de l'Edificació

9827 - Taxa per Assajos Laboratori Obres Públiques

9833 - Taxa per Serveis Administratius

9845 - Taxa per Accés a les Titulacions Esportives Subaquàtiques. Article 302 Decret legislatiu 1/2005

9856 - Taxa per Prestació de Serveis i Activitats Relatives a les Servituds de Protecció del Domini Públic Maritimoterrestre