Visualització de contingut web

Accés al pagament telemàtic i bústia electrònica

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

9753 - Taxa per Accés a les Titulacions per al Govern de Motos Nàutiques i Expedició del Títol Corresponent

9756 - Taxa per Serveis Administratius d'Intervenció Ambiental

9757 - Taxa per Autorització d'Activitats Esportives Aquàtiques

9768 - Taxa per Accés a les Titulacions per al Govern de les Embarcacions d'Esbarjo i Expedició dels Títols Corresponents

9799 - Taxa per Autorització i Control d'Abocaments a Aigües Marítimes Litorals

9820 - Taxa d'Ordenació del Transport per Carretera

9824 - Taxa per Serveis Administratius

9832 - Taxa per llicències, permisos, autoritzacions i registres pels òrgans competents en matèria de medi ambient (llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries)

9842 - Taxa per Altres Serveis Administratius Mediambientals

9845 - Taxa per Accés a les Titulacions Esportives Subaquàtiques

9853 - Taxa pel Servei d'Abastiment en Alta d'Aigua Potable des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira

9856 - Taxa per Prestació de Serveis i Activitats Relatives a les Servituds de Protecció del Domini Públic Maritimoterrestre