Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

9672 - Taxa per Expedició de Certificacions de Fulls de Serveis per Part del Registre de Personal

9812 - Taxa per còpia de documents i instruments judicials

9813 - Taxa per Obtenció Certificació Acreditativa Servei Admissió

9814 - Taxa per Presentació Prova Avaluadora Servei Admissió

9818 - Taxa per la Inscripció/Renovació en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA)

9841 - Taxa per proves selectives

9846 - Taxa per Serveis Relacionats amb Fundacions

9848 - Taxa per Serveis Relacionats amb Col·legis Professionals o Consells Valencians de Col·legis Professionals

9857 - Preu públic perícies forenses reclamacions extrajudicials vehicles de motor