Visualització de contingut web

Accés al pagament telemàtic i bústia electrònica

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

9661 - Serveis prestats en centres d'ensenyament infantil

9664 - Serveis d'allotjament, transport i manutenció del complex educatiu de Cheste

9665 - Ensenyaments de règim especial. Música

9667 - Ensenyament d'idiomes

9668 - Ensenyaments de règim especial. Dansa

9669 - Ensenyaments artístics professionals de règim especial D'arts plàstiques i disseny

9762 - Serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari

9765 - Taxa per Inscripció en Proves Selectives

  • Model de tramitació exclusiva i íntegra telemàtica, consulte el procediment corresponent

9766 - Taxa per Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

9767 - Taxa per Expedició de Títols

9773 - Taxa per Ensenyaments de Règim Especial. Ensenyaments Esportius

9774 - Taxa per Expedició de Certificacions de Fulls de Serveis del Personal Docent no Universitari

9775 - Taxa per Inscripció al Procediment de Reconeixement de Competències Professionals

9776 - Taxa per Ensenyaments Artístics Superiors. Matrícula i Reconeixement de Crèdits

9777 - Taxa per Inscripció a la Prova per a Persones Majors de 20 Anys per a l'Obtenció del Títol de Batxillerat

9778 - Taxa per Ensenyaments Artístics Superiors. Proves

9779 - Taxa per Expedició de Títols i Secretaria. Ensenyaments Artístics Superiors