Visualització de contingut web

Procediment per a utilitzar Sar@2 - 651

 1. Descàrrega i instal·lació del programa d'ajuda SAR@2 651 al vostre PC.
   
 2. Ompliment del model 651.

  L'ompliment del model 651 d'autoliquidació, que es compon de les dades del subjecte passiu, el donant i el representant, d'una relació de béns i drets que adquireix el donatari del donant, a més dels documents d'ingrés corresponents, es realitza de manera guiada amb l'assistència del programa, que inclou, a aquests efectes, una guia d'utilització en l'apartat "Ajuda". A més, a través d'aquest es podrà accedir a les instruccions d'ompliment del model 651.
   
 3. Obtenció del número d'identificació.

  Una vegada omplits l'autoliquidació i el document d'ingrés, per mitjà de l'ús del programa d'ajuda, heu de procedir a l'obtenció del número d'identificació corresponent (número de document únic), i heu d'accionar l'opció "Enviament de dades".
   
 4. Impressió del model 651.

  A continuació, per mitjà de l'opció "Imprimeix", podreu accedir a una finestra d'ajuda, que permetrà la generació dels documents en format PDF per a imprimir-los posteriorment i obtindre així els documents que integren el model d'autoliquidació.

  Són vàlids els documents generats a través del mòdul d'impressió de l'autoliquidació que incorpora el programa d'ajuda. No obstant això, les dades emmagatzemades electrònicament prevaldran sobre les alteracions o correccions manuals que es puguen efectuar sobre els models impresos, per la qual cosa aquestes no produiran efectes davant de l'Administració tributària, encara que es validen amb la signatura del presentador.
   
 5. Pagament i presentació del model 651.

  Una vegada obtinguts els documents que conformen l'autoliquidació, heu de procedir a l'ingrés, si és el cas, del deute tributari en qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat en la recaptació de tributs. Posteriorment heu de presentar l'autoliquidació esmentada, juntament amb la resta de la documentació complementària exigida, a l'oficina d'atenció al contribuent de la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, o a l'oficina liquidadora de districte hipotecari que resulten territorialment competents (consulteu, a aquest efecte, l'apartat "Lloc de presentació de les instruccions per a l'ompliment del model"). La presentació i el pagament els heu d'efectuar dins del termini d'autoliquidació establit en l'article 67 del Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre.