Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Tribut relatiu als jocs de sort, envit o atzar

D'acord amb la Llei 1/2020, s'entén per:

  • Jocs propis de casinos de joc: aquells que figuren com a exclusius en el catàleg de Jocs o regulats en les disposicions de desenvolupament de la Llei 1/2020. Aquests jocs només podran practicar-se en els establiments autoritzats com a casinos de joc. 

  • Joc del bingo: en les seues diverses modalitats, només pot practicar-se a les sales expressament autoritzades a aquest efecte, amb cartons homologats oficialment i la venda dels quals haurà d'efectuar-se dins de la sala on el joc es desenvolupa. 

  • Màquines recreatives o d'atzar: aparells manuals o automàtics que a canvi d'un preu, concedeixen a la persona usuària un temps d'ús o de joc, i la possibilitat de l'obtenció per aquest d'un premi. Es classifiquen en màquines de tipus A, de tipus B amb premi programat, i de tipus C.

Seleccionant l'opció corresponent de les quals es presenten a la seua dreta, podrà conéixer els aspectes bàsics de la tributació d'aquestes modalitats de joc, regulades en els articles 83 a 99 de la Llei 1/2020. No obstant això, comparteixen una sèrie de disposicions generals que s'exposen a continuació i que són aplicables a totes les modalitats de joc, sense perjudici de les especialitats que algunes d'elles presenten.

Fet imposable

Autorització, celebració o organització de jocs de sort, envit o atzar, quan el fet imposable es realitze en el territori de la Comunitat Valenciana. 

Meritació

Moment en què es concedisca l'autorització, o a falta d'aquesta, en el moment de l'organització o celebració del joc.

Consulte les especialitats per al cas d'activitats de joc de bingo diferent a l'electrònic, els casinos de joc i l'explotació de màquines recreatives i d'atzar. 

Termini de presentació

Mes següent al venciment del mes natural en què es produeix la meritació. Si l'últim dia resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent.

Consulte les especialitats per al cas d'activitats de joc de bingo diferent a l'electrònic, els casinos de joc i l'explotació de màquines recreatives i d'atzar.

Subjecte passiu

Persones físiques o jurídiques entre les activitats de les quals s'incloguen la celebració d'activitats gravades pel tribut.

Són responsables solidaris els propietaris i empresaris dels locals on se celebren els jocs de sort, envit o atzar. 

Base imposable

Ingressos bruts, definits com l'import total de les quantitats que es dediquen a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que es puga obtindre directament derivat de la seua organització o celebració.

Consulte les especialitats en el cas dels jocs de bingo electrònic i diferent a l'electrònic i per als casinos de joc

Quota íntegra

Resultat d'aplicar a la base imposable un tipus de gravamen del 25%

Consulte les especialitats per al cas d'activitats de joc de bingo diferent a l'electrònic, els casinos de joc i l'explotació de màquines recreatives i d'atzar.