Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Com es determina el valor de referència dels immobles?

El valor de referència dels immobles es determinarà, any a any, per aplicació de mòduls de valor mitjà, basats en els preus de totes les compravendes d'immobles efectivament realitzades davant notari o inscrites en el Registre de la Propietat, i obtinguts en el marc dels informes anuals del mercat immobiliari que elabora la Direcció General del Cadastre.
 
Aquests mòduls s'assignaran als productes immobiliaris representatius per zones del territori anomenades àmbits territorials homogenis de valoració, i es correspondran amb els preus mitjans de les compravendes.
 
En el cas de béns immobles urbans, la Direcció General del Cadastre calcularà el valor de referència d'un immoble concret a partir del mòdul de valor mig aplicable en l'àmbit en el qual se situe, tenint en compte les diferències de categories, antiguitat i estat de conservació entre aquest immoble i el producte immobiliari representatiu al qual es referisca el mòdul. Per a això s'usarà, transitòriament, la normativa de valoració cadastral.
 
En el cas de béns immobles rústics sense construcció, el valor de referència es calcularà a partir del mòdul de valor mitjà, en funció de les seues característiques, i dels factors correctors per localització, agronòmics i socioeconòmics que es determinen en l'informe anual del mercat immobiliari corresponent.
 
En tot cas, amb la finalitat que els valors de referència no superen els valors de mercat, s'aplicaran els factors de minoració que es determinen mitjançant Ordre Ministerial.
 
Els mòduls de valor mig aplicables en cada cas es publicaran anualment, en forma de mapes de valors, en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). En aquesta Seu serà possible consultar els imports dels mòduls, les característiques dels productes immobiliaris representatius, i la delimitació dels àmbits territorials. 
 
La manera d'individualitzar el valor de referència de cada immoble a partir dels mòduls de valor mig corresponents, per mitjà de coeficients i regles de càlcul, es detallarà en resolucions anuals de la Direcció General del Cadastre, que també es publicaran en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). 
 
Abans de la seua aprovació, aquestes resolucions se sotmeten a un tràmit d'audiència col·lectiva, perquè, conegudes per tots els interessats, aquests puguen formular al·legacions i presentar quantes proves consideren oportunes.
 
Una vegada aprovades, i durant el termini d'1 mes, contra aquestes es pot interposar reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal Economicoadministratiu Central o, potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant la Direcció General del Cadastre.
 
 

On i com puc conéixer el valor de referència del meu immoble a una determinada data?

Els valors de referència dels immobles, que hagen de fer efecte en 2022, estan disponibles en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es)
La Seu Electrònica del Cadastre ofereix la possibilitat de consultar i certificar el valor de referència d'un immoble a una determinada data. Per a accedir a la consulta, el ciutadà haurà d'identificar-se, per mitjà de les dades del seu Document Nacional d'Identitat, amb certificat digital, o a través de Cl@ve.
 
En aquesta Seu, els titulars cadastrals també poden conéixer els elements que s'han aplicat en la determinació individualitzada del valor de referència dels seus immobles.
Així mateix, els valors de referència són facilitats a través de la Línia Directa del Cadastre (telèfons d'atenció telefònica 91 387 45 50 i 902 37 36 35) i en les Gerències del Cadastre, a les quals es pot acudir prèvia petició de cita en els assenyalats telèfons. Per a això, el ciutadà haurà d'identificar-se, per mitjà de les dades del seu Document Nacional d'Identitat. 
 

Per què no existeix valor de referència del meu immoble en una determinada data? Quins efectes té la inexistència del valor de referència?

Existeixen circumstàncies que impedeixen l'existència del valor de referència.  Aquest fet no té cap efecte, jurídic o fiscal, per si mateix. 
 
Les causes són de tipus jurídic-tècnic:
 • No existeix valor de referència per als immobles rústics amb construcció, per exclosos de l'àmbit d'aplicació del règim en virtut del qual s'han determinat els valors de referència per a 2022
 • Tampoc existeix valor de referència per als immobles que no es troben inclosos en l'àmbit d'aplicació de la corresponent resolució de la Direcció General del Cadastre sobre elements precisos per a la determinació del valor de referència, o quan concórreguen les causes de tipus tècnic que es prevegen en aquesta.
 • En el seu cas, i quan així es justifica per la Direcció General del Cadastre, no existeix valor de referència quan l'immoble es troba inclòs en algun dels plans de treballs de valoració cadastral, manteniment, actualització, regularització o inspecció de la Direcció General del Cadastre, o està sent objecte d'un procediment d'incorporació d'alteracions al Cadastre, amb la finalitat de garantir la correspondència de la seua descripció cadastral amb la realitat immobiliària.
 

Què és el valor de referència d'un immoble?

És el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l'anàlisi dels preus de totes les compravendes d'immobles que es realitzen davant fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble, obrants en el Cadastre Immobiliari. 
 
El valor de referència d'un immoble és una de les característiques econòmiques de la seua descripció cadastral. 
 
El valor de referència no superarà el valor de mercat. Per a això, s'aplicarà un factor de minoració en la seua determinació.

Què puc fer si no estic d'acord amb el valor de referència del meu immoble?

La impugnació del valor de referència només pot produir-se quan tinga efecte fiscal, i siga base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o sobre Successions i Donacions. En el cas que en ocasió d'una transmissió, el valor de referència opere com a base imposable en aquests impostos, el subjecte adquirent dels immobles (subjecte passiu d'aquests immobles) pot impugnar-ho davant l'Administració tributària corresponent, en ocasió de les rectificacions de les seues autoliquidacions o de la presentació de recursos contra les liquidacions que en el seu cas es practiquen. 
 
Això no obsta perquè, en qualsevol moment, en cas de disconformitat amb les dades descriptives de l'immoble en el Cadastre, el titular cadastral present declaracions o inste, davant la Direcció General del Cadastre, els procediments cadastrals de revisió previstos en la norma

Què són els factors de minoració aprovats per l'Ordre Ministerial HFP/1104/2021, de 7 d'octubre?

Els factors de minoració són coeficients aplicables en la determinació dels valors de referència individualitzats dels immobles, que garanteixen que aquests no superen els valors de mercat.
Els mòduls de valor mitjà dels mapes de valors per a 2022, a partir dels quals es calculen els valors de referència dels immobles, es corresponen amb els preus mitjans del mercat de compravendes immobiliàries efectivament realitzades en el territori. 
Els factors de minoració serveixen per a absorbir les fluctuacions del mercat que puguen produir-se en l'exercici 2022, i en atenció a l'ús fiscal dels valors de referència com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, s'utilitzen en el càlcul individualitzat d'aquests.
 

Què són els mapes de valors publicats en la Seu Electrònica del Cadastre?

El dia 14 d'octubre de 2021 s'han publicat en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es) els mapes de valors corresponents als Informes del Mercat Immobiliari d'aquest exercici, de la Direcció General del Cadastre. Aquesta publicació és una exigència legal del procediment de determinació dels valors de referència, i en nom de la transparència, s'acompanya dels citats Informes.
 
Els mapes contenen els mòduls de valor mig aplicables per a la determinació dels valors de referència dels immobles, a partir de l'1 de gener de 2022, conforme al que s'assenyale mitjançant resolucions de la Direcció General del Cadastre a aquest efecte. Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència pública d'aquestes, aquestes resolucions hauran de ser aprovades abans del 30 d'octubre d'aquest exercici.
 
Els mapes de valors són el primer pas, i el més important, en la determinació dels valors de referència. Els mapes reflecteixen el comportament de tot el mercat de compravendes d'immobles realitzades davant notari, de manera que per a l'immoble representatiu en cada àmbit del territori, ofereixen el seu valor mitjà. 
 
S'elaboren, any a any, de la següent manera:
 
Immobles urbans.
 
 •  Es divideix el territori de cada municipi en zones anomenades àmbits territorials homogenis.
 • Es defineix el producte immobiliari representatiu en cada àmbit, per a cada ús: immoble les característiques constructives del qual i de superfície són típiques en aquest.
 • Es calcula un mòdul de valor mitjà per a cada producte immobiliari, a partir dels preus de totes les compravendes d'immobles produïdes.
 • D'aquesta manera, en el mapa urbà residencial, en cada àmbit es mostren les característiques de l'habitatge representatiu, i el valor mitjà en euros per metre quadrat de construcció (en el cas d'habitatges aïllats o apariats o de pisos) i en euros (habitatges unifamiliars). En el cas del mapa urbà de garatge-aparcament, en cada àmbit assenyala en euros el valor mitjà de la plaça de garatge típica.
 
Immobles rústics.
 
 • Es divideix el territori de cada Comunitat Autònoma en àmbits territorials homogenis: zones geogràfiques que engloben diversos municipis.
 • S'obtenen els mòduls de valor mitjà en euros per hectàrea per cada grup de cultius similars en cada àmbit, a partir dels preus de totes les compravendes produïdes.
 • Així, en el mapa rústic, ofereixen, en cada àmbit format per agrupació de municipis, el valor mitjà en euros per hectàrea de cada cultiu representatiu.
 

Què són les resolucions de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles, publicades en la Seu Electrònica del Cadastre?

El dia 29 d'octubre de 2021 s'han publicat en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es), les següents resolucions:

 • Resolució de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles urbans de l'exercici 2022.
 • Resolució de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles rústics de l'exercici 2022.

Aquestes resolucions tenen per objecte detallar la manera d'individualitzar el valor de referència de cada immoble a partir dels mòduls de valor mig corresponents, per mitjà de coeficients i regles de càlcul.

Quina funció té el valor de referència i a quins impostos afecta?

A més de la seua funció descriptiva, el valor de referència de cada immoble servirà com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) i sobre Successions i Donacions (ISD).
 
Quan una operació de transmissió d'un immoble estiga subjecta a un d'aquests impostos, el valor de referència d'aquest immoble serà la base imposable de l'impost corresponent.
 
El valor de referència no pot superar el valor de mercat, per al que s'empren factors de minoració en la seua determinació, de manera que el seu ús com a base imposable no implica un augment de la tributació.
 
No obstant això, si el valor declarat, el preu o la contraprestació pagada són superiors al valor de referència de l'immoble, es prendrà com a base imposable la major d'aquestes magnituds.
 
Així, el valor de referència de l'immoble serà la base mínima de tributació en aquests impostos.
 
A més, en el supòsit de subjecció a l'ITP i AJD en la modalitat d'actes jurídics de les primeres còpies d'escriptures públiques que tinguen per objecte immobles, quan la base imposable es determine en funció del valor d'aquests, aquest no podrà ser inferior al seu valor de referència. 
 
Finalment, quan el valor de referència haja sigut base imposable en el tribut que greu l'adquisició d'un immoble, aquest es tindrà en compte per a aplicar la regla de determinació de la base imposable de l'Impost sobre el Patrimoni al qual en el seu cas, s'estiga subjecte. Per tant, el valor de referència només podrà afectar l'Impost sobre el Patrimoni en el que es referisca a immobles adquirits a partir d'1 de gener de 2022, en cap cas al patrimoni preexistent.
 

Quines diferències existeixen entre el valor cadastral i el valor de referència dels immobles?

El valor cadastral dels immobles s'actualitza, en el seu cas, per les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, i serveix de base imposable a l'Impost sobre Béns immobles. És una dada protegida, per la qual cosa no es publica, i la seua revisió es produeix, en el cas d'immobles urbans, en el marc de procediments de valoració col·lectiva. 
El valor de referència dels immobles es determinarà any a any, de manera simultània en tots els municipis, i servirà de base imposable als Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i sobre Successions i Donacions. No estarà protegit, i es podrà conéixer de manera permanent en la Seu Electrònica del Cadastre.

¿Cómo tributa el alquiler de una vivienda?

El alquiler de una vivienda está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (**TPO).
 
Sin embargo, desde el 5 de marzo de 2019 se aplica la exención al pago de este impuesto por arrendamiento de vivienda habitual.
 
Aunque no exista obligación de pago de ninguna cantidad al estar exento, tendrá que realizar la presentación del impuesto a título de contribuyente, el arrendatario (inquilino), siendo además requisito previo, haber presentado este modelo con anterioridad a la aplicación de ciertos beneficios fiscales relacionados con el arrendamiento de vivienda.

¿Cómo tributa la disolución de la sociedad de gananciales?

 • En el supuesto de que no hubiera exceso de adjudicación: la operación quedaría sujeta y exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (**ITPAJD), por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales. Aunque no exista obligación de pago de ninguna cantidad al estar exento, tendrá que realizar la presentación del impuesto a título de contribuyente.
  En el supuesto de que hubiera exceso de adjudicación: tributará según la naturaleza de los bienes adjudicados

Com afecta el valor de referència al valor cadastral? Com afecta el valor de referència a l'Impost sobre Béns immobles?

El valor de referència no afecta al valor cadastral vigent de cap manera. 
 
No té cap efecte en l'Impost sobre Béns immobles, i tampoc en la resta dels impostos que tenen el valor cadastral com a base imposable.

En quins casos he de presentar la meua autoliquidació a la Comunitat Valenciana?

 1. En les escriptures, actes i testimonis gravats per la quota fixa d'actes jurídics documentats, documents notarials, si s'autoritzen o atorguen a la Comunitat Valenciana.
 2. En la resta de casos, d'acord amb l'ordre d'aplicació següent:
  • Si hi h a algun concepte subjecte a quota gradual d'AJD, documents notarials; si el registre on s'inscriuen o anoten els béns o actes radica a la Comunitat Valenciana.
  • Si l'acte es refereix a operació societària, quan es complisca alguna de les regles següents per ordre d'aplicació preferent:
   • Que l'entitat tinga el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
   • Que l'entitat tinga el domicili social a la Comunitat Valenciana sempre que la seu de la direcció efectiva no estiga situada en l'àmbit territorial d'una altra administració tributària d'un estat membre de la Unió Europea o, si ho està, que l'estat no grave l'operació societària amb un impost semblant.
   • Que l'entitat efectue a la Comunitat Valenciana operacions del seu tràfic, quan la seu de direcció efectiva i el domicili social no es troben situats en l'àmbit territorial d'una altra administració tributària d'un estat membre de la Unió Europea o, si ho està, que l'estat no grave l'operació societària amb un impost semblant.
  • Si l'acte o document no té liquidació ni per quota gradual d'AJD, documents notarials, ni per OS, s'apliquen les següents regles en funció de la naturalesa de l'acte o contracte documentat o dels béns als quals es referisca:
   • En les transmissions i els arrendaments de béns immobles, constitució i cessió de drets reals, fins i tot de garantia sobre aquests, si és a la Comunitat Valenciana on radiquen els béns.
   • En la constitució d'hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o que es referisca a vaixells o aeronaus, si el registre mercantil o d'hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament en què s'hagen d'inscriure aquests actes radica a la Comunitat Valenciana.
   • En la transmissió de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre aquests, si l'adquirent té la seua residència habitual quan siga persona física o el seu domicili fiscal quan siga persona jurídica a la Comunitat Valenciana.
   • En la transmissió de valors, si a la Comunitat Valenciana es formalitza l'operació.
   • Quan exclusivament es tracte de la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris i pensions, si el subjecte passiu té la seua residència habitual o domicili fiscal, segons es tracte de persones físiques o jurídiques, a la Comunitat Valenciana.
   • Quan es tracte de documents relatius a concessions administratives de béns, execucions d'obres o explotacions de serveis, si aquests radiquen, s'executen o es presten a la Comunitat Valenciana. Les mateixes regles són aplicables quan es tracte d'actes i negocis administratius que tributen per equiparació a les concessions administratives.
    • Quan les concessions d'explotació de béns superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una en proporció a l'extensió que ocupe en cada una de les comunitats implicades.
    • Quan les concessions d'execució d'obres superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una en proporció a l'import estimat de les obres que s'han d'efectuar en cada una de les comunitats implicades.
    • Quan les concessions d'explotació de serveis superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una en funció de la mitjana aritmètica dels percentatges que representen la seua població i la seua superfície sobre el total de les comunitats implicades.
    • Quan es tracte de concessions mixtes que superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una per mitjà de l'aplicació dels criteris recollits en els tres paràgrafs anteriors a la part corresponent de la concessió.
  • En les anotacions preventives quan l'òrgan registral davant del qual es produïsquen tinga la seu al territori de la Comunitat Valenciana.
  • En les lletres de canvi i documents que les suplisquen o realitzen funció de gir, així com en els pagarés, bons, obligacions i títols anàlegs a què es refereix l'article 33 del text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, quan el seu lliurament o emissió tinga lloc al territori de la Comunitat Valenciana; si el lliurament o emissió ha tingut lloc a l'estranger, quan el primer tenidor o titular tinga la residència habitual o el domicili fiscal al territori de la Comunitat Valenciana.
 

En quina oficina he de presentar la meua declaració?

Podeu efectuar una consulta interactiva de les oficines competents, segons el tipus d'operació que hàgeu de fer.

Quin és el termini per a presentar l'impost?

Supòsit general

El termini general per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Supòsits especials

 1. En el supòsit especial de consolidacions de domini en el nus propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.
 2. En el supòsit de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament, el termini de presentació serà els vint primers dies naturals del mes següent al període de liquidació que corresponga (que coincidirà amb el trimestre natural). No obstant això, l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'any es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l'any següent.
 3. Quan amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits al fet que estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haguera produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

Què ocorre si ho presente fora de termini?

 • En el cas que no s'haja efectuat un requeriment previ per part de l'Administració, i de l'autoliquidació resulte un import a ingressar, s'aplicaran els següents recàrrecs (article 27 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària)
  • Fins a 1 mes: 1%
  • Entre 1 mes i 1 dia i 2 mesos: 2%
  • Entre 2 mesos i 1 dia i 3 mesos: 3%
  • Entre 3 mesos i 1 dia i 4 mesos: 4%
  • Entre 4 mesos i 1 dia i 5 mesos: 5%
  • Entre 5 mesos i 1 dia i 6 mesos: 6%
  • Entre 6 mesos i 1 dia i 7 mesos: 7%
  • Entre 7 mesos i 1 dia i 8 mesos: 8%
  • Entre 8 mesos i 1 dia i 9 mesos: 9%
  • Entre 9 mesos i 1 dia i 10 mesos: 10%
  • Entre 10 mesos i 1 dia i 11 mesos: 11%
  • Entre 11 mesos i 1 dia i 12 mesos: 12%
  • Més de 12 mesos: 15% + Interessos de demora del art. 26 de la Ley General Tributaria.
 • L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que s'efectue l'ingrés de la totalitat del deute juntament amb el recàrrec minorat per la reducció del 25%, en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat a l'interessat (articul 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), o en el seu cas, es realitze l'ingrés degut en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament del deute tributari.

En quin model s'autoliquida l'impost?

La presentació s'ha de fer en el model oficial 600.

Una vegada emplenat en línia el model amb el programa *Sar@ 2, haurà de realitzar en pagament en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores i presentar el model, sol·licitant cita prèvia en la Delegació, o sense cita en l'Oficina Liquidadora corresponent.

Quines són les claus de tarifa al model 600?

Detall de les claus de tarifa concretes que s'han d'incloure en el model 600.

TARIFA TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS (T.P.O.) CLAVE
Casilla 53
 TIPO
Casilla 105
Transmisiones y derechos reales s/inmuebles urbanos:    
Solares  TU0  10(*)
Viviendas (incluidos los garajes y anexos que se transmitan conjuntamente)  TU1  10(*)
Locales y otras edificaciones  TU2  10(*)
Derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico  TU3  4
Adquisición de vivienda habitual por familia numerosa (incluidos los garajes y anexos que se transmitan conjuntamente)  TU9  4(*)(**)
Adquisición de vivienda habitual por un discapacitado (incluidos los garajes y anexos que se transmitan conjuntamente)  TU7  4(*)(**) 
Viviendas de protección oficial de régimen especial (incluidos los garajes y anexos que se transmitan conjuntamente)  TU8  4(*)(**)
Viviendas de protección pública de régimen general (incluidos los garajes y anexos que se transmitan conjuntamente)  TO0  8(*)(**)
Adquisición de vivienda habitual por jóvenes (incluidos los garajes y anexos que se transmitan conjuntamente)  TU4  8(*)(**)
Adquisición de inmuebles incluidos en la transmisión de un patrimonio empresarial o profesional en los términos del artículo 7.5 TRLITPAJD y 7.1LIVA  TU5  8(*)(**)
Adquisición de inmuebles por jóvenes empresarios/profesionales o por sociedades participadas íntegramente por jóvenes  TU6  8(*)(**)
Transmisiones y derechos reales s/inmuebles rústicos:    
Secano  TR0  10(*)
Regadío  TR1  10(*)
Otros inmuebles rústicos  TR2  10(*)
Transmisión de inmuebles rústicos y urbanos en subasta judicial, administrativa o notarial  TS0  10(*)
Expedientes de dominio, actas de notoriedad, actas complementarias y certificados de dominio  ED0  10(*)
Transmisiones y derechos reales s/bienes muebles, excepto automóviles, valores mobiliarios y objetos de arte y antigüedades  TM0  6
Adquisición por empresarios o profesionales a particulares de bienes muebles para su reventa, excepto valores mobiliarios, medios de transporte usados no destinados a su achatarramiento y objetos de arte y antigüedades  TM1  6
Adquisición por empresarios o profesionales a particulares de objetos de arte y antigüedades, tal como se definen en el artículo 19.Dos de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio  TM2  8
Transmisiones de objetos de arte y antigüedades, tal como se definen en el art. 19.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, no incluidas en la tarifa TM2  TM3  8
Adquisición de vehículos y embarcaciones al final de su vida útil para su valorización y eliminación, en aplicación de la normativa en materia de residuos  TM4  2
Concesiones administrativas y otros conceptos  CA0  6
Derechos reales de garantía  DG0  1
Pensiones  PN0  1
Pensiones a cambio de cesión de bienes  PN1  1
Fianzas  FZ0  1
Fianza en los arrendamientos de fincas urbanas  FA0  1
Otras fianzas  FZ0  1
Préstamos y obligaciones  PO0  1
Arrendamiento fincas urbanas  AU0  Escala
Arrendamiento fincas rústicas  AR0  Escala
Transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos análogos  AD0  Escala
Transmisión de Valores contemplados en el art. 108 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores  TV0  10(*)
Transmisiones patrimoniales no sujetas al impuesto  TP0  -

(*) Para hechos imponibles devengados antes del 6 de agosto de 2013, consultar normativa vigente. (**) Requisitos, consultar las Instrucciones del modelo 600

TARIFA OPERACIONES SOCIETARIAS (O.S.) CLAVE
Casilla 53
 TIPO
Casilla 105
Sociedades Anónimas    
Constitución SX0 1
Aumento de capital SX1 1
Disolución SX2 1
Disminución de Capital SX3 1
Fusión SX4 1
Escisión SX5 1
Aportaciones de socios sin aumento capital SX6 1
Traslado a España de sede o domicilio social (artículo 19 del Texto Refundido del I.T.P. y A.J.D.) SX7 1
Sociedades no Anónimas    
Constitución SO0 1
Aumento de Capital SO1 1
Disolución SO2 1
Disminución de Capital SO3 1
Fusión SO4 1
Escisión SO5 1
Aportaciones de socios sin aumento capital SO6 1
Traslado a España de sede o domicilio social (artículo 19 del Texto Refundido del I.T.P. y A.J.D.) SO7 1
Operaciones societarias no sujetas al impuesto OS0 -

 

TARIFA ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (A.J.D.) CLAVE
Casilla 53
 TIPO
Casilla 105
Documentos Notariales:    
Segregación  DN0  1,5(*)
Agrupación  DN1  1,5(*)
Declaración obra nueva  DN2  1,5(*)
División horizontal  DN3  1,5(*)
Entregas sujetas al I.V.A.  DN4  1,5(*)
Préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras  DN5  1,5(*)
Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido  DA4  2
Préstamos hipotecarios para la adquisición de la vivienda habitual de familia numerosa  DA2  0,1(*)(**)
Préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual por un discapacitado  DA3  0,1(**)
Otros documentos notariales  DN9  1,5(*)
Adquisición de vivienda habitual  DA1  0,1
Anotaciones preventivas  AP0  0,5
Grandezas y Títulos. Títulos con Grandeza:    
Transmisión directa  TG1  (***)
Transmisión transversal  TG2  (***)
Rehabilitación y reconocimiento de títulos extranjeros  TG3  (***) 
Grandezas y Títulos. Grandeza sin Títulos:    
Transmisión directa  GS1  (***) 
Transmisión transversal  GS2  (***) 
Rehabilitación y reconocimiento de títulos extranjeros  GS3  (***) 
Actos jurídicos documentados no sujetos al impuesto  AJ0 -

(*) Para hechos imponibles devengados antes del 6 de agosto de 2013, consultar normativa vigente. (**) Requisitos, consultar las Instrucciones del modelo 600 (***) Tarifa artículo 43 texto refundido.

Puc ajornar o fraccionar el pagament?

Els deutes tributaris derivats de les obligacions corresponents de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats poden ser ajornats o fraccionats, a sol·licitud dels obligats tributaris, d'acord amb:

 • Règim general. Les normes generals sobre ajornament i fraccionament de pagament (articles 48 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació)
 • Regles especials d'ajornament i fraccionament previstes en la normativa de l'impost.
 • Més informació i models d'ajornament i fraccionament.

Com tributa la compra d'un habitatge nou?

 • Quan l'adquisició de l'habitatge nou estiga subjecta a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) l'escriptura pública de compravenda quedarà subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la modalitat actes jurídics documentats (AJD).
 • Estarà obligat al pagament de l'impost a títol de contribuent el comprador de l'habitatge nou.

Com tributa la compra d'un habitatge usat?

 • L'adquisició d'un habitatge usat està subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, la modalitat transmissions patrimonials oneroses (TPO).
 • S'entén per habitatge usat aquell que siga objecte d'una segona o ulterior transmissió.
 • Estarà obligat al pagament de l'impost a títol de contribuent el comprador de l'habitatge usat.

Com tributa la constitució d'un préstec hipotecari que finance l'adquisició d'un habitatge nou o usat?

 • La constitució d'un préstec hipotecari que finance l'adquisició d'un habitatge nou o usat quedarà subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per la modalitat actes jurídics documentats (AJD).
 • Estarà obligat al pagament de l'impost a títol de contribuent el prestador, és a dir, el creditor hipotecari.

Com tributa la constitució d'una societat?

 • La constitució d'una societat, en principi, ha de quedar subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per la modalitat operacions societàries (OS).
 • No obstant això, des del 3 de desembre del 2010, després de la modificació dels beneficis fiscals, s'estableix l'exempció general per a: la constitució de societats, l'augment de capital, les aportacions que efectuen els socis que no suposen augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d'una societat quan ni l'una ni l'altre estigueren prèviament situats en un estat membre de la Unió Europea.
 • Estarà obligada a presentar l'impost a títol de contribuent, independentment de les estipulacions establides per les parts en contra, la societat que es constitueix.

Com tributa un préstec entre particulars?

 • Les operacions de préstec entre particulars estan subjectes a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la modalitat transmissions patrimonials oneroses.
 • No obstant això, s'estableix l'exempció general per a aquestes operacions. Per això, de manera anàloga al que s'ha indicat en la constitució de societats, hi ha l'obligació de presentar l'autoliquidació exempta davant de l'Administració tributària encara que no es pague res per l'impost.
 • Per a tramitar l'impost s'ha de redactar un contracte de préstec. No és imprescindible la formalització en escriptura notarial, hi ha prou amb el document privat en què consten tots els acords pactats entre les parts.
 • L'obligat a la presentació de l'autoliquidació exempta de l'impost a títol de contribuent és el prestatari, és a dir, el deutor en el contracte de préstec.

Què he de fer per a tramitar una escriptura de cancel·lació de préstec hipotecari?

 • La cancel·lació d'un préstec hipotecari és una operació subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat actes jurídics documentats.

 • No obstant això, s'estableix l'exempció general per a aquestes operacions. Per això, encara que no existisca l'obligació de pagament de cap quantitat s'ha de fer el tràmit d'autoliquidació i presentació d'aquest davant de l'Administració tributària.

 • la presentació es un requisit previ ineludible per a la posterior inscripció de l'escriptura de cancel·lació del préstec hipotecari en el registre de la propietat competent, atés el lloc d'ubicació del bé immoble.

Com tributa la subrogació d'un préstec hipotecari?

 • La subrogació (substitució) del creditor d'un préstec hipotecari per un altre creditor és una operació subjecta a la quota gradual de la modalitat d'actes jurídics documentats, ja que suposa una novació de la primitiva obligació.
 • No obstant això, en virtut del que preveu la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, estarà exempta de la modalitat gradual de l'impost si  estarà exempta de la modalitat gradual de l'impost si es compleixen *simultaneamente les següents dues condicions:
  • El creditor és una entitat financera de les referides en l'article 2 de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari.
  • La modificació es refereix, exclusivament, a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini del préstec, o als dos.

Quines operacions societàries estan "no subjectes"?

 • Les operacions de "reestructuració". Als efectes del gravamen sobre operacions societàries, tindran la consideració d'operacions de reestructuració les operacions de fusió, escissió, aportació d'actius i bescanvi de valors definides en els actuals articles 76, apartats 1, 2, 3 i 5 i en l'article 87 de la vigent Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
 • L'augment de capital amb càrrec a la reserva constituïda exclusivament amb prima d'emissió d'accions.
 • La modificació de societats per canvi total o parcial de l'objecte social.
 • La pròrroga del termini de duració de la societat.
 • La transformació de societats.
 • Canvi de domicili social, canvi d'administrador i qualsevol altra modificació d'estatuts.
 • La disminució de capital, si l'operació no dóna lloc a devolució de béns o drets als socis, estarà subjecta però sense gravamen efectiu per falta de base imposable.

Com actue si m'han liquidat?

Lloc i terminis d'ingrés

L'import del deute es podrà ingressar en qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana en la recaptació d'ingressos, i per a fer-ho s'haurà de presentar la carta de pagament.

El pagament es podrà efectuar en diners de curs legal o per mitjà de banca per internet, banca electrònica, caixers automàtics i altres mitjans de pagament autoritzats per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i que en cada moment tinga habilitats cada entitat col·laboradora.

S'haurà d'efectuar el pagament del deute en període voluntari en els terminis següents:

 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Si acaben aquests terminis sense que s'haja efectuat l'ingrés, s'exigirà el deute pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.

Recursos i sol·licituds

 • Recurs de reposició. En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar, si és el cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa i davant de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.
 • Reclamació economicoadministrativa. En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional de València, que resoldrà en primera o única instància, segons la quantia de la reclamació. No obstant això, si l'import que és objecte de reclamació és superior a 150.000 euros, amb caràcter general, o a 1.800.000 euros, si es refereix a comprovacions de valor o a la fixació de valors o bases imposables, també es pot presentar, alternativament, davant del Tribunal Economicoadministratiu Central.

  L'escrit s'ha de dirigir a l'oficina que corresponga de l'ATV, la qual el remetrà al tribunal competent.

  Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreujat, les al·legacions necessàriament s'han de contindre en el mateix escrit d'interposició i, a més, s'ha d'adjuntar una còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.