Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Per què no existeix valor de referència del meu immoble en una determinada data? Quins efectes té la inexistència del valor de referència?

Existeixen circumstàncies que impedeixen l'existència del valor de referència.  Aquest fet no té cap efecte, jurídic o fiscal, per si mateix. 
 
Les causes són de tipus jurídic-tècnic:
 • No existeix valor de referència per als immobles rústics amb construcció, per exclosos de l'àmbit d'aplicació del règim en virtut del qual s'han determinat els valors de referència per a 2022
 • Tampoc existeix valor de referència per als immobles que no es troben inclosos en l'àmbit d'aplicació de la corresponent resolució de la Direcció General del Cadastre sobre elements precisos per a la determinació del valor de referència, o quan concórreguen les causes de tipus tècnic que es prevegen en aquesta.
 • En el seu cas, i quan així es justifica per la Direcció General del Cadastre, no existeix valor de referència quan l'immoble es troba inclòs en algun dels plans de treballs de valoració cadastral, manteniment, actualització, regularització o inspecció de la Direcció General del Cadastre, o està sent objecte d'un procediment d'incorporació d'alteracions al Cadastre, amb la finalitat de garantir la correspondència de la seua descripció cadastral amb la realitat immobiliària.
 

Què és el valor de referència d'un immoble?

És el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l'anàlisi dels preus de totes les compravendes d'immobles que es realitzen davant fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble, obrants en el Cadastre Immobiliari. 
 
El valor de referència d'un immoble és una de les característiques econòmiques de la seua descripció cadastral. 
 
El valor de referència no superarà el valor de mercat. Per a això, s'aplicarà un factor de minoració en la seua determinació.

Què puc fer si no estic d'acord amb el valor de referència del meu immoble?

La impugnació del valor de referència només pot produir-se quan tinga efecte fiscal, i siga base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o sobre Successions i Donacions. En el cas que en ocasió d'una transmissió, el valor de referència opere com a base imposable en aquests impostos, el subjecte adquirent dels immobles (subjecte passiu d'aquests immobles) pot impugnar-ho davant l'Administració tributària corresponent, en ocasió de les rectificacions de les seues autoliquidacions o de la presentació de recursos contra les liquidacions que en el seu cas es practiquen. 
 
Això no obsta perquè, en qualsevol moment, en cas de disconformitat amb les dades descriptives de l'immoble en el Cadastre, el titular cadastral present declaracions o inste, davant la Direcció General del Cadastre, els procediments cadastrals de revisió previstos en la norma

Què són els factors de minoració aprovats per l'Ordre Ministerial HFP/1104/2021, de 7 d'octubre?

Els factors de minoració són coeficients aplicables en la determinació dels valors de referència individualitzats dels immobles, que garantixen que estos no superen els valors de mercat.

Els mòduls de valor mitjà dels mapes de valors per a 2022, a partir dels quals es calculen els valors de referència dels immobles, es corresponen amb els preus mitjans del mercat de compravendes immobiliàries efectivament realitzades en el territori.

Els factors de minoració servixen per a absorbir les fluctuacions del mercat que puguen produir-se en l'exercici 2022, i en atenció a l'ús fiscal dels valors de referència com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, s'utilitzen en el càlcul individualitzat d'estos.

Què són els mapes de valors publicats en la Seu Electrònica del Cadastre?

El dia 14 d'octubre de 2021 s'han publicat en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es) els mapes de valors corresponents als Informes del Mercat Immobiliari d'aquest exercici, de la Direcció General del Cadastre. Aquesta publicació és una exigència legal del procediment de determinació dels valors de referència, i en nom de la transparència, s'acompanya dels citats Informes.

Els mapes contenen els mòduls de valor mig aplicables per a la determinació dels valors de referència dels immobles, a partir de l'1 de gener de 2022, conforme al que s'assenyale mitjançant resolucions de la Direcció General del Cadastre a aquest efecte. Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència pública d'aquestes, aquestes resolucions hauran de ser aprovades abans del 30 d'octubre d'aquest exercici.

Els mapes de valors són el primer pas, i el més important, en la determinació dels valors de referència. Els mapes reflecteixen el comportament de tot el mercat de compravendes d'immobles realitzades davant notari, de manera que per a l'immoble representatiu en cada àmbit del territori, ofereixen el seu valor mitjà.

S'elaboren, any a any, de la següent manera:

Immobles urbans.

 • Es divideix el territori de cada municipi en zones anomenades àmbits territorials homogenis.
 • Es defineix el producte immobiliari representatiu en cada àmbit, per a cada ús: immoble les característiques constructives del qual i de superfície són típiques en este.
 • Es calcula un mòdul de valor mitjà per a cada producte immobiliari, a partir dels preus de totes les compravendes d'immobles produïdes.
 • D'esta manera, en el mapa urbà residencial, en cada àmbit es mostren les característiques de l'habitatge representatiu, i el valor mitjà en euros per metre quadrat de construcció (en el cas d'habitatges aïllats o apariats o de pisos) i en euros (habitatges unifamiliars). En el cas del mapa urbà de garatge-aparcament, en cada àmbit assenyala en euros el valor mitjà de la plaça de garatge típica.

Immobles rústics.

 • Es divideix el territori de cada Comunitat Autònoma en àmbits territorials homogenis: zones geogràfiques que engloben diversos municipis.
 • S'obtenen els mòduls de valor mitjà en euros per hectàrea per cada grup de cultius similars en cada àmbit, a partir dels preus de totes les compravendes produïdes.
 • Així, en el mapa rústic, ofereixen, en cada àmbit format per agrupació de municipis, el valor mitjà en euros per hectàrea de cada cultiu representatiu.

Què són les resolucions de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles, publicades en la Seu Electrònica del Cadastre?

El dia 29 d'octubre de 2021 s'han publicat en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es), les següents resolucions:

 • Resolució de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles urbans de l'exercici 2022.
 • Resolució de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles rústics de l'exercici 2022.

Aquestes resolucions tenen per objecte detallar la manera d'individualitzar el valor de referència de cada immoble a partir dels mòduls de valor mig corresponents, per mitjà de coeficients i regles de càlcul.

Quina funció té el valor de referència i a quins impostos afecta?

A més de la seua funció descriptiva, el valor de referència de cada immoble servirà com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i sobre Successions i Donacions (ISD).

Quan una operació de transmissió d'un immoble estiga subjecta a un d'estos impostos, el valor de referència d'este immoble serà la base imposable de l'impost corresponent.

El valor de referència no pot superar el valor de mercat, per al que s'empren factors de minoració en la seua determinació, de manera que el seu ús com a base imposable no implica un augment de la tributació.

No obstant això, si el valor declarat, el preu o la contraprestació pagada són superiors al valor de referència de l'immoble, es prendrà com a base imposable la major d'estes magnituds.

Així, el valor de referència de l'immoble serà la base mínima de tributació en estos impostos.

A més, en el supòsit de subjecció a l'ITP i AJD en la modalitat d'actes jurídics de les primeres còpies d'escriptures públiques que tinguen per objecte immobles, quan la base imposable es determine en funció del valor d'estos, este no podrà ser inferior al seu valor de referència.

Finalment, quan el valor de referència haja sigut base imposable en el tribut que grave l'adquisició d'un immoble, este es tindrà en compte per a aplicar la regla de determinació de la base imposable de l'Impost sobre el Patrimoni al qual en el seu cas, s'estiga subjecte. Per tant, el valor de referència només podrà afectar l'Impost sobre el Patrimoni en el que es referisca a immobles adquirits a partir d'1 de gener de 2022, en cap cas al patrimoni preexistent.

Quines diferències existeixen entre el valor cadastral i el valor de referència dels immobles?

El valor cadastral dels immobles s'actualitza, en el seu cas, per les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, i serveix de base imposable a l'Impost sobre Béns immobles. És una dada protegida, per la qual cosa no es publica, i la seua revisió es produeix, en el cas d'immobles urbans, en el marc de procediments de valoració col·lectiva. 
El valor de referència dels immobles es determinarà any a any, de manera simultània en tots els municipis, i servirà de base imposable als Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i sobre Successions i Donacions. No estarà protegit, i es podrà conéixer de manera permanent en la Seu Electrònica del Cadastre.

Quines són les claus de tarifa al model 600?

Detall de les claus de tarifa concretes a incloure en el model 600.

TARIFA TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES (T.P.O.) CLAU
Casella 53
 TIPUS
Casella 105
Transmissions i drets reals s/immobles urbans:    
Solars  TU0  10
Habitatges (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU1  10
Immobles o drets amb valor superior a un milió d'euros  TUM  11
Locals i altres edificacions  TU2  10
Dret d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic  TU3  4
Transmissions d'immobles situats en zones declarades com àrea industrial avançada……...  TAI  4
Adquisició d'habitatge habitual per família nombrosa (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU9  4
Adquisició d'habitatge habitual per dones víctimes de violència de gènere (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TUV  4
Adquisició d'habitatge habitual per un discapacitat (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU7  4
Habitatges protegits de règim especial (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU8  4
Habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TO0  8
Adquisició d'habitatge habitual per joves (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU4  8
Adquisició d'immobles inclosos en la transmissió d'un patrimoni empresarial o professional en els termes de l'article 7.5 TRLITPAJD i 7.1LIVA  TU5  8
Adquisició d'immobles per joves empresaris/professionals o per societats participades íntegrament per joves  TU6  8
Adquisició d'immobles que vagen a constituir seu social o centre de treball o negoci professional amb el domicili fiscal i social en municipis en risc de despoblació  TUS  4
Transmissions i drets reals s/immobles rústics:    
Secà  TR0  10
Regadiu  TR1  10
Altres immobles rústics  TR2  10
Transmissió d'immobles rústics i urbans en subhasta judicial, administrativa o notarial  TS0  10
Expedients de domini, actes de notorietat, actes complementàries i certificats de domini  ED0  10
Transmissions i drets reals s/béns mobles, excepte automòbils, valors mobiliaris i objectes d'art i antiguitats  TM0  6
Adquisició per empresaris o professionals a particulars de béns mobles per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris, mitjans de transport usats no destinats al seu achatarramiento i objectes d'art i antiguitats  TM1  6
Adquisició per empresaris o professionals a particulars d'objectes d'art i antiguitats, tal com es definixen en l'article 19.Dos de la Llei 19/1991, de l'Impost sobre el Patrimoni  TM2  8
Transmissions d'objectes d'art i antiguitats, tal com es definixen en l'art. 19.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, no incloses en la tarifa TM2  TM3  8
Adquisició de vehicles i embarcacions al final de la seua vida útil per a la seua valorització i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus  TM4  2
Primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys i valor d'habitatge de fins a 180.000 €.  TJ8  6
Habitatge habitual de discapacitats de fins a 180.000 €  TD8  3
Habitatge habitual de famílies nombroses i monoparentals de fins a 180.000 €  TF8  3
Habitatge habitual de dones víctimes de violència de gènere de fins a 180.000 €  TV8  3
VPO de règim especial que siguen el primer habitatge habitual i de fins a 180.000 €.  TE8  3
VPO de règim general que siga el primer habitatge habitual i valor de fins a 180.000 €.  TG8  6
Concessions administratives i altres conceptes  CA0  6
Drets reals de garantia  DG0  1
Pensions  PN0  1
Pensions a canvi de cessió de béns  PN1  1
Fiances  FZ0  1
Fiança en els arrendaments de finques urbanes  FA0  1
Altres fiances  FZ0  1
Préstecs i obligacions  PO0  1
Arrendament finques urbanes  AU0  Escala
Arrendament finques rústiques  AR0  Escala
Transmissió d'accions, drets de subscripció, obligacions i títols anàlegs  AD0  Escala
Transmissió de Valors contemplats en l'art. 108 de la Llei 24/1988, de 28 de Juliol, del Mercat de Valors  TV0  10
Transmissions patrimonials no subjectes a l'impost  TP0  -

 

TARIFA OPERACIONS SOCIETÀRIES (O.S.) CLAU
Casella 53
 TIPUS
Casella 105
Societats Anònimes    
Constitució SX0 1
Augment de capital SX1 1
Dissolució SX2 1
Disminució de Capital SX3 1
Fusió SX4 1
Escissió SX5 1
Aportacions de socis sense augment capital SX6 1
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (article 19 del Text Refós de l'I.T.P. i A.J.D.) SX7 1
Societats no Anònimes    
Constitució SO0 1
Augment de Capital SO1 1
Dissolució SO2 1
Disminució de Capital SO3 1
Fusió SO4 1
Escissió SO5 1
Aportacions de socis sense augment capital SO6 1
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (article 19 del Text Refós de l'I.T.P. i A.J.D.) SO7 1
Operacions societàries no subjectes a l'impost OS0 -

 

TARIFA ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (A.J.D.) CLAU
Casella 53
 TIPUS
Casella 105
Documents Notarials:    
Segregació  DN0  1,5
Agrupació  DN1  1,5
Declaració obra nova  DN2  1,5
Divisió horitzontal  DN3  1,5
Lliuraments subjectes a l'I.V. A.  DN4  1,5
Préstecs hipotecaris atorgats per entitats financeres  DN5  2
Primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit  DA4  2
Altres documents notarials  DN9  1,5
Adquisició d'habitatge habitual  DA1  0,1
Anotacions preventives  AP0  0,5
Grandeses i Títols. Títols amb Grandesa:    
Transmissió directa  TG1  (*)
Transmissió transversal  TG2  (*)
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers  TG3  (*) 
Grandeses i Títols. Grandesa sense Títols:    
Transmissió directa  GS1  (*) 
Transmissió transversal  GS2  (*) 
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers  GS3  (*) 
Actes jurídics documentats no subjectes a l'impost  AJ0 -

(*) Tarifa article 43 text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Què he de fer per a tramitar una escriptura de cancel·lació de préstec hipotecari?

 • La cancel·lació d'un préstec hipotecari és una operació subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat actes jurídics documentats.
 • No obstant això, s'estableix l'exempció general per a estes operacions. Per això, encara que no existisca l'obligació de pagament de cap quantitat s'ha de fer el tràmit d'autoliquidació i presentació d'aquest davant l'Administració Tributària.
 • La presentació és un requisit previ ineludible per a la posterior inscripció de l'escriptura de cancel·lació del préstec hipotecari en el Registre de la Propietat competent, atés el lloc d'ubicació del bé immoble.

Com afecta el valor de referència al valor cadastral? Com afecta el valor de referència a l'Impost sobre Béns immobles?

El valor de referència no afecta al valor cadastral vigent de cap manera.

No té cap efecte en l'Impost sobre Béns Immobles, i tampoc en la resta dels impostos que tenen el valor cadastral com a base imposable.

Com es determina el valor de referència dels immobles?

El valor de referència dels immobles es determinarà, any a any, per aplicació de mòduls de valor mitjà, basats en els preus de totes les compravendes d'immobles efectivament realitzades davant notari o inscrites en el Registre de la Propietat, i obtinguts en el marc dels informes anuals del mercat immobiliari que elabora la Direcció General del Cadastre.

Estos mòduls s'assignaran als productes immobiliaris representatius per zones del territori anomenades àmbits territorials homogenis de valoració, i es correspondran amb els preus mitjans de les compravendes.

En el cas de béns immobles urbans, la Direcció General del Cadastre calcularà el valor de referència d'un immoble concret a partir del mòdul de valor mitjà aplicable en l'àmbit en el qual se situe, tenint en compte les diferències de categories, antiguitat i estat de conservació entre este immoble i el producte immobiliari representatiu al qual es referisca el mòdul. Per a això s'usarà, transitòriament, la normativa de valoració cadastral.

En el cas de béns immobles rústics sense construcció, el valor de referència es calcularà a partir del mòdul de valor mitjà, en funció de les seues característiques, i dels factors correctors per localització, agronòmics i socioeconòmics que es determinen en l'informe anual del mercat immobiliari corresponent.

En tot cas, amb la finalitat que els valors de referència no superen els valors de mercat, s'aplicaran els factors de minoració que es determinen mitjançant Ordre Ministerial.

Els mòduls de valor mitjà aplicables en cada cas es publicaran anualment, en forma de mapes de valors, en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). En esta Seu serà possible consultar els imports dels mòduls, les característiques dels productes immobiliaris representatius, i la delimitació dels àmbits territorials.

La manera d'individualitzar el valor de referència de cada immoble a partir dels mòduls de valor mitjà corresponents, per mitjà de coeficients i regles de càlcul, es detallarà en resolucions anuals de la Direcció General del Cadastre, que també es publicaran en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

Abans de la seua aprovació, estes resolucions se sotmeten a un tràmit d'audiència col·lectiva, perquè, conegudes per tots els interessats, estos puguen formular al·legacions i presentar quantes proves consideren oportunes.

Una vegada aprovades, i durant el termini d'un mes, contra estes es pot interposar reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal Economicoadministratiu Central o, potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant la Direcció General del Cadastre.

Com tributa el lloguer d'un habitatge?

El lloguer d'un habitatge està subjecte a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO).

No obstant això, des del 5 de març de 2019 s'aplica l'exempció al pagament d'este impost per arrendament d'habitatge habitual.

Encara que no existisca obligació de pagament de cap quantitat en estar exempt, haurà de realitzar la presentació de l'impost a títol de contribuent, l'arrendatari (inquilí), sent a més requisit previ, haver presentat este model amb anterioritat a l'aplicació d'uns certs beneficis fiscals relacionats amb l'arrendament d'habitatge.

Com tributa la dissolució de la societat de guanys?

 • En el cas que no hi haguera excés d'adjudicació: l'operació quedaria subjecta i exempta de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITPAJD), per la modalitat de Transmissions Patrimonials. Encara que no existisca obligació de pagament de cap quantitat en estar exempt, haurà de realitzar la presentació de l'impost a títol de contribuent.
 • En el cas que hi haguera excés d'adjudicació: tributarà segons la naturalesa dels béns adjudicats.

On i com puc conéixer el valor de referència del meu immoble a una determinada data?

Els valors de referència dels immobles, que hagen de fer efecte en 2022, estan disponibles en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

La Seu Electrònica del Cadastre oferix la possibilitat de consultar i certificar el valor de referència d'un immoble a una determinada data. Per a accedir a la consulta, el ciutadà haurà d'identificar-se, per mitjà de les dades del seu Document Nacional d'Identitat, amb certificat digital, o a través de Cl@ve.

En esta Seu, els titulars cadastrals també poden conéixer els elements que s'han aplicat en la determinació individualitzada del valor de referència dels seus immobles.

Així mateix, els valors de referència són facilitats a través de la Línia Directa del Cadastre (telèfons d'atenció telefònica 91 387 45 50 i 902 37 36 35) i en les Gerències del Cadastre, a les quals es pot acudir prèvia petició de cita en els assenyalats telèfons. Per a això, el ciutadà haurà d'identificar-se, per mitjà de les dades del seu Document Nacional d'Identitat.

En quins casos he de presentar la meua autoliquidació a la Comunitat Valenciana?

 1. En les escriptures, actes i testimonis gravats per la quota fixa d'actes jurídics documentats, documents notarials, si s'autoritzen o atorguen a la Comunitat Valenciana.
 2. En la resta de casos, d'acord amb l'ordre d'aplicació següent:
  • Si hi h a algun concepte subjecte a quota gradual d'AJD, documents notarials; si el registre on s'inscriuen o anoten els béns o actes radica a la Comunitat Valenciana.
  • Si l'acte es refereix a operació societària, quan es complisca alguna de les regles següents per ordre d'aplicació preferent:
   • Que l'entitat tinga el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
   • Que l'entitat tinga el domicili social a la Comunitat Valenciana sempre que la seu de la direcció efectiva no estiga situada en l'àmbit territorial d'una altra administració tributària d'un estat membre de la Unió Europea o, si ho està, que l'estat no grave l'operació societària amb un impost semblant.
   • Que l'entitat efectue a la Comunitat Valenciana operacions del seu tràfic, quan la seu de direcció efectiva i el domicili social no es troben situats en l'àmbit territorial d'una altra administració tributària d'un estat membre de la Unió Europea o, si ho està, que l'estat no grave l'operació societària amb un impost semblant.
  • Si l'acte o document no té liquidació ni per quota gradual d'AJD, documents notarials, ni per OS, s'apliquen les següents regles en funció de la naturalesa de l'acte o contracte documentat o dels béns als quals es referisca:
   • En les transmissions i els arrendaments de béns immobles, constitució i cessió de drets reals, fins i tot de garantia sobre aquests, si és a la Comunitat Valenciana on radiquen els béns.
   • En la constitució d'hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o que es referisca a vaixells o aeronaus, si el registre mercantil o d'hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament en què s'hagen d'inscriure aquests actes radica a la Comunitat Valenciana.
   • En la transmissió de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre aquests, si l'adquirent té la seua residència habitual quan siga persona física o el seu domicili fiscal quan siga persona jurídica a la Comunitat Valenciana.
   • En la transmissió de valors, si a la Comunitat Valenciana es formalitza l'operació.
   • Quan exclusivament es tracte de la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris i pensions, si el subjecte passiu té la seua residència habitual o domicili fiscal, segons es tracte de persones físiques o jurídiques, a la Comunitat Valenciana.
   • Quan es tracte de documents relatius a concessions administratives de béns, execucions d'obres o explotacions de serveis, si aquests radiquen, s'executen o es presten a la Comunitat Valenciana. Les mateixes regles són aplicables quan es tracte d'actes i negocis administratius que tributen per equiparació a les concessions administratives.
    • Quan les concessions d'explotació de béns superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una en proporció a l'extensió que ocupe en cada una de les comunitats implicades.
    • Quan les concessions d'execució d'obres superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una en proporció a l'import estimat de les obres que s'han d'efectuar en cada una de les comunitats implicades.
    • Quan les concessions d'explotació de serveis superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una en funció de la mitjana aritmètica dels percentatges que representen la seua població i la seua superfície sobre el total de les comunitats implicades.
    • Quan es tracte de concessions mixtes que superen l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el rendiment correspon a totes aquelles a l'àmbit de les quals s'estenga la concessió, i s'ha de calcular el que correspon a cada una per mitjà de l'aplicació dels criteris recollits en els tres paràgrafs anteriors a la part corresponent de la concessió.
  • En les anotacions preventives quan l'òrgan registral davant del qual es produïsquen tinga la seu al territori de la Comunitat Valenciana.
  • En les lletres de canvi i documents que les suplisquen o realitzen funció de gir, així com en els pagarés, bons, obligacions i títols anàlegs a què es refereix l'article 33 del text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, quan el seu lliurament o emissió tinga lloc al territori de la Comunitat Valenciana; si el lliurament o emissió ha tingut lloc a l'estranger, quan el primer tenidor o titular tinga la residència habitual o el domicili fiscal al territori de la Comunitat Valenciana.
 

En quina oficina he de presentar la meua declaració?

Podeu efectuar una consulta interactiva de les oficines competents, segons el tipus d'operació que hàgeu de fer.

Quin és el termini per a presentar l'impost?

Supòsit general

El termini general per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Supòsits especials

 1. En el supòsit especial de consolidacions de domini en el nus propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.
 2. En el supòsit de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament, el termini de presentació serà els vint primers dies naturals del mes següent al període de liquidació que corresponga (que coincidirà amb el trimestre natural). No obstant això, l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'any es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l'any següent.
 3. Quan amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits al fet que estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haguera produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

Què ocorre si ho presente fora de termini?

 • En el cas que no s'haja efectuat un requeriment previ per part de l'Administració, i de l'autoliquidació resulte un import a ingressar, s'aplicaran els següents recàrrecs (article 27 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària)
  • Fins a 1 mes: 1%
  • Entre 1 mes i 1 dia i 2 mesos: 2%
  • Entre 2 mesos i 1 dia i 3 mesos: 3%
  • Entre 3 mesos i 1 dia i 4 mesos: 4%
  • Entre 4 mesos i 1 dia i 5 mesos: 5%
  • Entre 5 mesos i 1 dia i 6 mesos: 6%
  • Entre 6 mesos i 1 dia i 7 mesos: 7%
  • Entre 7 mesos i 1 dia i 8 mesos: 8%
  • Entre 8 mesos i 1 dia i 9 mesos: 9%
  • Entre 9 mesos i 1 dia i 10 mesos: 10%
  • Entre 10 mesos i 1 dia i 11 mesos: 11%
  • Entre 11 mesos i 1 dia i 12 mesos: 12%
  • Més de 12 mesos: 15% + Interessos de demora del art. 26 de la Ley General Tributaria.
 • L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que s'efectue l'ingrés de la totalitat del deute juntament amb el recàrrec minorat per la reducció del 25%, en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat a l'interessat (articul 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), o en el seu cas, es realitze l'ingrés degut en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament del deute tributari.

En quin model s'autoliquida l'impost?

La presentació s'ha de fer en el model oficial 600.

Una vegada emplenat en línia el model amb el programa *Sar@ 2, haurà de realitzar en pagament en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores i presentar el model, sol·licitant cita prèvia en la Delegació, o sense cita en l'Oficina Liquidadora corresponent.

Puc ajornar o fraccionar el pagament?

Els deutes tributaris derivats de les obligacions corresponents de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats poden ser ajornats o fraccionats, a sol·licitud dels obligats tributaris, d'acord amb:

 • Règim general. Les normes generals sobre ajornament i fraccionament de pagament (articles 48 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació)
 • Regles especials d'ajornament i fraccionament previstes en la normativa de l'impost.
 • Més informació i models d'ajornament i fraccionament.

Com tributa la compra d'un habitatge nou?

 • Quan l'adquisició de l'habitatge nou estiga subjecta a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) l'escriptura pública de compravenda quedarà subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la modalitat actes jurídics documentats (AJD).
 • Estarà obligat al pagament de l'impost a títol de contribuent el comprador de l'habitatge nou.

Com tributa la compra d'un habitatge usat?

 • L'adquisició d'un habitatge usat està subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, la modalitat transmissions patrimonials oneroses (TPO).
 • S'entén per habitatge usat aquell que siga objecte d'una segona o ulterior transmissió.
 • Estarà obligat al pagament de l'impost a títol de contribuent el comprador de l'habitatge usat.

Com tributa la constitució d'un préstec hipotecari que finance l'adquisició d'un habitatge nou o usat?

 • La constitució d'un préstec hipotecari que finance l'adquisició d'un habitatge nou o usat quedarà subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per la modalitat actes jurídics documentats (AJD).
 • Estarà obligat al pagament de l'impost a títol de contribuent el prestador, és a dir, el creditor hipotecari.

Com tributa la constitució d'una societat?

 • La constitució d'una societat, en principi, ha de quedar subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per la modalitat operacions societàries (OS).
 • No obstant això, des del 3 de desembre del 2010, després de la modificació dels beneficis fiscals, s'estableix l'exempció general per a: la constitució de societats, l'augment de capital, les aportacions que efectuen els socis que no suposen augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d'una societat quan ni l'una ni l'altre estigueren prèviament situats en un estat membre de la Unió Europea.
 • Estarà obligada a presentar l'impost a títol de contribuent, independentment de les estipulacions establides per les parts en contra, la societat que es constitueix.

Com tributa un préstec entre particulars?

 • Les operacions de préstec entre particulars estan subjectes a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la modalitat transmissions patrimonials oneroses.
 • No obstant això, s'estableix l'exempció general per a aquestes operacions. Per això, de manera anàloga al que s'ha indicat en la constitució de societats, hi ha l'obligació de presentar l'autoliquidació exempta davant de l'Administració tributària encara que no es pague res per l'impost.
 • Per a tramitar l'impost s'ha de redactar un contracte de préstec. No és imprescindible la formalització en escriptura notarial, hi ha prou amb el document privat en què consten tots els acords pactats entre les parts.
 • L'obligat a la presentació de l'autoliquidació exempta de l'impost a títol de contribuent és el prestatari, és a dir, el deutor en el contracte de préstec.

Com tributa la subrogació d'un préstec hipotecari?

 • La subrogació (substitució) del creditor d'un préstec hipotecari per un altre creditor és una operació subjecta a la quota gradual de la modalitat d'actes jurídics documentats, ja que suposa una novació de la primitiva obligació.
 • No obstant això, en virtut del que es preveu en la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris, estarà exempta de la modalitat gradual de l'impost si es complixen simultàniament les següents dues condicions:
  • El creditor és una entitat financera de les referides en l'article 2 de la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari.
  • La modificació es refereix, exclusivament, a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini del préstec, o als dos.

Quines operacions societàries estan "no subjectes"?

 • Les operacions de "reestructuració". Als efectes del gravamen sobre operacions societàries, tindran la consideració d'operacions de reestructuració les operacions de fusió, escissió, aportació d'actius i bescanvi de valors definides en els actuals articles 76, apartats 1, 2, 3 i 5 i en l'article 87 de la vigent Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
 • L'augment de capital amb càrrec a la reserva constituïda exclusivament amb prima d'emissió d'accions.
 • La modificació de societats per canvi total o parcial de l'objecte social.
 • La pròrroga del termini de duració de la societat.
 • La transformació de societats.
 • Canvi de domicili social, canvi d'administrador i qualsevol altra modificació d'estatuts.
 • La disminució de capital, si l'operació no dóna lloc a devolució de béns o drets als socis, estarà subjecta però sense gravamen efectiu per falta de base imposable.

Com actue si m'han liquidat?

Lloc i terminis d'ingrés

L'import del deute es podrà ingressar en qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana en la recaptació d'ingressos, i per a fer-ho s'haurà de presentar la carta de pagament.

El pagament es podrà efectuar en diners de curs legal o per mitjà de banca per internet, banca electrònica, caixers automàtics i altres mitjans de pagament autoritzats per la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, i que en cada moment tinga habilitats cada entitat col·laboradora.

S'haurà d'efectuar el pagament del deute en període voluntari en els terminis següents:

 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Si acaben aquests terminis sense que s'haja efectuat l'ingrés, s'exigirà el deute pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.

Recursos i sol·licituds

 • Recurs de reposició. En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar, si és el cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa i davant de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.
 • Reclamació economicoadministrativa. En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional de València, que resoldrà en primera o única instància, segons la quantia de la reclamació. No obstant això, si l'import que és objecte de reclamació és superior a 150.000 euros, amb caràcter general, o a 1.800.000 euros, si es refereix a comprovacions de valor o a la fixació de valors o bases imposables, també es pot presentar, alternativament, davant del Tribunal Economicoadministratiu Central.

  L'escrit s'ha de dirigir a l'oficina que corresponga de l'ATV, la qual el remetrà al tribunal competent.

  Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreujat, les al·legacions necessàriament s'han de contindre en el mateix escrit d'interposició i, a més, s'ha d'adjuntar una còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.