Tramites

Model 600: Impost sobre transmissions patrimonials i actes juridics documentats

Model 620: (Vehícles) Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Model 650: Impost sobre successions

Model 651: Impost sobre donacions

Model 045: Tasa fiscal sobre el joc. Màquines o aparats automàtics

Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les deutes tributàries

Model 756: Devolució d'ingressos indebuts/rectificació d'autoliquidacions

Tràmit Z

Nota: (Indica que és necessari l'ús de certificat digital).

Interns específics