Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Visualització de contingut web

Transmissions Patrimonials Oneroses

A continuació es presenta informació sobre els aspectes bàsics de la tributació d'aquesta modalitat de l'Impost. Trobarà a la seua dreta les operacions més freqüents que són objecte de gravamen. 

Operacions subjectes

Són operacions subjectes a aqueixa modalitat:

 • Transmissions oneroses per actes inter vius de tota mena de béns i drets que integren el patrimoni de les persones físiques o jurídiques. Tinga en compte que s'equiparen a transmissions de béns, a l'efecte d'aquest Impost:
  • Adjudicacions en pagament i per a pagament de deutes
  • Excessos d'adjudicació declarats
  • Expedients de domini, actes de notorietat i actes complementàries de documents per a la immatriculació de finques
 • Constitució dels drets següents:
  • Drets reals
  • Préstecs. Es consideren equiparats a préstecs: els comptes de crèdit, reconeixement de deute, i depòsit retribuït.
  • Fiances
  • Arrendaments. El contracte de parceria i els de subarrendament s'equiparen als d'arrendaments.
  • Dret d'opció de compra
  • Pensions
  • Concessions administratives, llevat que tinguen com a objecte la cessió del dret a utilitzar infraestructures ferroviàries o immobles o instal·lacions en ports i aeroports. Es consideren equiparats a concessions administratives, siga com siga la seua modalitat o denominació, pels quals s'origina un desplaçament patrimonial a favor de particulars a conseqüència de l'atorgament de facultats de gestió de serveis públics, o de l'atribució de l'ús privatiu o de l'aprofitament especial de béns de domini o ús públic. 

Delimitació amb l'Impost sobre el Valor Afegit

Recorde que existeix absoluta incompatibilitat entre la modalitat Transmissions Patrimonials Oneroses i l'Impost sobre el Valor Afegit. D'aquesta manera, no estan subjectes al concepte de Transmissions Patrimonials Oneroses (*TPO) les operacions realitzades per empresaris o professionals en l'exercici de la seua activitat empresarial o professional i, en qualsevol cas, quan constitueixen lliuraments de béns o prestacions de serveis subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

No obstant això, estan subjectes a la modalitat TPO:
 
 • Els lliuraments i arrendaments de béns immobles, així com la constitució o transmissió de drets reals de gaudi que recauen, quan estan exempts de l'IVA, excepte en els casos en què el subjecte passiu renuncie a l'exempció en les circumstàncies i amb les condicions recollides en l'article 20.2 de la Llei de l'IVA
 • Les transmissions de valors a què es refereix l'article 314 del Reial decret legislatiu 4/2015, del text refós de la Llei del mercat de valors.
 • Els lliuraments dels immobles que estan inclosos en la transmissió d'unitats econòmiques autònomes empresarials o professionals, quan la transmissió d'aquest patrimoni no quede subjecta a l'impost sobre el valor afegit 

Declaració informativa pels qui organitzen subhastes de béns mobles

Compliment de l'obligació d'informació per organitzadors de subhastes en l'Impost de Transmissions Patrimonials Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD).

Estaran obligades a presentar la declaració informativa les persones titulars dels Montes de Pietat i les persones físiques i jurídiques que realitzen subhastes voluntàries de béns mobles subjectes a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.