Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Visualització de contingut web

Transmissions Patrimonials Oneroses

A continuació es presenta informació sobre els aspectes bàsics de la tributació d'aquesta modalitat de l'Impost. Trobarà a la seua dreta les operacions més freqüents que són objecte de gravamen. 

Operacions subjectes

Són operacions subjectes a aqueixa modalitat:

 • Transmissions oneroses per actes inter vius de tota mena de béns i drets que integren el patrimoni de les persones físiques o jurídiques. Tinga en compte que s'equiparen a transmissions de béns, a l'efecte d'aquest Impost:
  • Adjudicacions en pagament i per a pagament de deutes
  • Excessos d'adjudicació declarats
  • Expedients de domini, actes de notorietat i actes complementàries de documents per a la immatriculació de finques
 • Constitució dels drets següents:
  • Drets reals
  • Préstecs. Es consideren equiparats a préstecs: els comptes de crèdit, reconeixement de deute, i depòsit retribuït.
  • Fiances
  • Arrendaments. El contracte de parceria i els de subarrendament s'equiparen als d'arrendaments.
  • Dret d'opció de compra
  • Pensions
  • Concessions administratives, llevat que tinguen com a objecte la cessió del dret a utilitzar infraestructures ferroviàries o immobles o instal·lacions en ports i aeroports. Es consideren equiparats a concessions administratives, siga com siga la seua modalitat o denominació, pels quals s'origina un desplaçament patrimonial a favor de particulars a conseqüència de l'atorgament de facultats de gestió de serveis públics, o de l'atribució de l'ús privatiu o de l'aprofitament especial de béns de domini o ús públic. 

Delimitació amb l'Impost sobre el Valor Afegit

Recorde que existeix absoluta incompatibilitat entre la modalitat Transmissions Patrimonials Oneroses i l'Impost sobre el Valor Afegit. D'aquesta manera, no estan subjectes al concepte de Transmissions Patrimonials Oneroses (*TPO) les operacions realitzades per empresaris o professionals en l'exercici de la seua activitat empresarial o professional i, en qualsevol cas, quan constitueixen lliuraments de béns o prestacions de serveis subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

No obstant això, estan subjectes a la modalitat TPO:
 
 • Els lliuraments i arrendaments de béns immobles, així com la constitució o transmissió de drets reals de gaudi que recauen, quan estan exempts de l'IVA, excepte en els casos en què el subjecte passiu renuncie a l'exempció en les circumstàncies i amb les condicions recollides en l'article 20.2 de la Llei de l'IVA
 • Les transmissions de valors a què es refereix l'article 314 del Reial decret legislatiu 4/2015, del text refós de la Llei del mercat de valors.
 • Els lliuraments dels immobles que estan inclosos en la transmissió d'unitats econòmiques autònomes empresarials o professionals, quan la transmissió d'aquest patrimoni no quede subjecta a l'impost sobre el valor afegit 

Declaració informativa pels qui organitzen subhastes de béns mobles

Compliment de l'obligació d'informació per organitzadors de subhastes en l'Impost de Transmissions Patrimonials Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD).

Estaran obligades a presentar la declaració informativa les persones titulars dels Montes de Pietat i les persones físiques i jurídiques que realitzen subhastes voluntàries de béns mobles subjectes a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

Subjecte passiu

En Transmissions Patrimonials Oneroses:

 1. En les transmissions de béns i drets de tota classe, qui els adquirix.
 2. En els expedients de domini, les actes de notorietat, les actes complementàries de documents públics i les certificacions a què es referix l'article 206 de la Llei Hipotecària, la persona que els promoga, i en els reconeixements de domini fets a favor de persona determinada, esta última.
 3. En la constitució de drets reals, aquell al favor del qual es realitze este acte.
 4. En la constitució de préstecs de qualsevol naturalesa, el prestatari.
 5. En la constitució de fiances, el creditor fiançat.
 6. En la constitució d'arrendaments, l'arrendatari.
 7. En la constitució de pensions, el pensionista.
 8. En la concessió administrativa, el concessionari; en els actes i contractes administratius equiparats a la concessió, el beneficiari.