Impost sobre successions i donacions

Visualització de contingut web

Successions

Aquesta modalitat de l'Impost grava les adquisicions gratuïtes realitzades mortis causa. És a dir, la subrogació que fan els hereus en el patrimoni del mort a causa de la seua mort. Si bé existeixen diferents títols successoris, l'herència és el més freqüent de tots. 

A continuació, trobarà informació bàsica relativa a aquesta modalitat de l'Impost i les obligacions tributàries que es deriven per als hereus a conseqüència de la defunció d'una persona. 

Recorde que aquest Impost grava les adquisicions realitzades per persones físiques.

Tràmits previs a la presentació de l'autoliquidació

 

 

Abans de presentar l'autoliquidació, s'han de dur a terme una sèrie de tràmits per a obtindre determinada documentació:

1. Certificat de defunció de la persona difunta, que s'ha de sol·licitar al Registre Civil de la localitat on s'ha produït la defunció. Per a la seua sol·licitud, s'han d'aportar les dades de la persona difunta i és convenient acompanyar el Llibre de Família.

2. Certificat d'últimes voluntats, que s'ha de sol·licitar telemàticament:

    • Al Registre d'actes d'últimes voluntats, o

    • Gerència Territorial del Ministeri de Justícia

Per a obtindre-ho, haurà d'aportar el certificat de defunció, per la qual cosa aquell haurà d'haver-se obtingut prèviament.

Este certificat informa si la persona difunta havia atorgat testament o no, i en el seu cas, el Notari que el va autoritzar.

3. Còpia de l'últim testament del causant indicat en el Certificat d'últimes voluntats. Si els hereus no tenen còpia autoritzada del testament, hauran d'acudir a la Notaria corresponent i sol·licitar-la. En cas de no existir testament, es necessita tramitar la declaració d'hereus. Així, qui es considere amb dret a heretar, podrà instar-la mitjançant acta de notorietat, que es tramita davant Notario.

4. Fets els tràmits anteriors, les persones interessades poden atorgar davant Notario l'escriptura de "manifestació d'herència" en la qual s'inventarien i valoren tots els béns, drets i obligacions que constitueixen l'herència. En aquesta escriptura, les persones interessades accepten l'herència i, addicionalment, poden fer també la partició o adjudicació.

Ha de tindre en compte que, per a complir amb les obligacions tributàries en relació amb l'Impost sobre Successions i Donacions, no és obligatori atorgar en escriptura pública la manifestació i acceptació de l'herència, ja que es pot fer també mitjançant document privat fent constar la identitat de les persones interessades, l'inventari, i la valoració dels béns, drets i obligacions del causant.

Quan he de presentar la meua autoliquidació en la Comunitat Valenciana?

Quan l'hereu o legatari residisca a Espanya en el moment de la defunció i la persona difunta haguera residit en la Comunitat Valenciana el major nombre de dies del període dels últims 5 anys anteriors a la defunció, comptats de dia a dia.

 

Per exemple, en el cas d'un ciutadà que fins al 15/06/2017 haguera tingut la seua residència habitual a Albacete, i a partir d'aquesta data l'haguera traslladada a València, morint finalment el dia 15/06/2020, el rendiment de l'impost sobre Successions correspondria a la Comunitat Valenciana, ja que dins dels últims 5 anys previs a la defunció, hauria tingut durant tan sols dos anys la residència habitual a Castilla-La Mancha (des del 15/06/2015 fins al 15/06/2017), i en canvi l'hauria tinguda tres anys en la Comunitat Valenciana (des del 16/06/2017 fins al 15/06/2020), de manera que la majoria dels dies dels últims cinc anys, comptats de data a data, hauria residit en la Comunitat Valenciana.

 

Si el fill d'aqueixa persona difunta resideix a Alemanya, i és hereu, no ha de presentar en la Comunitat Valenciana, sinó en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

 

Consulte les regles d'aplicació territorial i normativa aplicable a cada supòsit ací (enllaç a apartat en pàgina introductòria de ISD)