Visualització de contingut web

Sol·licitud de cita prèvia

 

El servei presencial d'atenció al públic es prestarà sempre amb CITA PRÈVIA.

ACCÉS SOL·LICITUD CITA PRÈVIA. Es recomana proporcionar un correu electrònic.

Per a presentar les autoliquidacions els contribuents hauran d'aportar a més de la seua identificació, la documentació necessària per a liquidar el tribut. Si actua mitjançant representant, s'haurà d'acreditar i aportar còpia del DNI del representat.

Hem habilitat nous serveis d'atenció al públic de manera telemàtica, telefònica i per correu electrònic, per a evitar-li desplaçaments innecessaris a les oficines públiques.

Pot optar entre les següents modalitats de cita:

CITA PRÈVIA PER A l'ATENCIÓ TELEFÓNICA, un funcionari li cridarà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que vosté indique per a consultar un expedient obert de gestió o recaptació, per a això serà necessari disposar del NIF, del n º d'expedient i del CSV del document que ha rebut:

 • Consulte el seu expedient de Transmissions (ITPAJD)

 • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Successions/Donacions

 • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Patrimoni. Les cites sobre expedients de l'Impost sobre el Patrimoni han de demanar-se en el centre ATV València, amb independència de la província del domicili fiscal del contribuent.

 • Recaptació - Exp. en tramitació: AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

 • Recaptació - Exp. en tramitació: EMBARGAMENTS
   

CITA PREVIA PRESENCIAL, en els següents serveis:

 • Presentació de models d'autoliquidació. Els recordem que el termini per a la presentació i pagament de ISD, ITPAJD i tributs sobre el joc que hagen finalitzat dins del període d'alarma, s'ha ampliat fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència d'aquest estat d'alarma. La cita prèvia per a l'atenció presencial per a la presentació d'autoliquidacions, sempre que no siga possible la presentació telemàtica o pel registre telemàtic de l'ATV, es concreta en els següents:

  • Presentació particulars

  • Llistat de lliurament i/o recollida. Particulars i professionals

 • Registre d'entrada (cita no vàlida per a la presentació d'autoliquidacions): sempre que no siga possible la seua presentació pel registre telemàtic de l'ATV

L'atenció presencial en les oficines per a la resta de serveis s'anirà habilitant progressivament.

Recorde: sol·licite cita prèvia per a presentar el seu model d'autoliquidació a través del sistema de llistats o presentació quan siga estrictament necessari, això és, quan el model i la documentació complementària no complisca els requisits perquè es presenten de manera telemàtica o pel Registre telemàtic de l'ATV (Tràmit Z)

Si l'expedient és competència d'una Oficina Liquidadora (quan comença per un codi diferent d'EH1200, EH0300, EH4600) pose's en contacte amb la mateixa a través del telèfon disponible en este enllaç o mitjançant el seu correu electrònic on se li atendrà oportunament i se li indicarà la forma de procedir en funció del tràmit que es desitge realitzar.

 

  Presentació Telemàtica* Registre telemàtico ATV (Tràmit Z) Correu postal Correu electrònic Telèfon d'atenció Cita prèvia telefònica Cita prèvia presencial
Presentació dels models

600

620

650 y 651 NO notarial **

        Sol·licite ací cita prèvia***
Atenció bàsica       Escriga ací la seua consulta Telefone al 012    
Consulta d'expedients en tràmit           Sol·licite ací cita prèvia  
Assistència a l'emplenament           Sol·licite ací cita prèvia Les cites d'assistència es reobriran al setembre
Joc fiscal       Escriga ací la seua consulta     Sol·licite ací cita prèvia
Fiances   Preferentement per este mitjà   Escriga ací la seua consulta      
Registre   Preferentement per este mitjà Dirigit a la seu de l'ATV o les seues delegacions en Alacant i Castelló o a les OOLL       Sol·licite ací cita prèvia***
Recaptació       Escriga ací la seua consulta      
Tresoreria   Preferentement per este mitjà   Escriga ací la seua consulta      

 

* A través dels següents enllaços:

** S'han de complir els requisits exigits per a la presentació de documentació per aquest sistema:

Si no disposa de certificat digital, pot localitzar un punt proper per a la seua obtenció ací, o bé, durant la vigència de l'estat d'alarma, utilitzar el nou servei de generació de certificats qualificats amb identificació per Videoconferència.

*** Cites de presentació: recorde agafar aquestes cites sempre que no siga possible la presentació telemàtica o pel registre telemàtic de l'ATV (tràmit Z)

Cita Presentació particulars

Cita Llistats:

 • Cita de Llistats de lliurament-→ s'entrega l'autoliquidació i la documentació complementària. Se li indicarà de forma aproximada la data en la qual ha d'agafar la cita de Llistats de recollida per a recollir el justificant de presentació i la documentació entregada.
 • Cita de Llistats de recogida.