Visualització de contingut web

Sol·licitud de cita prèvia

Es recomana l'ús de la CITA PRÈVIA per a facilitar l'organització, eficiència i qualitat del servei.

 

Per a presentar les autoliquidacions els contribuents hauran d'aportar a més de la seua identificació, la documentació necessària per a liquidar el tribut. Si actua mitjançant representant, s'haurà d'acreditar i aportar còpia del DNI del representat.

Pot optar entre les següents modalitats de cita:

 • L'ATV LI TELEFONA: ASSISTÈNCIA, INFORMACIÓ I AJUDA A L'EMPLENAMENT DE MODELS TRIBUTARIS. A través del Servei d'Assitència Virtual Integral (SAVI), personal autoritzat li cridarà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que vosté indique per a informar-lo sobre els models 600, 620, 650, 651 i, si escau, resoldre els seus dubtes sobre com emplenar-lo, així com resoldre incidències informàtiques. Per a l'emplenament es recomana que l'interessat dispose el dia i l'hora de la cita d'un equip informàtic amb accés a internet. El SAVI està disponible en els següents serveis:
  • Model 620 - Compravenda de vehícles i embarcacions.
  • Model 600 - Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD)
  • Model 650 - Successions
  • Model 651 - Donacions
  • CAU - Assistència tècnica i incidències informàtiques
 • CITA PREVIA PRESENCIAL, en els següents serveis:
  • Presentació d'autoliquidacions: màxim dos expedients.
  • Assistència a l'emplenament. Este servei és exclusiu per a aquells casos en els quals no s'atorgue la representació a un professional (veure les limitacions del servei al final de la pàgina):
   • Model 620.
   • Model 600*
   • Model 650**
  • Registre d'entrada (cita no vàlida per a la presentació d'autoliquidacions): si por presentar pel
  • Recaptació: ajornaments, fraccionaments, constrenyiments i embargaments. Important. No sol·licite cita prèvia amb el departament de Recaptació quan únicament vulga aportar documentació relacionada amb els expedients tramitats al departament. Per a l'aportació d'esta documentació, demane cita amb Registre d'entrada. Si es tracta d'una retenció o un embargament a nom de l'Agència Tributària Valenciana, consulte aquesta informació prèviament.
 • CITA PRÈVIA PER A CONSULTA TELEFÓNICA D'EXPEDIENT, un funcionari li cridarà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que vosté indique per a consultar un expedient obert de gestió o recaptació, per a això serà necessari disposar del NIF, del n º d'expedient i del CSV del document que ha rebut:
  • Consulte el seu expedient de Transmissions (ITPAJD)

  • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Successions/Donacions

  • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Patrimoni. Les cites sobre expedients de l'Impost sobre el Patrimoni han de demanar-se en el centre ATV València, amb independència de la província del domicili fiscal del contribuent.

  • Recaptació - Exp. en tramitació: AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

  • Recaptació - Exp. en tramitació: EMBARGAMENTS I CONSTRENYIMENTS. Si es tracta d'una retenció o un embargament a nom de l'Agència Tributària Valenciana, consulte aquesta informació prèviament.

 

Si l'expedient és competència d'una Oficina Liquidadora (quan comença per un codi diferent d'EH1200, EH0300, EH4600) pose's en contacte amb la mateixa a través del telèfon disponible en este enllaç o mitjançant el seu correu electrònic on se li atendrà oportunament i se li indicarà la forma de procedir en funció del tràmit que es desitge realitzar.

* Assistència a l'emplenament del model 600 únicament en els supòsits de compravendes d'immobles urbans i rústics, arrendament immobiliari, préstec entre particulars, cancel·lació d'hipoteca i dissolució de guanys quan no existisca excés d'adjudicació.

** El servei d'assistència a l'emplenament del model 650 no es prestarà en els següents casos:
 
 1. Quan se sol·licite l'aplicació de reduccions diferents de les de parentiu, minusvalidesa, assegurança de vida i habitatge habitual.
 2. Quan en l'acceptació de l'herència es realitzen adjudicacions diferents de les establides en el testament o en les normes reguladores de les successions intestades.
 3. Quan es commute l'usdefruit vidual per lliurament de béns en ple domini (art. 57 del RD 1629/1991 que aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions).
 4. Quan s'atorgue la representació a professionals (advocats, gestors, assessors fiscals, etc.) (art. 85 de la Llei General Tributària).
 5. Quan haja transcorregut el període voluntari de presentació de l'impost (incloent-se en aquest punt les herències prescrites).
 6. Quan es tracte d'autoliquidacions complementàries. 
 7. Quan el mort siga declarant de l'Impost de Patrimoni.
 8. Quan el patrimoni preexistent d'algun dels hereus siga superior a 390.657,87 euros.
 9. Quan el número de béns siga superior a 10.
 10. Quan hi haja una consolidació de domini haurà d'aportar-se tipus mitjà, valor de l'usdefruit i reduccions aplicades en el moment del desmembrament, havent de ser justificats amb el títol de desmembrament i les corresponents autoliquidacions.
 11. Quan existisquen més de 5 hereus.
 12. Quan es tracte de supòsits que impliquen la confecció d'un Model 600 (agrupacions, divisions, obra nova, extinció de condomini, etc.).
 13. Quan els béns inclosos en l'herència no estiguen adequadament identificats. En el cas de béns immobles, per exemple, hauran de comptar amb una referència cadastral vàlida per al sistema (no cèl·lules parcel·làries d'altres CCAA o sense referència cadastral).