Visualització de contingut web

Sol·licitud de cita prèvia

Es recomana l'ús de la CITA PRÈVIA per a facilitar l'organització, eficiència i qualitat del servei.

Per a presentar les autoliquidacions els contribuents hauran d'aportar a més de la seua identificació, la documentació necessària per a liquidar el tribut. Si actua mitjançant representant, s'haurà d'acreditar i aportar còpia del DNI del representat.

Pot optar entre les següents modalitats de cita:

 • L'ATV LI TELEFONA: ASSISTÈNCIA, INFORMACIÓ I AJUDA A L'EMPLENAMENT DE MODELS TRIBUTARIS. A través del Servei d'Assistència Virtual Integral (SAVI), personal autoritzat li telefonarà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que vosté indique per a informar-lo sobre els models 600, 620, 650, 651 i, si escau, resoldre els seus dubtes sobre com emplenar-lo, així com resoldre incidències informàtiques. Per a l'emplenament es recomana que l'interessat dispose el dia i l'hora de la cita d'un equip informàtic amb accés a internet. El SAVI està disponible en els següents serveis:
  • Model 620 - Compravenda de vehicles i embarcacions
  • Model 600 - Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD)
  • Model 650 - Successions
  • Model 651 - Donacions
  • CAU - Assistència tècnica i incidències informàtiques
 • CITA PREVIA PRESENCIAL, en els següents serveis:
  • Presentació d'autoliquidacions: màxim dos expedients.
  • Assistència a l'emplenament. Este servei és exclusiu per a aquells casos en els quals no s'atorgue la representació a un professional i té en tot cas limitacions que s'indiquen en demanar cita:
   • Model 620 - Compravenda de vehicles i embarcacions
   • Model 600 - Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD)
   • Model 650 - Successions
   • Model 651 - Donacions
  • Registre d'entrada (cita no vàlida per a la presentació d'autoliquidacions), recorde que pot utilitzar el registre telemàtic de l'ATV.
  • Recaptació: ajornaments, fraccionaments, constrenyiments i embargaments. Important. No sol·licite cita prèvia amb el departament de Recaptació quan únicament vulga aportar documentació relacionada amb els expedients tramitats al departament. Per a l'aportació d'esta documentació, demane cita amb Registre d'entrada. Si es tracta d'una retenció o un embargament a nom de l'Agència Tributària Valenciana, consulte aquesta informació prèviament.
 • CITA PRÈVIA PER A CONSULTA TELEFÓNICA D'EXPEDIENT, un funcionari li telefonarà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que vosté indique per a consultar un expedient obert de gestió o recaptació, per a això serà necessari disposar del NIF, del n º d'expedient i del CSV del document que ha rebut:
  • Consulte el seu expedient de Transmissions (ITPAJD)

  • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Successions/Donacions

  • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Patrimoni. Les cites sobre expedients de l'Impost sobre el Patrimoni han de demanar-se en el centre ATV València, amb independència de la província del domicili fiscal del contribuent.

  • Recaptació - Exp. en tramitació: AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

  • Recaptació - Exp. en tramitació: EMBARGAMENTS I CONSTRENYIMENTS. Si es tracta d'una retenció o un embargament a nom de l'Agència Tributària Valenciana, consulte aquesta informació prèviament.

Si l'expedient és competència d'una Oficina Liquidadora (quan comença per un codi diferent d'EH1200, EH0300, EH4600) pose's en contacte amb la mateixa a través del telèfon disponible en este enllaç o mitjançant el seu correu electrònic on se li atendrà oportunament i se li indicarà la forma de procedir en funció del tràmit que es desitge realitzar.