Visualització de contingut web

Sol·licitud de cita prèvia

Es recomana l'ús de la CITA PRÈVIA per a facilitar l'organització, eficiència i qualitat del servei.

 

Per a presentar les autoliquidacions els contribuents hauran d'aportar a més de la seua identificació, la documentació necessària per a liquidar el tribut. Si actua mitjançant representant, s'haurà d'acreditar i aportar còpia del DNI del representat.

Pot optar entre les següents modalitats de cita:

 • L'ATV LI TELEFONA: INFORMACIÓ I AJUDA A L'EMPLENAMENT DE MODELS TRIBUTARIS. A través del Servei d'Assitència Virtual Integral (SAVI), un funcionari li cridarà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que vosté indique per a informar-lo sobre el model 620 o del model 600 i, si escau, resoldre els seus dubtes sobre com emplenar-lo. En aquest últim supòsit es recomana que l'interessat dispose el dia i l'hora de la cita d'un equip informàtic amb accés a internet. El SAVI està disponible en els següents serveis:
  •  Model 620 – Compravenda de vehícles i embarcacions.
  •  Model 600 - Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD)
 • CITA PREVIA PRESENCIAL, en els següents serveis: registre telemàtic de l'ATV.
  • Presentació de models d'autoliquidació: si no pot utilitzar la presentació telemàtica dels models:
   • Presentació particulars

   • Llistat de lliurament i/o recollida. Particulars i professionals. S'entrega l'autoliquidació i la documentació complementària. Se li indicarà de forma aproximada la data en la qual ha d'agafar la cita de Llistats de recollida per a recollir el justificant de presentació i la documentació entregada.

  • Assistència a l'emplenament (este servei és exclusiu per a aquells casos en els quals no s'atorgue la representació a un professional):
   • Model 620.
   • Model 600*
  • Registre d'entrada (cita no vàlida per a la presentació d'autoliquidacions): si por presentar pel
  • Recaptació: ajornaments, fraccionaments, constrenyiments i embargaments
 • CITA PRÈVIA PER A CONSULTA TELEFÓNICA D'EXPEDIENT, un funcionari li cridarà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que vosté indique per a consultar un expedient obert de gestió o recaptació, per a això serà necessari disposar del NIF, del n º d'expedient i del CSV del document que ha rebut:
  • Consulte el seu expedient de Transmissions (ITPAJD)

  • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Successions/Donacions

  • Consulte el seu expedient de l'Impost sobre Patrimoni. Les cites sobre expedients de l'Impost sobre el Patrimoni han de demanar-se en el centre ATV València, amb independència de la província del domicili fiscal del contribuent.

  • Recaptació - Exp. en tramitació: AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

  • Recaptació - Exp. en tramitació: EMBARGAMENTS I CONSTRENYIMENTS

 

Si l'expedient és competència d'una Oficina Liquidadora (quan comença per un codi diferent d'EH1200, EH0300, EH4600) pose's en contacte amb la mateixa a través del telèfon disponible en este enllaç o mitjançant el seu correu electrònic on se li atendrà oportunament i se li indicarà la forma de procedir en funció del tràmit que es desitge realitzar.

* Assistència a l'emplenament del model 600 únicament en els supòsits de compravendes d'immobles urbans i rústics, arrendament immobiliari, préstec entre particulars, cancel·lació d'hipoteca i dissolució de guanys quan no existisca excés d'adjudicació.