Sol·licitud de valoració prèvia d'immobles

Sol·licitud de valoració prèvia de béns immobles

Sol·licitud de valoració de béns immobles a l'empara de l'art. 90 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre