Càlcul del VALOR REAL per a béns immobles de naturalesa urbana per aplicació de l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, General Tributària (simulador)

Càlcul del valor d'immobles de naturalesa urbana (per a meritacions entre 01/01/2013 i 31/12/2021)

Càlcul del valor d'immobles de naturalesa urbana (per a meritacions entre 01/01/2013 i 31/12/2021)

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2021

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2020

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2019

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2018

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2017

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2016

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2015

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2014

Coeficients aplicables al valor cadastral per a meritacions 2013