Visualització de contingut web

Què és, qui i per a què ha d'utilitzar-lo?

La zona única de pagaments en euros SEPA (Single Euro Payments Area) és l'àrea en la qual ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronters nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es troben.

Això implica que alguns dels mitjans pels quals les empreses i l'administració intercanvien informació amb les entitats bancàries han patit canvis per a ser adaptats a SEPA.

En concret, les adaptacions del nou Quadern19-SEPA XML fa necessari considerar actuacions addicionals perquè els ingressos procedents de domiciliacions de pagaments efectuats amb aquest nou quadern 19 s'integren correctament amb el sistema de gestió de tributs de la Direcció General de Tributs.

Qui ha d'utilitzar-lo

Per tot això, s'estableix un mecanisme pel qual qualsevol organisme de la Generalitat Valenciana que necessite domiciliar algun tipus de taxa o tribut tinga una guia d'operació per a fer-ho.

Per a què ha d'utlitzar-lo

Actualment, quan un organisme de la Generalitat Valenciana emet un quadern 19 inclou la informació addicional necessària per a processar l'ingrés. Quan l'entitat bancària processa el quadern 19, les domiciliacions que al final s'han fet i cobrat es registren en el quadern 65 d'ingressos, per a la qual cosa el banc utilitza la informació addicional subministrada en el quadern 19.

La Conselleria d'Hisenda, en processar el quadern 65, tracta l'ingrés per domiciliació com qualsevol altre ingrés, ja que té informació suficient per a fer-ho i, per tant, queda registrat tant en l'aplicació tributària TIRANT com en la comptabilitat general.

En conseqüència, per tal que els ingressos queden registrats correctament, cada entiat bancària que processa quaderns 19 ha fet una programació específica per a incloure, com un procés addicional a la gestió del cobrament, aquest import en el quadern 65 corresponent.

Amb l'entrada en vigor de la normativa SEPA, les entitats bancàries deixaran d'efectuar aquests processos especials després del cobrament de la domiciliació, per tant, l'organisme remitent del quadern 19 ha d'efectuar actuacions noves perquè els ingressos per domiciliació queden integrats correctament en TIRANT.