Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Sales de bingo

Fet imposable

La.....

Subjecte passiu

El....

Base imposable

Valo...

Tipus impositius

Con carácter general, el ....