Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Rifes i tómboles

Regulació: articles 71-76 de la Lei 1/2020

 

Fet imposable

Autorització, celebració o organització de rifes o tómboles quan l'Administració de la Generalitat siga l'òrgan competent per a autoritzar la celebració o haguera sigut la competent per a autoritzar-la en els supòsits en què s'organitzen o celebren sense sol·licitar aquesta autorització.

Subjecte passiu

Persones físiques i jurídiques que operen, organitze, desenvolupen o que entre les seues activitats s'incloga la celebració de les activitats gravades.

Exempcions

Estan exemptes de la modalitat que grava l'autorització, celebració o organització de rifes, tómboles:

  • Les organitzades per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols.

  • Les organitzades per la Creu Roja Espanyola.

  • Per a un mateix organitzador, sempre que la seua activitat habitual o principal no siga l'organització o celebració de jocs, en qualsevol de les seues modalitats, i dins d'un mateix any natural: les dues primeres rifes o tómboles, sempre que el valor total dels premis oferits, en cadascun dels dos jocs, no excedisca de 600 euros.

  • Les rifes o tómboles organitzades per entitats amb finalitats benèfiques, religioses, culturals, turístiques, esportives o ambientals legalment autoritzades i inscrites en el registre corresponent, sempre que es justifique el destí dels fons a les finalitats citades.

  • Les rifes o tómboles declarades d'utilitat pública o benèfiques. 

Meritació

Moment en què es concedeix l'autorització. A falta d'autorització, la taxa es reportarà quan se celebren la rifa o tómbola.

Base imposable

Ingressos bruts, definits com l'import total de les quantitats que es dediquen a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que es puga obtindre directament derivat de la seua organització o celebració. 

Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra s'obté aplicant sobre la base imposable el tipus de gravamen percentual que corresponga:

 

Model d'autoliquidació

Model 042 (concepte 0001). La presentació i ingrés s'efectua de manera telemàtica i l'autoliquidació haurà de comprendre de forma agregada tots els jocs meritats en el mes natural. 

 

Termini

Mes següent al venciment del mes natural en què es produeix la meritació. Si l'últim dia resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent.