Renda i Patrimoni

Com es paga?

Sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar l'ajornament o fraccionament del pagament el pagament del deute tributari resultant de l'Impost sobre el Patrimoni podrà realitzar-se en efectiu, mitjançant deute o càrrec en compte o mitjançant domiciliació bancària, en els mateixos termes que es preveuen per al pagament en efectiu en una sola vegada de l'IRPF.

Així mateix, el pagament o extinció dels deutes tributaris podrà realitzar-se:

 • Mitjançant el lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguen inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, d'acord amb el que es disposa en l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (Art. 36.dues Llei Impost Patrimoni).

 • Per compensació amb crèdits tributaris reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat tributari, en els termes previstos en els articles 71 i següents de la Llei General Tributària i d'acord amb les condicions i el procediment establits en els articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació.

Quan hagen de presentar declaració per l'Impost sobre el Patrimoni els subjectes passius per obligació real, el depositari o gestor dels béns o drets dels no residents respondrà solidàriament de l'ingrés del deute tributari corresponent a aquest Impost pels béns o drets depositats o la gestió dels quals tinga encomanada, en els termes previstos en l'article 42 de la Llei General Tributària (art. 6.Tres LIP).

Si en presentar la seua autoliquidació opta per sol·licitar un ajornament o fraccionament ha de dirigir-se al Departament de Gestió de l'ATV.

Si amb anterioritat a rebre la resolució de l'ATV que concedisca o denegue l'ajornament/fraccionament, Vosté vol realitzar algun ingrés parcial, ha de sol·licitar prèviament una carta de pagament al Departament de Recaptació de l'Agència Tributària Valenciana. En aquest cas, ha de tindre en compte que els pagaments parcials realitzats mitjançant un codi NRC () que no estiguen vinculats a una carta de pagament, no constaran com a ingrés davant l'òrgan gestor de l'ATV. 

Informació bàsica sobre l'Impost

Fet imposable

Titularitat de béns i drets de contingut econòmic a 31 de desembre de cada any.

 

Subjecte passiu

Són subjectes passius de l'impost les persones físiques.

1. Amb caràcter general, tributen per obligació personal les persones físiques que tenen la residència habitual en el territori espanyol, que han de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals siguen titulars a 31 de desembre, independentment del lloc on estiguen situats els béns o es puguen exercir els drets, deduint les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que disminuïsquen el valor dels béns i els drets respectius, com també els deutes i les obligacions personals que haja de respondre el declarant.

2. Tributen per obligació real les persones que no tenen la residència habitual en el territori espanyol i són titulars de béns o drets que estan situats, es poden exercir o s'han de complir en el territori espanyol en 31 de desembre, deduint les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que afecten aquests béns o drets, com també els deutes per capitals que s'han invertit.

 

Base imposable

És el valor del patrimoni net del contribuent. Aquesta magnitud és la diferència algebraica entre l'import del patrimoni brut i tots els deutes deduïbles.
 
Els diferents béns i drets que integren el patrimoni del contribuent, s'han de computar aplicant les regles de valoració específiques que estableix a aquest efecte la Llei de l'impost segons la naturalesa pròpia de cada element patrimonial.
 
Es consideren deutes deduïbles en l'impost sobre el patrimoni les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que disminuïsquen el valor dels béns o els drets respectius, com també els deutes i les obligacions personals que haja de respondre el subjecte passiu. Només són deduïbles si estan justificats degudament, i els interessos no es poden deduir en cap cas.
 

Tinga en compte l'existència de béns exempts amb els requisits previstos en la LIP i en el Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'Impost sobre el Patrimoni. Així, estan exempts:

 1. Els béns que integren el patrimoni històric espanyol que estiguen inscrits en el Registre general de béns d'interés cultural o a l'Inventari general de béns mobles, com també aquells que s'hagen qualificat com a béns d'interés cultural per part del Ministeri de Cultura i estiguen inscrits en el registre corresponent.

 2. Els béns que integren el patrimoni històric de les comunitats autònomes.

 3. Determinats objectes d'art i antiguitats.

 4. L'aixovar domèstic.

 5. Els drets de contingut econòmic en els instruments següents:

  1. Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en una pla de pensions.

  2. Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes als plans de previsió assegurats definits en l'article 51.3 de la Llei de l'IRPF.

  3. Els drets de contingut econòmic que corresponguen a aportacions efectuades pel subjecte passiu als plans de previsió social empresarial regulats a l'article 51.4 de la Llei de l'IRPF.

  4. Els drets de contingut econòmic derivats de les primes satisfetes pel subjecte passiu als contractes d'assegurança col·lectiu, diferents dels plans de previsió social empresarial, que instrumenten els compromisos per pensions assumits per les empreses, en els termes que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de regulació dels plans i els fons de pensions, i la normativa de desplegament corresponent, com també els derivats de les primes satisfetes pels empresaris als contractes d'assegurança col·lectiu esmentats.

  5. Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes a les assegurances privades que cobrisquen la dependència definits en l'article 51.5. de la Llei de l'IRPF.

6. Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, mentre formen part del patrimoni de l'autor i, en el cas de la propietat industrial, sempre que no estiguen afectes a activitats econòmiques.

7. Els valors pertanyents a no residents els rendiments dels quals estiguen exempts en virtut del que disposa l'article 14 del text refós de la Llei de l'impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març.

8. El patrimoni empresarial i professional.

9. Les participacions en determinades entitats empresarials i professionals.

10. L'habitatge habitual del contribuent, amb un import màxim de 300.000 euros.

 

Base liquidable

Per a determinar la base liquidable dels subjectes passius residents en la Comunitat Valenciana, la base imposable s'ha de reduir l'import del mínim exempt de tributació, que ascendeix:

Quantia

Aplicació

500.000 euros

Per als subjectes passius per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment en la Comunitat Valenciana.

1.000.000 euros

Per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

Quota íntegra

La quota tributària vigent dels subjectes passius residents en la Comunitat Valenciana s'obté d'aplicar a la base liquidable l'escala de gravamen següent:

Base liquidable

(fins a euros)

Quota

(euros)

Resta base liquidable

(fins a euros)

Tipus aplicable

(percentatge)

0,00

0

167.129,45

0,2

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7

5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

183.670,29

En adelante

3,5

 

Quota a ingressar

A l'efecte de determinar la quota a ingressar ha de tindre en compte:

 1. LIMITACIÓ DE LA QUOTA ÍNTEGRA I QUOTA MÍNIMA DE L'IMPOST. Aplicable només als subjectes passius sotmesos a l'Impost per obligació personal.

La suma de la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni conjuntament amb les quotes de l'IRPF (quota íntegra general i quota íntegra de l'estalvi) no pot superar el 60% de la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi, de l'IRPF (hi ha tindre en compte que l'article 31 de la Llei de l'impost sobre el patrimoni introdueix determinades precisions sobre les partides que fa falta excloure o afegir a l'efecte de determinar l'import de la base imposable i la quota íntegra de l'estalvi de l'IRPF, i també de determinar la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni).

Si es produeix un excés del límit del 60%, l'excés s'ha de reduir en la quota de l'impost sobre el patrimoni, i la reducció no pot superar el 80% d'aquesta quota. És a dir, s'estableix una quota mínima no reduïble en l'impost sobre el patrimoni equivalent al 20% de la quota íntegra del mateix impost.

Si els components d'una unitat familiar han optat per la tributació conjunta en l'IRPF, el límit de les quotes íntegres conjuntes d'aquest impost i de la de l'impost sobre el patrimoni es calcula acumulant les quotes íntegres reportades pels components de la unitat familiar en l'impost sobre el patrimoni. La reducció que, en el seu cas, s'haja de practicar ha de prorratejar-se entre els subjectes passius de manera proporcional a les quotes íntegres respectives en l'impost sobre el patrimoni.

 1. DEDUCCIÓ PER IMPOSTOS SATISFETS A l'ESTRANGER. Aplicable als subjectes passius per obligació personal de contribuir, i sense perjudici del que disposen els tractats o els convenis internacionals. De la quota d'aquest impost s'ha de deduir, per causa de béns situats fora d'Espanya i de drets que es puguen exercir o que s'hagen de complir fora d'aquest territori, la quantitat menor de les dues següents:

  • L'import efectiu que s'haja satisfet a l'estranger en raó de gravamen de caràcter personal que afecte els elements patrimonials computats en aquest impost.

  • El resultat d'aplicar sobre la part de la base liquidable gravada a l'estranger el tipus mitjà efectiu de gravamen d'aquest impost.

 

Per què no existeix valor de referència del meu immoble en una determinada data? Quins efectes té la inexistència del valor de referència?

Existeixen circumstàncies que impedeixen l'existència del valor de referència.  Aquest fet no té cap efecte, jurídic o fiscal, per si mateix. 
 
Les causes són de tipus jurídic-tècnic:
 • No existeix valor de referència per als immobles rústics amb construcció, per exclosos de l'àmbit d'aplicació del règim en virtut del qual s'han determinat els valors de referència per a 2022
 • Tampoc existeix valor de referència per als immobles que no es troben inclosos en l'àmbit d'aplicació de la corresponent resolució de la Direcció General del Cadastre sobre elements precisos per a la determinació del valor de referència, o quan concórreguen les causes de tipus tècnic que es prevegen en aquesta.
 • En el seu cas, i quan així es justifica per la Direcció General del Cadastre, no existeix valor de referència quan l'immoble es troba inclòs en algun dels plans de treballs de valoració cadastral, manteniment, actualització, regularització o inspecció de la Direcció General del Cadastre, o està sent objecte d'un procediment d'incorporació d'alteracions al Cadastre, amb la finalitat de garantir la correspondència de la seua descripció cadastral amb la realitat immobiliària.
 

Què és el valor de referència d'un immoble?

És el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l'anàlisi dels preus de totes les compravendes d'immobles que es realitzen davant fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble, obrants en el Cadastre Immobiliari. 
 
El valor de referència d'un immoble és una de les característiques econòmiques de la seua descripció cadastral. 
 
El valor de referència no superarà el valor de mercat. Per a això, s'aplicarà un factor de minoració en la seua determinació.

Què puc fer si no estic d'acord amb el valor de referència del meu immoble?

La impugnació del valor de referència només pot produir-se quan tinga efecte fiscal, i siga base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o sobre Successions i Donacions. En el cas que en ocasió d'una transmissió, el valor de referència opere com a base imposable en aquests impostos, el subjecte adquirent dels immobles (subjecte passiu d'aquests immobles) pot impugnar-ho davant l'Administració tributària corresponent, en ocasió de les rectificacions de les seues autoliquidacions o de la presentació de recursos contra les liquidacions que en el seu cas es practiquen. 
 
Això no obsta perquè, en qualsevol moment, en cas de disconformitat amb les dades descriptives de l'immoble en el Cadastre, el titular cadastral present declaracions o inste, davant la Direcció General del Cadastre, els procediments cadastrals de revisió previstos en la norma

Què són els factors de minoració aprovats per l'Ordre Ministerial HFP/1104/2021, de 7 d'octubre?

Els factors de minoració són coeficients aplicables en la determinació dels valors de referència individualitzats dels immobles, que garantixen que estos no superen els valors de mercat.

Els mòduls de valor mitjà dels mapes de valors per a 2022, a partir dels quals es calculen els valors de referència dels immobles, es corresponen amb els preus mitjans del mercat de compravendes immobiliàries efectivament realitzades en el territori.

Els factors de minoració servixen per a absorbir les fluctuacions del mercat que puguen produir-se en l'exercici 2022, i en atenció a l'ús fiscal dels valors de referència com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, s'utilitzen en el càlcul individualitzat d'estos.

Què són els mapes de valors publicats en la Seu Electrònica del Cadastre?

El dia 14 d'octubre de 2021 s'han publicat en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es) els mapes de valors corresponents als Informes del Mercat Immobiliari d'aquest exercici, de la Direcció General del Cadastre. Aquesta publicació és una exigència legal del procediment de determinació dels valors de referència, i en nom de la transparència, s'acompanya dels citats Informes.

Els mapes contenen els mòduls de valor mig aplicables per a la determinació dels valors de referència dels immobles, a partir de l'1 de gener de 2022, conforme al que s'assenyale mitjançant resolucions de la Direcció General del Cadastre a aquest efecte. Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència pública d'aquestes, aquestes resolucions hauran de ser aprovades abans del 30 d'octubre d'aquest exercici.

Els mapes de valors són el primer pas, i el més important, en la determinació dels valors de referència. Els mapes reflecteixen el comportament de tot el mercat de compravendes d'immobles realitzades davant notari, de manera que per a l'immoble representatiu en cada àmbit del territori, ofereixen el seu valor mitjà.

S'elaboren, any a any, de la següent manera:

Immobles urbans.

 • Es divideix el territori de cada municipi en zones anomenades àmbits territorials homogenis.
 • Es defineix el producte immobiliari representatiu en cada àmbit, per a cada ús: immoble les característiques constructives del qual i de superfície són típiques en este.
 • Es calcula un mòdul de valor mitjà per a cada producte immobiliari, a partir dels preus de totes les compravendes d'immobles produïdes.
 • D'esta manera, en el mapa urbà residencial, en cada àmbit es mostren les característiques de l'habitatge representatiu, i el valor mitjà en euros per metre quadrat de construcció (en el cas d'habitatges aïllats o apariats o de pisos) i en euros (habitatges unifamiliars). En el cas del mapa urbà de garatge-aparcament, en cada àmbit assenyala en euros el valor mitjà de la plaça de garatge típica.

Immobles rústics.

 • Es divideix el territori de cada Comunitat Autònoma en àmbits territorials homogenis: zones geogràfiques que engloben diversos municipis.
 • S'obtenen els mòduls de valor mitjà en euros per hectàrea per cada grup de cultius similars en cada àmbit, a partir dels preus de totes les compravendes produïdes.
 • Així, en el mapa rústic, ofereixen, en cada àmbit format per agrupació de municipis, el valor mitjà en euros per hectàrea de cada cultiu representatiu.

Què són les resolucions de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles, publicades en la Seu Electrònica del Cadastre?

El dia 29 d'octubre de 2021 s'han publicat en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es), les següents resolucions:

 • Resolució de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles urbans de l'exercici 2022.
 • Resolució de la Direcció General del Cadastre, sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles rústics de l'exercici 2022.

Aquestes resolucions tenen per objecte detallar la manera d'individualitzar el valor de referència de cada immoble a partir dels mòduls de valor mig corresponents, per mitjà de coeficients i regles de càlcul.

Quina funció té el valor de referència i a quins impostos afecta?

A més de la seua funció descriptiva, el valor de referència de cada immoble servirà com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i sobre Successions i Donacions (ISD).

Quan una operació de transmissió d'un immoble estiga subjecta a un d'estos impostos, el valor de referència d'este immoble serà la base imposable de l'impost corresponent.

El valor de referència no pot superar el valor de mercat, per al que s'empren factors de minoració en la seua determinació, de manera que el seu ús com a base imposable no implica un augment de la tributació.

No obstant això, si el valor declarat, el preu o la contraprestació pagada són superiors al valor de referència de l'immoble, es prendrà com a base imposable la major d'estes magnituds.

Així, el valor de referència de l'immoble serà la base mínima de tributació en estos impostos.

A més, en el supòsit de subjecció a l'ITP i AJD en la modalitat d'actes jurídics de les primeres còpies d'escriptures públiques que tinguen per objecte immobles, quan la base imposable es determine en funció del valor d'estos, este no podrà ser inferior al seu valor de referència.

Finalment, quan el valor de referència haja sigut base imposable en el tribut que grave l'adquisició d'un immoble, este es tindrà en compte per a aplicar la regla de determinació de la base imposable de l'Impost sobre el Patrimoni al qual en el seu cas, s'estiga subjecte. Per tant, el valor de referència només podrà afectar l'Impost sobre el Patrimoni en el que es referisca a immobles adquirits a partir d'1 de gener de 2022, en cap cas al patrimoni preexistent.

Quines diferències existeixen entre el valor cadastral i el valor de referència dels immobles?

El valor cadastral dels immobles s'actualitza, en el seu cas, per les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, i serveix de base imposable a l'Impost sobre Béns immobles. És una dada protegida, per la qual cosa no es publica, i la seua revisió es produeix, en el cas d'immobles urbans, en el marc de procediments de valoració col·lectiva. 
El valor de referència dels immobles es determinarà any a any, de manera simultània en tots els municipis, i servirà de base imposable als Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i sobre Successions i Donacions. No estarà protegit, i es podrà conéixer de manera permanent en la Seu Electrònica del Cadastre.

Terminis

El termini de presentació de les autoliquidacions de l'Impost sobre el Patrimoni, és el mateix per a totes elles, qualsevol que siga el seu resultat (a ingressar o negativa).
 
Aquest termini és el determinat cada any per a la presentació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i que haurà de consultar en la  pàgina de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Tinc l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni?

Existeix obligació de presentar la declaració per l'Impost sobre Patrimoni si es dona alguna de les següents circumstàncies:

 • La seua quota tributària, determinada d'acord amb les normes de l'Impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedisquen, resulta a INGRESSAR.

A aquest efecte, tinga en compte que, en la Comunitat Valenciana el mínim exempt, és de 500.000 € amb efectes des del 01/01/2021, per la qual cosa afecta el patrimoni del qual siga titular a 31/12/2021 (que es declararà en el 2022), i successius.

Per tant, en la Comunitat Valenciana, si la base imposable determinada d'acord amb les normes de l'Impost, és igual o inferior 500.000 € no existeix obligació de declarar.

 • No donant-se l'anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'Impost, resulta SUPERIOR a 2.000.000 d'euros.

Per a determinar la concurrència d'aquesta circumstància, han de tindre's en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguen o no exempts de l'Impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminuïsquen el valor d'aquests, ni tampoc els deutes o obligacions personals de les quals haja de respondre el subjecte passiu.

Les persones mortes l'any, qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest Impost.

Com afecta el valor de referència al valor cadastral? Com afecta el valor de referència a l'Impost sobre Béns immobles?

El valor de referència no afecta al valor cadastral vigent de cap manera.

No té cap efecte en l'Impost sobre Béns Immobles, i tampoc en la resta dels impostos que tenen el valor cadastral com a base imposable.

Com es determina el valor de referència dels immobles?

El valor de referència dels immobles es determinarà, any a any, per aplicació de mòduls de valor mitjà, basats en els preus de totes les compravendes d'immobles efectivament realitzades davant notari o inscrites en el Registre de la Propietat, i obtinguts en el marc dels informes anuals del mercat immobiliari que elabora la Direcció General del Cadastre.

Estos mòduls s'assignaran als productes immobiliaris representatius per zones del territori anomenades àmbits territorials homogenis de valoració, i es correspondran amb els preus mitjans de les compravendes.

En el cas de béns immobles urbans, la Direcció General del Cadastre calcularà el valor de referència d'un immoble concret a partir del mòdul de valor mitjà aplicable en l'àmbit en el qual se situe, tenint en compte les diferències de categories, antiguitat i estat de conservació entre este immoble i el producte immobiliari representatiu al qual es referisca el mòdul. Per a això s'usarà, transitòriament, la normativa de valoració cadastral.

En el cas de béns immobles rústics sense construcció, el valor de referència es calcularà a partir del mòdul de valor mitjà, en funció de les seues característiques, i dels factors correctors per localització, agronòmics i socioeconòmics que es determinen en l'informe anual del mercat immobiliari corresponent.

En tot cas, amb la finalitat que els valors de referència no superen els valors de mercat, s'aplicaran els factors de minoració que es determinen mitjançant Ordre Ministerial.

Els mòduls de valor mitjà aplicables en cada cas es publicaran anualment, en forma de mapes de valors, en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). En esta Seu serà possible consultar els imports dels mòduls, les característiques dels productes immobiliaris representatius, i la delimitació dels àmbits territorials.

La manera d'individualitzar el valor de referència de cada immoble a partir dels mòduls de valor mitjà corresponents, per mitjà de coeficients i regles de càlcul, es detallarà en resolucions anuals de la Direcció General del Cadastre, que també es publicaran en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

Abans de la seua aprovació, estes resolucions se sotmeten a un tràmit d'audiència col·lectiva, perquè, conegudes per tots els interessats, estos puguen formular al·legacions i presentar quantes proves consideren oportunes.

Una vegada aprovades, i durant el termini d'un mes, contra estes es pot interposar reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal Economicoadministratiu Central o, potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant la Direcció General del Cadastre.

Com es presenta?

Els subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni hauran de realitzar de manera obligatòria la presentació electrònica per Internet de la declaració corresponent a aquest impost (model 714).
 
Els contribuents que presenten declaració per l'Impost sobre el Patrimoni, estaran obligats a presentar electrònicament, per Internet o telèfon, la declaració corresponent a l'IRPF o l'esborrany d'aquesta.
 

Ha de tindre en compte les següents indicacions per a l'autoliquidació de l'Impost:

 • Les autoliquidacions de l'Impost sobre el Patrimoni hauran de confeccionar-se des del formulari web del model 714 al qual podrà accedir utilitzant l'opció "Servei tramitació de declaració de Patrimoni", disponible en la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 • La presentació electrònica per Internet pot realitzar-se utilitzant els següents sistemes electrònics d'identificació, autenticació i signatura:

  • Certificat electrònic reconegut emés d'acord amb el que es preveu en l'article 2. a).1r de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre

  • Sistema Cl@ve PIN d'acord amb el que es preveu en l'article 2. a).2n de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

  • Número de referència: com en exercicis anteriors, podran també presentar-se electrònicament per Internet mitjançant la consignació del Número d'Identificació Fiscal (NIF) de l'obligat tributari o obligats tributaris i del número o números de referència posats a la disposició del contribuent per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a l'IRPF..

   Tinga en compte que si presenta la declaració amb Número de referència ha de domiciliar el pagament de la quota. Si no vol o no pot domiciliar-ho, abans de la presentació ha de dirigir-se a la seua entitat financera per a realitzar el pagament i obtindre el NRC (Número de referència Complet) que justifica el pagament.

   Per a obtindre el NRC, aporte a la seua entitat la informació següent:

   • Model: 714

   • Exercici: any corresponent que es declara

   • Període: 0A (zero A)

   • Quota: import exacte amb decimals

   Rebrà un codi, guarde'l.

   La presentació de l'autoliquidació mitjançant NRC està necessàriament vinculada a la presentació i ingrés simultani de l'autoliquidació per a la qual se sol·licita el NRC. Si no es realitza de manera simultània, i s'ingressa una autoliquidació que ja ha sigut presentada prèviament a sol·licitud de NRC, l'ingrés no apareixerà vinculat a la presentació.

   No obstant això, per a qualsevol dubte o problema, contacte amb l'ATV per a poder assistir-li mitjançant la cita prèvia telefònica. enlazar

On i com puc conéixer el valor de referència del meu immoble a una determinada data?

Els valors de referència dels immobles, que hagen de fer efecte en 2022, estan disponibles en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

La Seu Electrònica del Cadastre oferix la possibilitat de consultar i certificar el valor de referència d'un immoble a una determinada data. Per a accedir a la consulta, el ciutadà haurà d'identificar-se, per mitjà de les dades del seu Document Nacional d'Identitat, amb certificat digital, o a través de Cl@ve.

En esta Seu, els titulars cadastrals també poden conéixer els elements que s'han aplicat en la determinació individualitzada del valor de referència dels seus immobles.

Així mateix, els valors de referència són facilitats a través de la Línia Directa del Cadastre (telèfons d'atenció telefònica 91 387 45 50 i 902 37 36 35) i en les Gerències del Cadastre, a les quals es pot acudir prèvia petició de cita en els assenyalats telèfons. Per a això, el ciutadà haurà d'identificar-se, per mitjà de les dades del seu Document Nacional d'Identitat.