Renda i Patrimoni

Com actue si he rebut una comunicació d'inici d'un procediment de comprovació limitada per l'Impost sobre el Patrimoni?

 • El termini per al compliment del requeriment inclòs en la comunicació d'inici és de deu dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges ni dies festius) comptats a partir de l'endemà de la recepció.
 • Si com a conseqüència del requeriment s'ha de presentar una autoliquidació, una vegada presentada i ingressada per via telemàtica, s'ha d'aportar el justificant de presentació i una còpia de l'autoliquidació de l'Impost sobre el Patrimoni, per mitjà d'un escrit dirigit al Departament de Gestió Tributària de l'ATV, carrer Gregori Gea, núm. 14, 46009 València, Secció de l'Impost sobre el Patrimoni.
 • La documentació esmentada s'ha de presentar, preferentment, al Registre de l'ATV, carrer Gregori Gea, núm. 14, 46009 València, o en els registres de les delegacions d'Alacant i de Castelló, sense perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com es pot ajornar o fraccionar l'Impost sobre el Patrimoni?

 • En la declaració presentada de l'Impost sobre el Patrimoni a la Comunitat Valenciana, ha de constar l'ajornament/fraccionament en el mateix model 714.
 • S'ha de presentar una sol·licitud d'ajornament genèrica per a l'Impost sobre el Patrimoni acompanyada de la còpia del model de l'impost, tot això dirigit a la Secció de Patrimoni a la seu de l'ATV a València, c. Gregori Gea, núm. 14.

Com actue si m'han liquidat en l'Impost sobre el Patrimoni?

Lloc i terminis d'ingrés

Lloc d'ingrés

 • El deute tributari es pot ingressar en qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana en la recaptació d'ingressos, per a fer-ho s'ha de presentar la carta de pagament.
 • El pagament es pot efectuar en diners de curs legal o per mitjà de banca per Internet, banca electrònica, caixers automàtics i altres mitjans de pagament autoritzats per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i que en cada moment tinga habilitats cada entitat col·laboradora.

Terminis d'ingrés

S'ha d'efectuar el pagament del deute en període voluntari en els terminis de l'article 62.2 de la Llei 58/2003, general tributària:

 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Si acaben aquests terminis sense que s'haja efectuat l'ingrés, s'exigirà el deute pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.

Recursos i sol·licituds

 • Recurs de reposició. En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar, si és el cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa i davant de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.
 • Reclamació economicoadministrativa. En el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar davant del Tribunal Econoòmicoadministratiu Regional de València, que resol en primera o única instància, segons la quantia de la reclamació. No obstant això, si l'import que és objecte de reclamació és superior a 150.000 euros, amb caràcter general, o a 1.800.000 euros, si es refereix a comprovacions de valor o a la fixació de valors o bases imposables, també es pot presentar, alternativament, davant del Tribunal Economicoadministratiu Central.
  • L'escrit s'ha de dirigir a l'oficina que corresponga de l'ATV, la qual el remetrà al tribunal competent.
  • Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreujat, les al·legacions necessàriament s'han de contindre en aquest escrit d'interposició i, a més, s'hi ha d'adjuntar una còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.

Què és l'Impost sobre el Patrimoni?

 1. L'Impost sobre el Patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques.
 2. Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular, deduint-ne les càrregues i els gravàmens que en disminuïsquen el valor, així com els deutes i les obligacions personals de què haja de respondre el titular.
 3. L'Impost sobre el Patrimoni és un impost el rendiment del qual està cedit totalment a les comunitats autònomes. Com a conseqüència de la cessió, les comunitats autònomes poden assumir competències normatives sobre el mínim exempt, el tipus de gravamen i les deduccions i bonificacions de la quota.

Qui està obligat a presentar la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni a la Comunitat Valenciana?

Les persones físiques que tinguen la residència habitual a la Comunitat Valenciana. I sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 • La seua quota tributària, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que pertoquen, resulte a ingressar, o
 • Si no es dóna l'anterior circumstància, el valor dels seus béns i drets siga superior a 2.000.000 d'euros. Per a aplicar aquest segon límit, s'han de considerar tots els béns i drets del subjecte passiu, tant si estan exempts de l'impost com si no ho estan, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que en disminuïsquen el valor, ni tampoc els deutes o obligacions personals de què haja de respondre el subjecte passiu.

L'impost es merita el dia 31 de desembre de cada any i afecta el patrimoni de què siga titular el subjecte passiu en la data esmentada.

Com es presenta la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni?

Requisits per a sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts en l'Impost sobre el Patrimoni d'un obligat tributari difunt

 • S'ha de presentar el testament o acta de declaració abintestat, que acrediten qui són els successors de l'obligat tributari difunt.
 • S'ha d'acompanyar d'un certificat bancari que acredite qui són els titulars del compte a càrrec del qual se sol·licita que s'efectue la devolució d'ingressos indeguts.