Visualització de contingut web

Préstecs entre particulars

Fet imposable

Préstec entre particulars

Subjecte passiu

El prestatari (és a dir, el deutor).

Meritació

El dia en què es realitze l'acte o contracte gravat. 

Model d'autoliquidació

Model 600. Recorde que per a la tramitació de l'impost ha de redactar-se un contracte de préstec. No és imprescindible la formalització en escriptura pública, basta document privat en el qual consten tots els acords pactats entre les parts. 

Termini de presentació

Un mes des que es realitze l'acte o contracte gravat.

Disposa d'una guía d'emplenament d'esta operació.

Especialitats: exempció i garantia hipotecària

  • Aquesta operació està exempta de pagament; no obstant això, l'obligació de presentar autoliquidació roman pel que s'haurà de presentar una autoliquidació marcant la casella de "Exempt".

  • En el cas que el préstec incorpore garantia hipotecària, en tributar la constitució de la garantia pel concepte de préstec, queda exempta sempre que la constitució de la garantia siga simultània a la concessió del préstec o en l'atorgament d'aquest es preveja la posterior constitució de la garantia.