Modificació sobre Fiances

A quines adreces de correu electrònic puc dirigir-me per a temes relacionats amb l'actualització de la fiança arrendatícia?

Les adreces operatives de correu electrònic on pot enviar les seues consultes, són:
 
fianzastelematicas@gva.es per als depòsits i devolucions telemàtiques
fianarren@gva.es per a les consultes de la resta de fiances 
 
 

Com es pot corregir un error en la gravació del document de depòsit d'actualització de fiança?

Una vegada ha generat el model corresponent, no es pot modificar. En cas d'error, ha de gravar de nou les dades, generar un nou model i no tindre en compte l'anterior.
 
En el supòsit que haja generat i ingressat el model corresponent amb una dada errònia, comunique la modificació per correu electrònic a fianzastelematicas@gva.es i aporte (en format PDF) el document erroni i la documentació que acredita la dada correcta.
 

Com faig el depòsit de l'actualització d'una fiança fora del termini d'un mes per a l'ingrés voluntari?

Emplena l'autoliquidació i el sistema calcularà automàticament, en un model 808 o 818, segons l'opció triada, l'import corresponent com a recàrrec si deposita la fiança, transcorregut el termini voluntari d'ingrés d'un mes des de la signatura del contracte. Segons l'article 22 de la Llei 8/2004, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, s'apliquen els recàrrecs següents sobre l'import de la fiança legal:
  • el 5 %, si no se superen els 3 mesos de demora des de la data voluntària d'ingrés
  • el 10 %, si la demora és entre 3 i 6 mesos des de la data voluntària d'ingrés
  • el 15 %, si la demora és entre 6 i 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés
  • ell 20 %, si la demora supera els 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés 
En els supòsits en què el recàrrec per ingrés extemporani, i sense requeriment previ, no s'abone simultàniament amb l'ingrés del principal, es practicarà la liquidació oportuna, en la qual s'aplicarà el recàrrec únic del 20 per cent, amb inclusió dels interessos de demora reportats a comptar des del termini establit per a depositar la fiança.
 
 

Com puc pagar l'actualització d'una fiança d'arrendament?

Si opta pel DEPÒSIT TELEMÀTIC, haurà de fer el pagament del depòsit de l'actualització de la fiança amb TARGETA, que podrà ser de qualsevol entitat, siga de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000. El límit de càrrec és el que té la targeta.
 
Si opta pel DEPÒSIT PRESENCIAL, haurà de fer el pagament de l'actualització de la fiança en metàl·lic, en una de les entitats bancàries col·laboradores amb la Generalitat en el depòsit de fiances, i adjuntar-hi la còpia del contracte.
 
 

És obligatori depositar l'actualització de la fiança d'arrendament?

Una vegada les parts acorden l'actualització de la renda i la fiança, serà obligatòria l'exigència per part de la persona arrendadora i la prestació per part de la persona arrendatària, de la part corresponent a l'actualització de la fiança, tant si es tracta d'un arrendament d'habitatge com si és per a ús diferent d'habitatge. 
 
Les persones arrendadores en els contractes d'arrendament formalitzats en el territori de la Comunitat Valenciana, tenen l'obligació de depositar l'actualització de la fiança davant de la Generalitat Valenciana, on quedarà depositada fins que finalitze el contracte d'arrendament.
 
 

He adquirit una finca urbana que està llogada i vull canviar la titularitat de la fiança depositada.

La nova propietat d'una finca urbana, adquirida per compra, herència, donació, etc., que se subroga en la posició de la persona arrendadora, no ha de fer res amb la fiança depositada. Quan haja de recuperar-la, justificarà la seua condició de persona propietària per a recuperar la fiança.

He comprat un immoble en el qual em subrogue al contracte d'arrendament que tenia l'anterior propietat, i juntament amb la persona arrendatària hem acordat actualitzar la renda i la fiança, quines dades ha d'indicar en el model d'actualització, els de l'anterior propietari o els de l'actual?

Ha d'actualitzar la fiança del contracte i depositar-la davant de la Generalitat. En l'emplenament del model d'actualització, haurà d'indicar les dades de la persona arrendadora actual que, al seu torn, té la propietat de l'immoble.

Quin és el termini per a depositar l'actualització de la fiança?

La fiança s'ha de depositar en el termini màxim d'UN MES, a comptar des de la data de la modificació del contracte. 
 
No es tenen en compte ni carències ni acords entre les parts en què es demora el lliurament de l'actualització de la fiança per part de l'arrendatari.
 
 

Quina és la quantia de l'actualització de la fiança?

Correspondrà amb l'actualització d'una mensualitat de renda, i a dues mensualitats en el cas que l'arrendament siga d'ús diferent del d'habitatge (locals, naus industrials i trasters o garatges independents).

Quines conseqüències pot tindre el fet de no complir l'obligació de depositar l'actualització de la fiança?

Una vegada comprove l'Administració l'incompliment, si escau, s'iniciarà un expedient en el qual es girarà liquidació amb el recàrrec del 20 % sobre l'import de l'actualització de la fiança més els interessos de demora generats des de la fi del període voluntari d'ingrés.

Se ha acordado subir la renta y la fianza, ¿cómo puedo actualizar una fianza ya depositada?S'ha acordat pujar la renda i la fiança, com puc actualitzar una fiança ja depositada?

En el tràmit establit, podrà triar l'opció d'actualitzar la fiança, on haurà d'aportar l'actualització del contracte que reflectisca la nova renda i la nova fiança. 
 
Podrà actualitzar telemàticament tant les fiances que van ser depositades de manera presencial en el banc com les que van ser depositades telemàticament.
 

S'ha d'actualitzar la fiança durant la vigència de l'arrendament?

En els arrendaments d'ús d'habitatge durant els cinc primers anys de duració del contracte, o durant els set primers anys si la persona arrendadora és persona jurídica, la fiança no estarà subjecta a actualització. Però cada vegada que l'arrendament es prorrogue, la persona arrendadora podrà exigir que la fiança siga incrementada, o la persona arrendatària que disminuïsca, fins a fer-se igual a una o dues mensualitats de la renda vigent, segons siga procedent, al temps de la pròrroga.
 
L'actualització de la fiança durant el període de temps en què el termini pactat per a l'arrendament excedisca els cinc anys, o set anys si la persona arrendadora és persona jurídica, es regirà pel que estipulen les parts a aquest efecte. Si no hi ha pacte específic, l'acord sobre actualització de la renda es presumirà volgut també per a l'actualització de la fiança.
 

Si la persona arrendadora no efectua el depòsit de l'actualització de la fiança, què pot fer la persona arrendatària?

La persona arrendatària ha de comunicar l'incompliment de la persona arrendadora de l'obligació de depòsit de l'actualització de la fiança, davant de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i aportar-hi una còpia del contracte d'arrendament.
 
En els contractes d'habitatge de duració superior a cinc anys, o superior a set anys si la persona arrendadora és persona jurídica, i en els contractes d'ús diferent del d'habitatge, les parts podran pactar les garanties addicionals que lliurement estimen.
 
 

Una vegada acabat el tràmit d'actualització de fiança, quan disposaré de la documentació?

En emplenar el model corresponent, haurà d'indicar una ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC on li arribaran els documents de depòsit, pagament i registre generats en el tràmit realitzat.

Una vegada depositada l'actualització fiança, he de presentar o enviar la documentació?

No. Els documents generats i aportats en emplenar el model corresponent, queden guardats en el procés i no ha de presentar-los ni enviar-los a cap registre.

Vull fer el depòsit de l'actualització de la fiança, però visc fora de la Comunitat Valenciana

Amb el nou procediment telemàtic d'autoliquidació de fiances, pot fer tot el procés en línia, sense desplaçar-se, sense remetre cap documentació i efectuant el pagament de l'actualització de la fiança amb targeta de crèdit o dèbit.